Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja i o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

30.08.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 134. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o početku školske godine i planu organizovanja rada osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u školskoj 2021/2022. godini, za vrijeme trajanja pandemije virusa korona (SARS-CoV2).

Vlada Republike Srpske konstatuje da nastava, u školskoj 2021/2022. godini, počinje 1. septembra 2021. godine u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.

U novoj školskoj 2021/2022. godini početak nastave će se organizovati na sljedeći način:

- nastavni časovi traju 45 minuta, školski odmori se organizuju na način da mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 15 minuta, produženi boravak i jutarnje čuvanje organizuje se, u skladu sa preporukama JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, kad god to prilike dozvoljavaju, nastavu organizovati na otvorenom, kabinetsku nastavu organizovati samo kada je to neophodno, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo.

Za učenike koji su hronični bolesnici i koji imaju mišljenje ljekara da se preporučuje uključivanje učenika u nastavu na daljinu, kao i one koji iz drugih razloga ne mogu pratiti redovnu nastavu (npr. učenici sa smetnjama u razvoju), škola je dužna organizovati nastavu putem upotrebe Office 365 edukativnih alata ili drugih platformi za učenje na daljinu. Nastavno osoblje treba da planira vrijeme za učenike koji prate nastavu na daljinu, da budu dostupni za sve informacije, pojašnjenja i drugo; škola treba da koristi sve moguće kapacitete za organizovanje nastave na ovakav način, a direktor škole odlučuje za koji vid podrške će se opredijeliti u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom; učenicima koji pohađaju nastavu na daljinu ne upisuju se izostanci sa nastave.

Mjere zaštite učenika i nastavnika u školama će se sprovoditi u skladu sa preporukama za organizaciju nastavnog procesa, preporukama za zaposleno osoblje i preporukama za učenike koje je donio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja.

U proteklom periodu primjene Zakona uočeni su određeni nedostaci, te se iz tog razloga ukazala potreba da se pristupi njegovim izmjenama da bi se ovi nedostaci otklonili, čime bi se omogućila potpuna primjena Zakona i bolje funkcionisanje u ovoj oblasti.

Iako je ovim zakonom uređena oblast ispitivanja sorti, u praksi se još nisu stekli uslovi za ispitivanje sorti u smislu postojanja odgovarajuće institucije i potrebnih kapaciteta za ispitivanje, te je predloženo rješenje da se sorte koje su registrovane u zemljama Evropske unije ili zemljama u okruženju sa kojima graniči Bosna i Hercegovina, a koje imaju slične agroekološke uslove, mogu priznati i bez ispitivanja na oglednom polju ili u laboratoriji.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Razlozi za izmjene i dopune Zakona zasnovani su na potrebi da se na odgovarajući način regulišu pitanja za koja je u primjeni važećeg Zakona ocijenjeno da su uređena na nedovoljno precizan način, što bi doprinijelo većoj efikasnosti u njegovoj daljoj primjeni.

Između ostalog, na potpuniji i jasniji način se uređuje pravo potrošača na izbor načina rješavanja prigovora zbog nedostatka na proizvodu, koje je već bilo uređeno Zakonom u primjeni, ali se sada dodatno precizira rok u kojem je trgovac dužan da ispuni zahtjev potrošača u vezi sa popravkom ili zamjenom proizvoda sa nedostatkom (30 dana) ili rok za povrat uplaćenog iznosa za proizvod sa nedostatkom (sedam dana). Novina je da se predloženim rješenjem uređuje odgovornost trgovca i za prodaju polovnih proizvoda.

Takođe, ovim izmjenama i dopunama Zakona dodatno se olakšava potrošaču ostvarivanje prava na reklamaciju proizvoda ili usluge tako što se pored kopije računa, kao uslova za ostvarivanje prava na reklamaciju, dokazivanje kupovine proizvoda koja je predmet reklamacije, omogućava i drugim nespornim dokumentima (ovjerena garancija, priznanica, dostavnica, otpremnica, slip u slučaju plaćanja bankovnom karticom i slično).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom će se prava svojine na nekretnosti na kojoj je planirano formiranje slobodne zone, prenijeti sa Republike Srpske na Grad Trebinje.

Dodjela nepokretnosti ima za cilj da se formiranjem slobodne zone stvore preduslovi za privlačenje domaćih i stranih investitora, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti na teritoriji Grada što će posredno uticati i na poboljšanje ukupnog poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj.

Uvažavajući činjenicu da je Ministarstvo privrede i preduzetništva nadležno za provođenje Zakona o slobodnim zonama ("Sl. glasnik RS", br. 15/2021) ovo Ministarstvo se obratilo Pravobranilaštvu Republike Srpske koje je dostavilo mišljenje da je opravdan zahtjev za prenos prava svojine na pomenutoj nekretnini, te je konstatovano da je Prijedlog odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka US, 107/2019 i 1/2021 - odluka US) i Zakonom o Vladi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008).


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 26.08.2021.

Naslov: Redakcija