Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet veći broj odluka

29.12.2023.


Vijeće ministara BiH usvojilo je na 34. sjednici u novom tekstu Informaciju Ministarstva civilnih poslova o prijedlogu za učestvovanje Bosne i Hercegovine na 60. venecijanskom bijenalu 2024. godine.

Prihvaćen je prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta da Paviljon Bosne i Hercegovine na 60. venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2024. godine predstavi projekt Mjera mora, autora akademskog kipara Stjepana Skoke i kustosa postavke Marina Ivanovića.

Za komesara Paviljona Bosne i Hercegovine imenovan je Marin Ivanović, Sveučilišna galerija Sveučilišta u Mostaru.

Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu planirano je 180.000 KM za učešće BiH na Venecijanskom bijenalu u okviru Granta neprofitnim organizacijama.

U dosadašnjem predstavljanju BiH na jednom od najprestižnijih globalnih festivala umjetnosti (La Biennale di Venezia), počev od 2013. godine, dva projekta odabrana su na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (2013. i 2017. godine), a jedan projekt predložilo je Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, i to 2019. godine.

ZA PROJEKTE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 39 MILIONA KM IZ EVROPSKOG FONDA ZA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o korištenju 39 miliona KM iz Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu kojim je upravljala Razvojna banka Njemačke (KfW), a koji prestaje raditi 31. decembra 2023. godine.

Sredstva u iznosu 24 miliona KM, koja pripadaju BiH po osnovu učešća u ovom fondu, bit će doznačena 31. 12. 2023. godine na račun Ministarstva finansija i trezora BiH koji je otvoren kod Centralne banke BiH, a preostalih 15 miliona KM sukcesivno će biti dostavljano na polugodišnjem nivou do kraja 2025. godine.

Sredstva će u skladu s prijedlogom KFW-a biti na raspolaganju nadležnim entitetskim,  kantonalnim i institucijama Brčko distrikta BiH za projekte energetske efikasnosti u javnim objektima.

Ova sredstva raspoređuju se u omjeru 61,50 % za Federaciju BiH, 37,50 % za Republiku Srpsku i 1 % za Brčko distrikt BiH. Sredstva namijenjena Federaciji BiH bit će raspodijeljena Federaciji BiH i kantonima u omjeru po 50 %.   

FINANSIJSKA PODRŠKA ZA PROJEKTE BILATERALNE SARADNJE U OBLASTI NAUKE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o rasporedu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2023. godinu, ukupno vrijednog 100.000 KM.

Sredstva će biti raspoređena na račune šest javnih univerziteta/sveučilišta u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli, Zenici i Istočnom Sarajevu, a radi daljnje raspodjele fakultetima čiji su projekti odobreni, nakon završenog javnog poziva za iskazivanje interesa za sredstva iz ovog granta.

Odluka о rasporedu sredstava bit će objavljena na web-stranici Ministarstva civilnih poslova BiH i u “Službenom glasniku BiH”.

NABAVKA POLICIJSKIH UNIFORMI ZA GRANIČNU POLICIJU BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku о odobravanju višegodišnjeg projekta Nabavka dijelova policijske uniforme u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 13,5 miliona KM, uz usvojene korekcije iz Mišljenja Ministarstva finansija i trezora.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurat će se u budžetu institucija BiH u periodu od 2023. do 2025. godine, s tim da je u budžetu za 2023. godinu već osigurano 5,1 milion KM.

Donošenjem ove odluke omogućava se provedba novog Pravilnika о izgledu policijske

uniforme iz maja ove godine, a koji propisuje potpuno novi izgled svih dijelova policijske uniforme. 

IZVJEŠTAJ IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I –IX 2023. godine, koje će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na službenoj web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija BiH u devet mjeseci ove godine iznosili su 1.074.805.760 KM, od čega su prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija BiH 762.396.864 KM ili 75 % u odnosu na planirane.

Ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u ovom periodu ukupno su iznosili 825.458.821 KМ i izvršeni su u većem iznosu za oko 143,8 miliona KM u odnosu na isti period 2022. godine, a zbog povećanja bruto plaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH, kao i većeg izvšenja vanjskih otplata na ime kredita.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za finansiranje vanjskog duga u periodu od 1. 1. do 30. 9. 2023. godine iznosili su 927.384.847 KM.

STANJE U OBLASTI MIGRACIJA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period od 1. 1. do 30. 9. 2023. godine.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima u području zakonitih migracija strancima je u ovom periodu odobreno 8.949 privremenih boravaka, među kojima je 4.376 prvih dozvola boravka, dok je njih 4.573 izdato po osnovu produženja. Radne dozvole činile su 34 % svih razloga za izdavanje prvih privremenih boravaka, a 23 % dozvola izdato je zbog obrazovanja i isto toliko zbog spajanja porodica. Najveći broj svih privremenih boravaka odobren je državljanima Turske, a slijede državljani Srbije, Hrvatske, Indije, Crne Gore i Kine. U istom periodu, odobrena su 693 stalna boravka, među kojima najviše državljanima Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Kada je riječ o nezakonitim migracijama ukupno 25.174 nezakonitih migranata evidentirala je Služba za poslove sa strancima u devet mjeseci 2023. godine, što je najveći broj nezakonitih migranata od 2018. godine. Od 111 različitih državljanstava evidentiranih među nezakonitim migrantima tokom devet mjeseci ove godine najviše njih su bili državljani Afganistana (11.722), Maroka (5.318), Pakistana (1.107), Bangladeša (928) i Irana (810). Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u ovom periodu iskazalo je 23.490 osoba, od čega je zahtjev za azil u BiH podnijelo samo njih 108 ili 0,46 %.

Karakteristika tranzitnih nezakonitih migracija u 2023. godini je povećan opseg migracija, uz istovremeno kratko zadržavanje migranata na teritoriji BiH, kako bi što prije ušli u šengenski prostor.

Granična policija BiH u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska u devet mjeseci 2023. godine evidentirala je 8.720 osoba, što je za 27 % više u poređenju s istim periodom 2022. godine. Oko 90 % osoba u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska otkriveno je izvan područja graničnih prijelaza.

Borba protiv krijumčarenja migranata jedan je od prioriteta za pravosudne institucije i policijske agencije u BiH od samog početka povećanog pritiska nezakonitih migracija preko teritorije BiH.

Prema podacima Tužilaštva BiH, u radu Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima nalazi se trenutno 197 predmeta. U periodu od 1.1. do 30. 9. 2023. godine doneseno je 16 presuda kojima je obuhvaćena 21 osoba, a podignuto je 17 optužnica protiv 21 osobe.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA IZRADU NOVOG ZAKONA O DEMINIRANJU

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o osnivanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini.

Radna grupa pripremit će prednacrt zakona o deminiranju u roku od 180 dana od donošenja ove odluke i dostaviti ga Ministarstvu civilnih poslova radi predlaganja Vijeću ministara BiH za razmatranje.

U radnu grupu su imenovani predstavnici državnih ministarstava civilnih poslova, odbrane i sigurnosti, Centra za uklanjanje mina u BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH.

USVOJEN PLAN O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Plan je pripremila Agencija zа rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa JU Zavodom zа zapošljavanje Republike Srpske, Federalnim zavodom zа zapošljavanje i Zavodom zа zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Aktivnosti proistekle iz ovog plana fokusirane su na nastavak ranijih i provođenje novih projekata aktivne politike zapošljavanja, s ciljem povećanja zaposlenosti u BiH.

PODRŠKA PROJEKTIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnost mikrokreditnoj fondaciji Partner za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelomično finansiranje projekata u području energetske efikasnosti.

Razvojna banka Vijeća Evrope dodjelit će kredit mikrokreditnoj fondaciji Partner u iznosu od 3,5 miliona eura za djelomično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom Bosne i Hercegovine usmjerenih na ulaganja u energetsku efikasnost.

Mikrokreditna fondacija, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita i finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.

Vijeće ministara BiH i na ovaj način želi olakšati plasiranje mikrokredita domaćinstvima i mikropreduzećima za potprojekte energetske efikasnosti kako bi se korisnicima pomoglo da smanje potrošnju energije i emisija CO2 i ostvare finansijske uštede.  

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Enisa Horozovića za vršioca dužnosti direktora Centra zа uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini te Biljanu Ristić i Ivana Dunđera za v. d. pomoćnika direktora za podršku i finansije, odnosno za operacije do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od 4. 1. 2024. godine.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti na sjednici je imenovan Alen Husković za zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, prvorangirani kandidat s rang-liste uspješnih, nakon javno provedene konkursne procedure.   

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provedenoj konkursnoj proceduri za izbor tri člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Na osnovu Prijedloga Komisije za provedbu konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća BiH, na mandatni period od šest godina, imenovana su tri prvorangirana kandidata, i to Ankica Gudeljević, Davor Savić i Ninela Salihbašić.

Prethodno je Vijeće ministara BiH donijelo Rješenje o razrješenju dosadašnjih članova Konkurencijskog vijeća BiH zbog isteka mandata dva člana i jednog člana a zbog sticanja uvjeta za starosnu penziju.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 28.12.2023.

Naslov: Redakcija