Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojena informacija o epidemiološkoj situaciji s naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

30.08.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u na dan 23.8.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke donesene su s rokom važenja od 14 dana računajući od 26. 8.2021. godine kao danom početka njihove primjene.

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva, uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.

Krizni štab FMZ-a je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni štab FMZ-a će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim kriznim štabovima i kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Zaključeno je i da će sljedeće sedmice biti održan sastanak premijera FBiH s premijerima kantona, te ministrima zdravstva i direktorima zavoda za javno zdravstvo u FBiH, na kojem će biti razmotreni epidemiološka situacija i poduzimanje mjera.

Vlada je, također, usvojila i dokument "Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19", koji je sastavni dio zaključaka.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija na razdjelu "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI sredstva iz aranžmana s MMF-om". Riječ je o iznosu od 200.000.000 KM, a na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja, te način izvješćivanja o utrošenim sredstvima.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima za unapređenje avio prometa Federacije BiH, čime je JP Aerodrom Bihać odobren iznos od 25.000.000 KM.

Sredstva su, između ostalog, namijenjena za izgradnju terminalne zgrade, aerodromskog rasvjetnog sistema, nabavku uređaj za pregled prtljaga i druge usluge, nabavke i radove.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor utroškom sredstava, te da sa JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Vlada Federacije BiH se, na sjednici u Sarajevu, upoznala s Konsolidiranim izvješćem o namjenskom utrošku sredstava tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji BiH iz Proračuna za 2020. godinu i izvješća Povjerenstva za praćenje i evaluaciju namjenskog utroška ovih transfera.

U izvješću Povjerenstva je navedeno da je Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih prošlogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI i OPĆINE" gradovi i općine, od 29.7.2020. godine, utvrđena raspodjela 30.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa (na temelju javnog poziva).

Nadalje, Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om", od 29.7.2020. godine, utvrđena je raspodjela 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, usvojila informaciju o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH u 2020. godini.

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ukupno stanje dosadašnjih direktnih stranih ulaganja (DSU) je na 31.12.2020. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosilo je 9.062 miliona KM.

Godina koju je obilježila globalna ekonomska recesija uzrokovana pandemijom COVID-19, ipak je uspjela polučiti pozitivan trend kada je riječ o DSU u FBiH.

Prošle godine su DSU u Bosni i Hercegovini iznosila su 678,2 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 390,2 miliona KM.

Vodećih pet zemalja investitora po iznosu ulaganja u 2020. godini u Federaciji BiH, čiji zbirni iznos ulaganja iznosi 318 miliona KM, bile su Hrvatska (134,7 miliona KM), Austrija (59,9 miliona KM), Turska (54,8 miliona KM), Njemačka (42,7 miliona KM) i Slovenija (25,8 miliona KM).

Pet najznačajnijih djelatnosti u kojima su tokom 2020. godine registrirana strana ulaganja su finansijske uslužne djelatnosti (osim osiguranja i penzijskih fondova), trgovine na veliko i na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima), proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, poslovanje nekretninama i proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Vlada FBiH je, na prijedlog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2020. godini, koje je sačinilo ovo ministarstvo.

Vlada je zadužila ovo ministarstvo da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima i, po potrebi, predloži joj neophodne mjere i aktivnosti.

U izvještaju je navedeno da je prošle godine, bez obzira na veoma nepovoljne hidrološke uslove i, posebno, na otežavajuću okolnost zbog pandemije koronavirusa, ostvarena primjerena raspoloživost elektrana i da su krajnji kupci bili uredno snabdjeveni električnom energijom.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2020. godini proizvela 6.237.916,61 MWh električne energije, što je za osam posto manje od planirane Elektroenergetskim bilansom (EEB), a poređenju sa 2019. godinom veće za 3,38 posto. Ukupna potrošnja električne energije lani je bila manja od planirane za 0,6 posto, te 0,3 posto veća nego u godini ranije.

U 2020. godini je krajnjim kupcima isporučeno 4.824,5 GWh električne energije, što je za 0,4 posto više u odnosu na 2019. i na nivou je planirane prošlogodišnje potrošnje.

Kada su u pitanju zavisna društva, u toku 2020. godine je u rudnike uglja uloženo 12,4 miliona KM, te kada se to doda na ranije investirana 204,4 miliona KM, dobije se iznos ukupnih ulaganja od 216,8 miliona.

U 2020. godini je Elektroprivreda BiH ostvarila dobit prije oporezivanja od 10,5 miliona KM.

JP EP HZHB d.d. Mostar raspolaže sa sedam hidroelektrana snage 852 MW i jednom vjetroelektranom (VE Mesihovina), koja se sastoji od 22 vjetroagregata ukupne snage 50,6 MW. Društvo snabdijeva 197.672 kupca (potrošača) električne energije.

Proizvodnja u hidroelektranama i vjetroelektrani je u 2020. godini iznosila 1.681,43 GWh, što je 18,4 posto manje od planirane. Plan proizvodnje prebacile su CHE Čapljina (za 17,1 posto) i VE Mesihovina (za 1,7 posto).

Prodaja električne energije na tržištu u 2020. godini iznosila je 559,35 GWh, što je u 13,2 posto više u odnosu na plan.

EP HZHB je u 2020. godini ostvarila ukupan prihod od 326.905.517 KM, što je u odnosu na plan manje za 2,8 posto.

Finansijske izvještaje Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nije uvrstilo u integralni izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu FBiH jer ih nisu razmatrale ni usvojile skupšine ovih privrednih društava.

Federalna vlada je usvojila informaciju Agencije za državnu službu FBiH o realizaciji aktivnosti u procesu implementacije projekta "Jačanje upravljanja ljudskim resursima u BiH."

Vlada je zadužila Agenciju da, u okviru ovog projekta, pripremi prijedlog dokumenta "Politika za upravljanje ljudskim resursima u organima državne službe u Federaciji BiH".

Agencija je zadužena i da, u roku od 60 dana, pripremi prijedloge odluka o imenovanju mreže praktičara u oblasti upravljanja ljudskim resursima, te o izradi Strategije za upravljanje ljudskim resursima u organima državne službe u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila izjašnjenje kojim nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a koji su podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Fahrudin Skopljak i Ivo Tadić.

Na sjednici je potvrđeno da je Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar postupio u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH i dostavio izvještaj o radu za period od 1.4. do 30.6.2021. godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 26.08.2021.

Naslov: Redakcija