Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: Urediće se dva osnovna prava materijalne podrške porodicama s djecom, dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji

30.03.2022.


Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača ukazao je da je osnovni cilj Prijedloga zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH stvaranje približno jednakih materijalnih uslova za svu djecu, te izdvajanje konkretne materijalne podrške porodicama. Naglasio je da je porodica u našem društvu suočena s brojnim, socijalnim i ekonomskim teškoćama, kao što su nezaposlenost, smanjen natalitet i iseljavanje posebno mladih porodica, što im otežava da ostvare osnovne društvene uloge.

- Cilj zakona je da sva djeca imaju približno jednake materijalne uslove za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici. Oblast materijalne podrške porodicama s djecom je samo jedan od segmenata pronatalitetne politike u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH. Radi se o konkretnoj materijalnoj podršci porodicama u podizanju i odgoju djece. Radi se oblasti, od posebnog društvenog značaja, koju je trebalo pravno i sistemski urediti kroz ovaj zakon. Provedene su mnoge analize i rezultati istih su poražavajući. Naime, postojeći sistem socijalne zaštite nije pravičan i finansijski je neodrživ. Vrsta i visina naknada zavise od mjesta prebivališta djeteta, a uočljive su posljedice siromaštva, kao i različite mogućnosti u ostvarivanju prava djece - istakao je Drljača.

Radi se o jednom izuzetno bitnom zakonu, gdje se mora pokazati kvalitetniji odnos društva prema posebno siromašnim porodicama s djecom.

Ovim zakonom, urediće, se, između ostalog i dva osnovna prava materijalne podrške porodicama s djecom, dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

- Osnov za obračun ovih osnovnih prava je najniža plata u Federaciji BiH u skladu sa odredbama Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon i 103/2021 - dr. zakon), a trenutno je najniža plata 543 KM. Pravo na dječji dodatak ostvarit će djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plate u Federaciji BiH (217 KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite. Visina dječijeg dodatka je 19 posto najniže plate u Federaciji BiH što je 103,7 KM mjesečno. Ovo pravo će se finansirati iz budžeta Federacije BiH. U ovoj godini, u budžetu FBiH je planirano za iste namjene 50 miliona KM - ukazao je Drljača.

Podsjetio je da je prema važećim propisima ovo pravo regulisano na nivou kantonu, te su pojedini kantoni za ove namjene izdvajali mjesečne naknade u iznose do 50 KM, neki 30 KM, a neki nisu ništa davali.

Prema njegovim riječima, namjera je da se prvi put na jedan reformski način uredi dječiji dodatak na nivou Federacije, a Federacija će biti garant da svako dijete u Federaciji, koje ispunjava utvrđene uslove, ostvari pravo na dječiji dodatak.

- Pravo na novčanu naknadu ostvarit će i porodilje koje nisu u radnom odnosu. Uslov je da se porodilja nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili je na redovnom školovanju. Visina iznosa mjesečne naknade porodiljama je 55 posto najniže plate u FBiH, a naknada će se isplaćivati u periodu od 12 mjeseci, oko 298 KM mjesečno. Ovo pravo će se finasirati na kantonalnom nivou. Procjena je da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava. Naravno da kantoni mogu utvrditi i veće iznose naknade za finansiranje ovog prava, u skladu sa svojim mogućnostima - istakao je Drljača.

Predloženi način finasiranja osnovnih prava ima za cilj da se finansijski rasterete kantonalni budžeti, što će kantonima omogućiti finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, u skladu s kantonalnim propisima.

- Jednostavno želimo pomoći i kantonima, koji nisu u finansijskoj mogućnosti da odvoje određena sredstva u budžetu – kazao je Drljača.

Dodao je da prijedlog zakona ima socijalnu i ekonomsku opravdanost, te dugoročno proizvodi pozitivne socijalne i ekonomske efekte, te da se radi se o ulaganju i u ljudske resurse, posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih porodica.

Prijedlog zakona razmatraće se u četvrtak na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlada FBiH, 25.03.2022.

Naslov: Redakcija