Zastava Srbije

VLADE FBIH: Usvojena informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u Federaciji BiH

30.11.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Ova, kao i informacija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo o stanju u zavisnim društvima - rudnicima Koncerna EPBiH, bit će dostavljene Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

Kako je zaključeno, Vlada FBiH formira pregovarački tim sačinjen od predstavnika Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnika uglja koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH i Sindikata radnika rudnika u FBiH.

Prvi sastanak Pregovaračkog tima bit će održan, 29.11.2021. godine, zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu, s početkom u 19:00 sati.

Vlada FBiH podržava stav Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo o prihvatljivosti dijela zahtjeva Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH upućenih aktom od 28.11.2021 godine, a koji je obrazložen u informaciji EPBiH, kaže se u zaključcima.

U detaljnoj informaciji, koja sadrži analizu stanja, između ostalog je navedeno da je 2020. godini u rudnicima uglja proizvedeno je 6.179.675 tona, što je 94,22 posto u odnosu na 2019. godinu, odnosno 80, 16 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2020. godinu.

Rudnici u Koncernu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo proizveli su 4.611.915 tona uglja, što iznosi 92,36 posto u odnosu na 2019. godinu, odnosno 76,74 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2020. godinu. RMU Banovići d.d. Banovići proizveo je 1.567.760 tona, odnosno 100,15 posto u odnosu na 2019. godinu, a 92,22 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu. Ostvarena proizvodnja uglja u 2020. godini manja je za 379.192 tona u odnosu na 2019. godinu, a manja je i za 1.529.920 tona odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu.

Ostvarena proizvodnja uglja za prvih deset mjeseci 2021 godine je manja za 696.086 tona u odnosu na plan po energetskom bilansu. Najveći pad u proizvodnji je u Rudniku uglja Kreka i on iznosi 482.467 tona.

Broj radnika u rudnicima na neodređeno vrijeme, sa stanjem 31.12.2020. godine je 10.148 i manji je za 606 radnika, odnosno za 5,64 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna neto plaća u rudnicima za 2020. godinu iznosila je 1.167,63 KM (u 2019. godinu 1.136,20 KM) i veća je za 2,77 posto u odnosu na prethodnu godinu. U rudnicima Koncerna EP BiH u 2020. godini, ostvarena je prosječna neto plaća od 1.145,43 KM (u 2019. godini 1.139,25 KM) i veća je za 0,54 posto u odnosu na prethodnu godinu.

U toku 2020. godine ukupna investiciona ulaganja u rudnike uglja iznosila su 49.784.696,00 KM, što je 17,23 posto manje u odnosu na investicije iz prethodne godine.

U toku 2020. godine sektor rudarstva je u ukupnom bilansu iskazao gubitak u poslovanju od 73.980.629 KM, što je 3,93 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Rudnici u Koncernu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo su iskazali gubitak u poslovanju u ukupnom iznosu od 74.655.139 KM, dok je gubitak u 2019. godini iznosio je 72.051.946 KM. Obaveze prema PIO iznosile su lani 217.532.156,51 KM, ukupne obaveze za zdravstvo 174.211.172,91 KM, a za nezaposlene 36.658.667,82 KM.

U informaciji je, također, navedeno i da je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH 28.11.2021. godine promijenio broj svojih osam zahtjeva od 21.11.2021. sa osam na 13.

Vlada Federacije BiH je donijela dvije odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, u ukupnom iznosu od 2.653.843,56 KM za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO za 203 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Sredstva su odobrena u skladu s Programom utroška, a po raspisanom javnom pozivu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovor o dodjeli dijela grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima će, nakon zaključenja ugovora sa ovim ministarstvom, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO.

Javnim preduzećima 977 hiljada KM za 61 radnika

Prvom odlukom je javnim preduzećima na ime subvencija za uvezivanje radnog staža odobreno ukupno 977.287,25 KM, prema odobrenim zahtjevima, za izmirenje dugovanja po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO za 61 radnika.

Od ovog iznosa za BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik odobrena je dodjela sredstava u iznosu od 22.628,30 KM za uplatu doprinosa za PIO za dva radnika, Željezari Zenica d.o.o. Zenica - u stečaju 249.185,62 KM za 12 radnika, Binasu d.d. Bugojno 63.648,37 KM za četiri radnika, IP Krivaji d.o.o. Zavidovići u stečaju 486.372,60 KM za 36 radnika, te Granitu d.d. Jablanica u stečaju 155.452,36 KM za sedam radnika.

Privatnim preduzećima i poduzetnicima 1,67 miliona KM za 142 radnika

Drugom odlukom je Vlada FBiH odobrila 1.676.556,31 KM na ime subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za 142 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Od ovog iznosa za Fortunu d.d. Gračanica u stečaju odobreno je 590.781,58 KM za 48 radnika, Krivaju Mobel d.o.o. Zavidovići - u stečaju 76.639,87 KM za 26 radnika, Aluminij d.d. Mostar 378.174,79 KM za 23 radnika, MI Fering d.d. Gračanica - u stečaju 98.565,24 KM za četiri radnika, SEP NOVA d.o.o. Posušje u stečaju 55.473,94 KM za dva radnika, Olimpu d.d. Gračanica 265.490,23 KM za 17 radnika, Rudstroju d.d. Kakanj u stečaju 68.023,83 KM za šest radnika, Napretku d.d. Tešanj 15.787,84 KM za dva radnika, te Konjuhu d.d. Živinice - u stečaju 127.618,99 KM za 14 radnika.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donijela Odluku o dodjeli federalnih nagrada za nauku za 2021. godinu.

Dobitnik Nagrada za životno djelo, u iznosu od 10.000 KM, je prof. emer. dr. sc. Faruk Čaklovica. Godišnja nagrada za nauku, u iznosu od 5.000 KM, dodijeljena je vanr. prof. dr. sc. Jurici Arapoviću (oblast biomedicine i zdravstva), Godišnja nagrada za mlade istraživače u iznosu od 5.000 KM Josipi Krezić (biotehničke nauke), a Godišnja nagrada od 2.000 KM za popularizaciju i promociju nauke prof. dr. sc. Elvisu Ahmetoviću (tehničke nauke).

Uz novčani dio, nagrade se sastoje i od povelje. Nagrade će biti isplaćene iz sredstava utvrđenih na budžetskoj poziciji transfera za razvoj institucija nauke i podsticaj naučno-istraživačkog rada od značaja za Federaciju BiH.

Prijedloge za dodjelu nagrada Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke mogli su, putem kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku, podnijeti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u Federaciji BiH.

Federalna vlada je, donesenom Odlukom, dala saglasnosti za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Union banci d.d. Sarajevo do iznosa koji ne prelazi 10 posto garancijskog potencijala Fonda.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Razvojna banka Federacije BiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

Odluka je donesena nakon što je Razvojna banka FBiH, u skladu sa Uredbom o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, dostavila inicijativu za povećanje izloženosti Union banke d.d. Sarajevo prema Fondu.

Inače, inicijativu je pokrenula Union banka d.d. Sarajevo na osnovu dosadašnje dobre iskorištenosti garantnog potencijala Fonda i svojih planiranih plasmana uz korištenje garancija Fonda.

Federalna vlada je usvojila prvi izvještaj o radu Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja dd značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja

Vlada je Federalnu upravu civilne zaštite zadužila da, u roku od sedam dana, pripremi i dostavi joj prijedlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Radne grupe, kojim će rok za izradu Elaborata biti produžen za 90 dana.

Kako je zaključeno, u Budžetu FBiH za 2022. godinu za realizaciju prve faze nabavke letjelica (aviona i helikoptera) za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja, osigurati 30.000.000 KM

Vlada FBiH je, u skladu sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH i na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila prijedloge šest zakona o uspostavljanju gradova, kojima se određuje njihove teritorije, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.

Riječ je o sadašnjim općinama Stolac, Bosanska Krupa, Lukavac, Konjic, Orašje i Zavidovići.

Ovih šest zakona je Parlamentu FBiH upućeno na usvajanje po skraćenoj proceduri.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, utvrdila izjašnjenje kojim se, uz detaljna obrazloženja, ne prihvataju amandmani koje su na Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH podnijeli Klub zastupnika SDPBiH, te poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Eldar Čomor (Klub SDA BiH).

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrđeno je izjašnjenje o inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dohodak, koji je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenela Zuko. Obrazlažući neprihvatanje inicijative, Vlada navodi da bi pokretanje procedure izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak značilo dupliranje s obzirom na to da je u parlamentarnoj proceduri Prijedlog zakona o porezu na dohodak koji naknade iz inicijative predviđa kao neoporezive. Stoga se smatra da je inicijativa već prihvaćena i prepoznata u Prijedlogu zakona o porezu na dohodak.

Federalna vlada je prihvatila izjašnjenje Federalnog ministarstva pravde o inicijativi za izmjenu Zakona o konstituiranju novih općina u FBiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom, koju je podnijela Općina Ravno, a kojom se traži da se promijeni naziv naseljenog mjesta “Trebimlja” u novi naziv “Trebinja”. Utvrđeno je da je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana, te su vidljivi razlozi zbog kojih se traži promjena naziva naseljenog mjesta. U skladu s tim je prihvaćena inicijativa, te je Federalno ministarstvo pravde određeno kao nosilac izrade nacrta zakona.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu na ima subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža. Federalno ministarstvo zaduženo je da pokrene aktivnosti povrata nenamjenski utrošenog dijela grant sredstava od 68.265,61 KM, dodijeljenih po ovom osnovu, a privredno društvo Zrak d.d. Sarajevo da, zajedno s Federalnim Zavodom PIO, bez odlaganja vrati nenamjenski utrošeni dio grant sredstava za penzionisanje deset radnika koji su u trenutku prijave po javnom pozivu i Programu već bili penzionisani. Za Agrokomerc d.d. Velika Kladuša i PS Vitezit d.o.o. Vitez - u stečaju, odobren je dodatni rok od 30 dana za dostavljanje nedostajuće dokumentacije.

Federalna vlada je, na prijedlog Agencije za državnu službu, donijela Uredbu o sticanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja. Uredba uređuje način, uslove i kriterije za sticanje ovog statusa u organima državne službe FBiH, postupak selekcije realizatora, sadržaj javnog poziva, sastav stručne komisije za provođenje postupka selekcije i izbora realizatora, sačinjavanje Liste realizatora, naknade i druga međusobna prava i obaveze.

Vlada je, također na prijedlog Agencije za državnu službu u FBiH, donijela Odluku o pokretanju postupka izrade sektorske strategije u oblasti razvoja ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH za razdoblje 2022-2027.

Usvojen je Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu. Ukupan iznos sredstava koja će biti plasirana kroz revolving fond je 750.000 KM.

Federalna vlada je usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta “Dodatno finansiranje - Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju BiH o ažuriranju Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu od 2020. do 2024. godine od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora FBiH, odobreno je raspoređivanje 355.992,53 KM s Federalnog ministarstva zdravstva, a riječ je o donatorskim sredstavima u okviru programa IPA INTERREG - IPA CBC Croatia - Montenegro - Bosna i Hercegovina, namijenjenog za finansiranje projekta NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti.

Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizaciji svojih zaključaka za period januar - oktobar 2021. godine.

Vlada FBiH je, nakon provedene konkursne procedure, za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA), na period od dvije godine, imenovala Asima Pandžića.

Za članove Mreže za razvoj ljudskih resursa u organima državne službe u FBiH imenovani su Sanin Pačariz, uime Federalnog ministarstva pravde, te uime nadležnih kantonalnih ministarstava Indira Šulović (KS), Vahid Ćoralić (USK), Marinka Pranjić (PK), Drago Galić (ZHK), Ružića Jukić - Ezgeta (ZDK), Irma Hodžić (SBK), Alma Šabanija (BPK), Tomislav Zovko (HNK), Nusreta Sitnić (Kanton 10) i Ivana Kulić (TK).

Vlada je pomoćnika direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Nijaza Avdukića ovlastila da organizuje sve poslove i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Operator - Terminali Federacije opunomoćen je Halko Balavac


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 29.11.2021.

Naslov: Redakcija