Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEPOTIZMA I STRANAČKOG ZAPOŠLJAVANJA U ORGANIMA JAVNOG SEKTORA U KS: Od primjene zakona će biti izuzeta deficitarna zanimanja koja je utvrdila Kantonalna služba za upošljavanje, istaknuti stručnjaci i umjetnici za koje nadležna komisija utvrdi da se izuzimaju, one osobe koje postanu srodnici nakon zasnivanja radnog odnosa i uposleni u Upravi policije KS

30.04.2021.


Šta donosi Zakon protiv nepotizma i stranačkog upošljavanja u Sarajevu: Kazne i do 20.000 KM

Vlada Kantona Sarajevo je izradila, a Skupština KS usvojila Nacrt zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Između ostalog, Nacrtom zakona je definisano ko je to neposredno pretpostavljeni, blizak srodnik, politički povezana osoba, sukob interesa, direktni nadzor, nepotizam i stranačko upošljavanje.

 • Neposredno pretpostavljeni je rukovodilac organa javnog sektora, uposlenik koji rukovodi organizacionom jedinicom unutar organa javnog sektora i koji je, osim odgovornosti za svoj rad, odgovoran i za rad uposlenika čijim radom koordinira i čiji rad neposredno nadzire;
 • Bliski srodnici su bračni ili vanbračni partner, srodnik po krvi u pravoj liniji - roditelji i djeca, usvojitelj ili usvojenik, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva - braća i sestre, djeca braće i sestara, srodnik po tazbini do drugog stepena srodstva - roditelji bračnog ili vanbračnog partnera i braća i sestre bračnog ili vanbračnog partnera;
 • Politički povezane osobe su bračni ili vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik nositelja javne funkcije, koji je član organa političke stranke, koja je koalicioni partner sa strankom čiji je član rukovoditelj organa javnog sektora;
 • Sukob interesa je slučaj u kojem uposlenici imaju privatni interes koji utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju službenih dužnosti;
 • Direktan nadzor je slučaj u kojem nositelj javne funkcije, odnosno organ kojim on rukovodi vrši nadzor nad radom organa javnog sektora, daje mišljenja na finansijski plan i izvještaj o radu organa javnog sektora, daje mišljenja na propise i osnivačke akte organa javnog sektora, daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja i drugih organa u organima javnog sektora;
 • Nepotizam postoji u slučajevima u kojima nosioci javnih funkcija u vršenju svoje dužnosti donose odluke zasnovane na favoriziranju bliskog srodnika, što utječe na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u upošljavanju i promjeni u radnopravnom statusu uposlenika;
 • Stranačko upošljavanje podrazumijeva:
 1. Slučajeve kada nositelji javnih funkcija odluku o zasnivanju radnog odnosa, internom premještaju, unapređenju i sporazumu o preuzimanju uposlenika donose po osnovu članstva u političkoj stranci;
 2. Upošljavanje i promjenu u radnopravnom statusu po osnovu članstva u političkoj stranci, koje izvrše nositelji javnih funkcija, čija je stranka koalicioni partner sa strankom čiji je uposlenik član.

Uposlenik će biti u sukobu interesa ako bude radio pod rukovodstvom bliskog srodnika, ako bude član organa političke stranke i ako se bude kandidovao i imenovao na javnu funkciju suprotno proceduri propisanoj ovim zakonom.

Osoba neće biti primljena u radni odnos pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika. Ako to bude slučaj u trenutku stupanja zakona na snagu ili ako na poziciju pretpostavljenog bude postavljen njen blizak srodnik, onda će ta osoba biti premještena na isto ili slično radno mjesto u drugoj organizacionoj jedinici ili u durgom organu državne službe, za koje su potrebni isti uslovi za obavljanje poslova i ista plata.

Ako je uposlenik drugog organa zatečen da radi pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika u momentu stupanja na snagu ovog zakona ili na mjesto neposredno pretpostavljenog bude raspoređen njegov blizak srodnik, uposleniku se uručuje otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, kojim mu se nudi drugo radno mjesto u drugoj organizacionoj jedinici tog organa javnog sektora, a za koje su potrebni isti uslovi za obavljanje poslova i ista plata.

U slučaju da premještaj odnosno raspoređivanje nije moguće, onda će nastaviti raditi sve dok se ne steknu uslovi za to.

Uposlenicima će biti dopušteno članstvo u političkim strankama, ali njihova politička uvjerenja ne smiju utjecati na njihov rad.

Međutim, neće moći biti članovi organa političke stranke i neće moći slijediti instrukcije stranaka, neće moći iznositi političko mišljenje tokom radnog vremena i podsticati ostale uposlenike da se uključe u rad političke stranke.

Neće moći davati novčani doprinos strankama niti se kandidovati za javnu funkciju.

Oni koji se kandiduju za obnašanje javne funkcije, bilo da se bira direktno ili indirektno, morat će podnijeti zahtjev za neplaćeno odsustvo na dan potvrđivanja kandidature ili nakon početka obavljanja dužnosti u bilo kojem zakonodavnom i izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti.

Svako ko je u sukobu interesa će se morati u roku od 15 dana pismeno izjasniti da će otkloniti okolnosti koje su dovele do sukoba interesa najkasnije do 30 dana ili da će prekinuti radni odnos najkasnije do 30 dana.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa svako će morati dati izjavu da ne postoje okolnosti kojima će doći do sukoba interesa.

Oni koji obnašaju javne funkcije neće moći donositi nepotističke odluke, a to se odnosi na upošljavanje, promjene u radnopravnom statusu uposlenika - interni premještaj, unapređenje i sporazumno preuzimanje uposlenika.

Vršiteljima javnih funckija neće biti dozvoljeno upošljavati i mijenjati radnopravni status uposlenika po osnovu članstva u stranci te po osnovu članstva u stranci koja je koalicioni partner stranke nositelja javne funkcije.

Rukovoditelju organa javnog sektora će biti zabranjeno da postavi odnosno uposli politički povezanu osobu u organ kojim rukovodi.

Nositelj javne funkcije neće moći koristiti funkciju za sticanje privatne koristi, što znači da neće moći:

 • Koristiti svoju funkciju radi ostvarivanja bilo kakve materijalne ili nematerijalne koristi, privilegije, povlastice ili izuzimanja od zakonom utvrđenih obaveza, za sebe ili drugoga;
 • Koristiti ugled svoje pozicije za utjecaj na zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti radi postizanja lične koristi ili koristi interesno povezanih osoba;
 • Privilegovati osobe radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili zbog porijekla, ličnih ili porodičnih veza;
 • Koristiti povlaštene informacije o radu državnih organa radi lične koristi ili koristi interesno povezanih osoba;
 • Koristiti resurse organa vlasti za obavljanje svojih dodatnih poslovnih aktivnosti, niti u lične svrhe.

Ovaj zakon podrazumijeva i prijavu slučajeva sukoba interesa, nepotizma i stranačkog upošljavanja, a regulira i angažovanje u javnom sektoru po osnovu ugovora o djelu.

Naime, između ostalog, ugovor o djelu se neće moći zaključiti za poslove koji su predviđeni pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa i rukovoditelj ga neće moći zaključiti s bliskim srodnikom.

Ovaj zakon obavezuje i formiranje registra, evidencije o zaključenim ugovorima o djelu. Određeno je šta sve ovaj registar mora sadržavati i kako se mora ažurirati.

Od zakona će biti izuzeta deficitarna zanimanja koja je utvrdila Kantonalne službe za upošljavanje, istaknuti stručnjaci i umjetnici za koje nadležna komisija utvrdi da se izuzimaju, one osobe koje postanu srodnici nakon zasnivanja radnog odnosa i uposleni u Upravi policije KS.

Regulirano je i pitanje djelovanja navedene komisije koja će procjenjivati opravdanost izuzeća.

Predviđene su i novčane sankcije za kršenje ovog zakona, a iznose od 500 KM do 20.000 KM.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Klix, 27.04.2021.

Naslov: Redakcija