Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19

30.09.2022.


Vlada Republike Srpske, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, usvojila je, na 188. sjednici u Banjaluci, Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kojom se uređuje način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja izazvanog SARS-CoV-2 (kovid 19), za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Ovom Uredbom propisuje se primjena epidemioloških mjera u Republici Srpskoj koje su propisane i važećom Uredbom o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, a koja prestaje da važi 30. septembra 2022. godine. Prijedlog da se produže propisane epidemiološke mjere prethodno je dostavio JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, s obzirom na to da je u Republici Srpskoj, u skladu sa parametrima koji se prate u vezi sa kovidom 19, trenutno stabilna epidemiološka situacija.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a prestaje da važi 31. decembra 2022. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem lica za podršku učeniku sa smetnjama u razvoju, odnosno asistenata u kalendarskoj 2023. godini, u skladu sa kojom je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva u iznosu od 3.500.000,00 KM za finansiranje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju za narednu kalendarsku godinu.

Ministarstvo je do sada odobrilo da se u školskoj 2022/2023. godini finansira 440 asistenata koji će učenicima pružati tehničku podršku u periodu dok traje nastava.

U tekućoj školskoj godini odobreni su asistenti za učenike koji imaju nalaz i mišljenje stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju sa smetnjama kao što su: autizam i elementi autizma, daunov sindrom sa pratećim smetnjama, lako oštećenje intelektualnog funkcionisanja (LOIF), umjereno oštećenje intelektualnog funkcionisanja (UOIF), tjelesno oštećenje i hronično oboljenje, višestruke smetnje, oštećenje sluha, oštećenje vida, epilepsija, oštećenje govorno-glasovne komunikacije, mješoviti specifični poremećaji razvoja, granična inteligencija i sa drugim smetnjama.

Kako bi omogućilo kvalitetnije i pristupačnije vaspitanje i obrazovanje učenicima sa smetnjama u razvoju, Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2010/2011. godine finansira asistente, koji su se do 2017. godine od kada je angažovanje asistenata definisano Zakonom, prioritetno odobravali za učenike sa autizmom i, u pojedinačnim slučajevima, asistente za učenike sa teškim smetnjama u razvoju (učenici sa višestrukim smetnjama u razvoju, nepokretni učenici potpuno zavisni od pomoći drugog lica).

Novim Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju definisano je da Ministarstvo može odobriti angažovanje asistenta i za učenika sa rijetkim bolestima, na zahtjev škole uz mišljenje doktora medicine specijaliste.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 582.117,16 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 197 radnika iz 27 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva iz ove odluke se obezbjeđuju iz Budžeta Republike Srpske a raspoređuju se na sljedeći način: Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 582.117,16 KM, od čega je iznos od 342.995,51 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 163 radnika iz preduzeća A.D. za proizvodnju drveta “Prenja” iz Karanovca, a drugi dio sredstva u iznosu od 239.121,65 KM je predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 34 radnika iz 26 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, otvoren do 31.12.2022. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske, na sjednici, prihvatila je Informaciju o ispunjenosti uslova za osnivanje Opštine Omarska.

Vlada Republike Srpske je nakon razmatranja Inicijative Odbora za osnivanje Opštine Omarska, Elaborata o opravdanosti teritorijalne promjene, mišljenja Skupštine grada Prijedor i mišljenja Komisije za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska, prihvatila Inicijativu za osnivanje Opštine Omarska, te je zadužila Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da izradi Nacrt zakona o osnivanju Opštine Omarska i uputi Vladi Republike Srpske na razmatranje.

Komisija za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska imenovana Rješenjem Vlade Republike Srpske, prethodno je dala obrazloženo pozitivno miljenje o Inicijativi Odbora za osnivanje Opštine Omarska i o Elaboratu o opravdanosti teritorijalne promjene, odnosno o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska. Prema Iicijativi, područje opštine Omarska činilo bi 12 naseljenih mjesta.

Vlada Republike Srpske je stanovišta da postoji opravdana potreba da se izgradi i urbanizuje centar između Prijedora i Banja Luke, a koji ima sve geostrateške i prirodne pretpostavke da postane opština po evropskim standardima, kao i da će osnivanje opštine Omarska dovesti do pozitivnih rezultata po materijalni i svaki drugi položaj građana, preduzeća i drugih organizacija područja nove opštine, a što pokazuje i procijenjeni budžet Opštine Omarska od oko 6.000.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.

Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godine predstavlja nastavak izgradnje savremene i konkurentski snažne trgovinske mreže sa primjenom inovativnih i tehnoloških dostignuća koje će omogućiti visoku efikasnost i produktivnost trgovinskog sektora Republike Srpske.

Značaj trgovinskog sektora u ekonomskom rastu i razvoju Republike Srpske ogleda se u značajnom udjelu u strukturi BDP-a, značajnom stopom rasta i udjelom u strukturi zaposlenih. Pored navedenog, značajna uloga trgovinskog sektora predstavlja i poboljšanje konkurentske pozicije domaćih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu i kontinuirani razvoj potencijala domaće trgovine, u skladu sa regionalnim i globalnim trendovima u lancima snabdijevanja. Povećanje proizvodnih i trgovinskih performansi domaćih proizvodnih i trgovinskih subjekata predstavlja jednu od fundamentalnih karakteristika efikasnog i dobro koncipiranog trgovinskog sektora.

U skladu sa dugoročnom razvojnom orijentacijom tržišta i trgovinskog sektora Republike Srpske, Strategijom se determinišu sljedeći strateški ciljevi razvoja trgovine u Republici Srpskoj:

1.         Izgradnja i unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira trgovinskog sektora, odnosno unapređenje trgovine putem novih zakonskih rješenja i izgradnje kapaciteta trgovinskog sektora;

2.         Unapređenje konkurentnosti domaćih proizvoda i razvoj potencijala domaće trgovine, koje podrazumijeva unapređenje aktivnosti brendiranja domaćih proizvoda, aktivnosti na razvijanju svijesti potrošača o kupovini domaćih proizvoda i stimulisanje tražnje za domaćim proizvodima;

3.         Unapređenje zaštite potrošača, odnosno institucionalnu podršku u zaštiti potrošača na tržištu i razvoj i unapređenje podrške udruženjima za zaštitu potrošača.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopunama Odluke o ustanovljavanju lovišta u Republici Srpskoj, kojom je podržana inicijativa Lovačkog udruženja “Smolin” iz Blatnice kod Teslića, a kojom su proširene granice sportsko-rekreacionog lovišta “Smolin” na dio teritorije privrednog lovišta “Borja” u površini od 8500 ha.

Lovačko udruženje “Smolin” uspješno provodi sve mjere uzgoja, zaštite i korištenja divljači kao i sve mjere uređenja lovišta propisane lovnom osnovom koja je za ovo lovište donesena za period od 2016-2026. godine.

Posebno je podnosilac inicijative naglasio da su postigli dogovor sa JPŠ “Šume RS” a.d. Sokolac, kao korisnikom privrednog lovišta “Borja” za navedeno proširenje lovišta.

Vlada je na sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske kao zajmoprimca kod Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat “Energetska efikasnost u javnim objektima”, u iznosu do 4.500.000 evra.

Cilj Projekta je sprovođenje mjera za unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima radi smanjenja potrošnje energije, povećanja komfora i ostvarivanja ušteda u budžetu.

EBRD učestvuje u projektu “Energetska efikasnost u javnim objektima” kroz pružanje dugoročnog finansiranja Fondu u obliku komercijalnog kredita do 4.500.000 evra. Sredstva će se koristiti za finansiranje mjera za unapređenje energetske efikasnosti u do dvadeset (20) javnih objekata, uključujući finansiranje građevinskih radova, izrade projektne dokumentacije, nadzora i drugih potrebnih konsultantskih usluga. EBRD je obezbijedio ivesticioni grant u iznosu od 1.000.000 evra iz Evropske unije u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti, kao i 590.000 evra za tehničku pomoć za pripremu projekta, što ukupno iznosi 35% grant sredstva u odnosu na iznos kredita. Projekat podrazumijeva unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima u Republici Srpskoj, prije svega u objektima iz oblasti prosvjete i zdravstva, a obuhvata sprovođenje sljedećih energetski efikasnih mjera: izolacija zidova i krova, zamjena stolarije i bravarije, zamjena krovnog pokrivača, intervencije na sistemu grijanja i rasvjete i sl. Očekivani efekti unapređenja energetske efikasnosti u javnim objektima su: smanjenje potrošnje energije, ostvarenje ušteda u budžetu, povećanje komfora u objektima, smanjenje emisija štetnih gasova i pokretanje privredne aktivnosti u sektoru građevinarstva.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 29.09.2022.

Naslov: Redakcija