Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA U FEDERACIJI BIH: Predviđene mjesečne naknade roditeljima njegovateljima

30.07.2021.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je usvojio predloženi zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status roditelja njegovatelja, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

"Djeca sa invaliditetom u razvoju su jedna od najosjetljivijih kategorija stanovništva, a njihove porodice su u velikoj mjeri izložene brojnim potrebama i podložne raznim rizicima zavisno od uređenosti sistema socijalne zaštite, kao i rada udruženja koja se bave ovom problematikom. Takođe, njihovi roditelji u većini slučajeva zbog cjelodnevne brige, njege i odgoja nisu u mogućnosti ostvariti osnovno pravo na rad. U tom smislu bilo je potrebno sistemski urediti ovo pitanje, kao i status roditelja njegovatelja", rekao je Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike u Vladi FBiH.

Status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju osobe s invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje i to do njegove navršene 65. godine života neovisno od godina starosti tog djeteta.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini neto najniže plate u FBiH.

"Procijenjeno je da će na godišnjem nivou za ovo pravo biti potrebno izdvojiti 27.248.239,20 KM iz federalnog budžeta. Imajući u vidu da je za ovu namjenu već osigurano 16.567.411 KM, preostalu će razliku potrebnih sredstava biti moguće namiriti internom preraspodjelom s pozicije Tekućeg transfera za osobe s invaliditetom (neratni invalidi) iz kojeg se, između ostalog, isplaćuje i pravo na pomoć i njegu druge osobe koja će se prestati isplaćivati u slučaju priznanja roditelja njegovatelja", dodao je Drljača.

Drljača je pojasnio da se amandmani Vlade FBiH odnose na precizniju definiciju roditelja njegovatelja.

"Takođe, omogućava se da status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika. Osim toga, briše se ograničenje do navršene 30 godine života, čime se omogućava da roditelji srodnici mogu ostvariti ovo pravo neovisno o starosti osobe sa invaliditetom. U slučaju prestanka statusa roditelja njegovatelja osoba sa invaliditetom može ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Sl. novine FBiH", br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 - rješenje US BiH, 45/2016, 19/2017 - dr. zakon i 40/2018)", obrazložio je Drljača.

Kada i Dom naroda FBiH usvoji ovaj zakon, biće omogućeno njegovo stupanje na snagu i tada će roditelji njegovatelji dobiti najkvalitetniji zakon u regionu.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Mirsada Lingo Demirović, 27.07.2021.

Naslov: Redakcija