Zastava Srbije

ISTRAŽIVANJE O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA SUDOVA: Radom prvostepenih sudova zadovoljni građani Banja Luke, Sarajeva, Mostara, Tuzle i Zenice

30.11.2023.


Budući da je jedan od osnovnih principa kvalitete i odgovornosti rada pravosuđa orijentacija ka korisniku, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine provelo je istraživanje zadovoljstva korisnika sudova.

Podaci dobiveni ovim istraživanjem pokazuju rast zadovoljstva korisnika osnovnih/općinskih sudova u Banjoj Luci, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici u odnosu na prethodno istraživanje. Kako rezultati pokazuju, zadovoljstvo korisnika je na relativno visokom nivou. Najveći dio ispitanika (dvije trećine, odnosno 66%), uopćeno govoreći, zadovoljan je radom sudova čije usluge koristi, te ocjena prosječnog nivoa općeg zadovoljstva ispitanika sudom iznosi 3,7 od mogućih 5. 

Rezultati govore da je značajan utjecaj na ukupnu ocjenu imao visok nivo zadovoljstva sa fizičkom pristupačnošću i prostorijama suda, sa funkcionisanjem suda, pristupačnošću njegovih usluga, kao i sa pojedinim aspektima rada sudija, ljubaznošću sudskog osoblja, pristupom i kvalitetom informacija koje daje sud, te nešto nižeg zadovoljstva brzinom rada suda i troškovima.

Riječ je o petom po redu istraživanju zadovoljstva korisnika sudova, čime se VSTV BiH svrstao u jedno od rijetkih pravosudnih vijeća koja provode ovakvu vrstu istraživanja.

Cilj istraživanja je procjena stepena zadovoljstva korisnika sudova i njihovog stava o VSTV-u BiH kao regulatornom tijelu pravosuđa, te identificiranje i formuliranje najvažnijih preporuka na bazi rezultata provedenog istraživanja, a u cilju povećanja povjerenja u rad pravosuđa.

Sastavni dio istraživanja su bile tri oblasti: 

1. Zadovoljstvo uslugom suda;

2. Povjerenje u rad sudova;

3. Upoznatost sa ulogom i djelovanje VSTV-a BiH.

Detaljni pregled rezultata provedenog istraživanja se sastoji od sedam poglavlja - šest koji daju pregled rezultata u pojedinom općinskom / osnovnom sudu i sedmo poglavlje koje daje pregled rezultata po ukupnom uzorku.

Na osnovu provedenog istraživanja kreiran je i set preporuka koje se odnose na:

  • Zadovoljstvo uslugama suda (fizička pristupačnost i prostorno uređenje suda, unapređenje procedura u sudskim procesima, pristupa uslugama sudu s obzirom na starosnu strukturu stranaka, pristupom i lakoća pronalaženja informacija, trajanje sudskih postupaka, posebno krivičnih);
  • Povjerenje u rad suda (opća nepristranosti, kao i opće nezavisnosti sudija); 
  • Upoznatost sa ulogom i djelovanjem VSTV-a BiH.

Set preporuka će biti dostavljen sudovima s ciljem unapređenja oblasti koje su kroz provedeno istraživanje prepoznate kao oblasti koje zahtjevaju unapređenja.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 27.11.2023.

Naslov: Redakcija