Zastava Srbije

NEOPHODNO DONOŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U BIH: Novi propis će biti usklađen sa s pravnom stečevinom EU

30.03.2022.


S ciljem stvaranja uslova za jednak tretman, kako potrošača tako i trgovaca, na jedinstvenom prostoru Bosne i Hercegovini i daljnjeg usklađivanja s regulativom EU, Vlada Federacije BiH je, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, zaključila da će Vijeću ministara BiH uputiti inicijativu za utvrđivanje i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prednacrta zakona o zaštiti potrošača BiH, usklađenog s pravnom stečevinom (acquis) Evropske unije.

U informaciji Federalnog ministarstva trgovine prezentiranoj Vladi FBiH je navedeno da je pravni okvir za zaštitu potrošača u BiH sadržan u Zakonu o zaštiti potrošača BiH, a koji se primjenjuje u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH, dok se u Republici Srpskoj primjenjuje entitetski zakon iz ove oblasti.

Iz Ministarstva ističu da od usvajanja važećeg bh. zakona 2006. godine, zakonodavstvo o zaštiti potrošača u BiH se nije mijenjalo, izuzev manje izmjene u 2015. godini. U Evropskoj uniji zakonodavstvo o zaštiti potrošača je značajno promijenjeno, te je kroz velik dio novih direktiva odgovoreno na nove tržišne okolnosti. Zbog toga postoji potreba da bude osigurana usklađenost bh. zakona sa značajnim promjenama u okviru pravne stečevine EU.

“Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koji je stupio na snagu 1.6.2015. godine, BiH se obavezala da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU. To je i jedan od osnovnih uslova koje BiH mora ispuniti na svom putu ka članstvu u EU. U Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU od 29. maja 2019. godine i pratećem Analitičkom izvještaju ocijenjeno je da je BiH u ranoj fazi pripremljenosti u oblasti zaštite potrošača, te da posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju zakonodavstva o zaštiti potrošača na svim nivoima sa acquisem i osiguravanjem njegovog pravilnog provođenja.

Dijalog o politikama djelovanja između EU i BiH u oblasti zaštite potrošača odvija se u okviru sektorskog Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača. Evropska unija, kroz ovaj Pododbor, kontinuirano Bosni i Hercegovini daje preporuku o potrebi usklađivanja zakonodavstva o zaštiti potrošača sa acquisem”, naglašavaju iz Federalnog ministarstva trgovine.

S ciljem pružanja pomoći Bosni i Hercegovini za izvršenje preporuka u ovoj oblasti, EU je odobrila i finansirala Projekat “Podrška za MoFTER u usklađivanju Zakona o zaštiti potrošača BiH s pravnom tekovinom EU”, koji je realizovan od 20.5.2019. do 20.1.2020. godine. Kao rezultat ovog projekta, sačinjen je Prednacrt novog Zakona o zaštiti potrošača BiH u koji su, u odgovarajućem obimu, transponovane nove “potrošačke” direktive EU, te unaprijeđene pojedine materijalne i prekršajne odredbe i otklonjeni nedostaci uočeni tokom dosadašnje primjene Zakona.

Federalno ministarstvo trgovine ukazuje na činjenicu da je Prednacrt zakona pripremljen krajem 2019. godine, a nadležno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH još nije planiralo upućivanje ovog propisa Vijeću ministara BiH, radi razmatranja i upućivanja u parlamentarnu proceduru donošenja.

Također ističu da s druge strane, na entitetskom nivou, prvi Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj donesen je 2012. godine, dok su u 2014., 2017. i 2021. izvršene određene izmjene i dopune, kojim su otklonjeni određeni nedostaci uočeni u državnom zakonu.

Neusklađenost pravne regulative na jedinstvenom ekonomskom prostoru BiH ima negativan efekat na prava i obaveze kako potrošača, tako i trgovaca u FBiH. Savremeno tržište podrazumijeva visok i jedinstven nivo zaštite prava potrošača, odnosno stvaranje institucionalne strukture koja predstavlja osnov za provođenje efikasne politike u ovoj oblasti i nadzor nad tržištem kao efikasnih instrumenata za rješavanje potrošačkih sporova, zaključuju iz Federalnog ministarstva trgovine.


IZVOR: Vebsajt Vlada FBiH, 25.03.2022.

Naslov: Redakcija