Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni zakoni o izmjenama zakona o radu u institucijama BiH i o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

29.12.2023.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je Zakon o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda usvojio je i Zakon o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Predsjedavajući Doma prethodno je, na početku 12. sjednice Doma, obavijestio delegate da je Kolegij Doma, djelujući kao komisija, postigao saglasnost o ovim prijedlozima zakona u drugom čitanju, čime se oni smatraju usvojenim.

Dom je usvojio i sljedeće izvještaje:

 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,
 • Izvještaj – praćenje realizacije preporuka revizije učinka –”Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama Bosne i Hercegovine”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru provođenja planova integriteta”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Dom naroda nije usvojio:

 • Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2022. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH,
 • Izvještaj o provođenju Općih izbora 2022. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Dom naroda za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovao je Nenada Ponorca, Dženitu Ljucu i Ivu Čolaka. Za člana Upravnog odbora, koji će dužnost preuzeti umjesto razriješenog člana Upravnog odbora na period do isteka redovnog trogodišnjeg mandata, imenovan je Vedad Smailagić.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja člana Nezavisnog odbora za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, Dom naroda imenovao je delegate Džemala Smajića, Zdenka Ćosića i Snježanu Novaković-Bursać.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Dom naroda imenovao je delegate Sredoja Novića, Marinu Pendeš i Kemala Ademovića.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta,
 • Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc u Republici Srpskoj – Projekat obilaznica Doboj - Poddionica: Rudanka - Putnikovo Brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan,
 • Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc u Federaciji BiH– Projekat obilaznica Doboj - Poddionica: Putnikovo Brdo - Medakovo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan,
 • Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojnu politiku zdravstvenih sektora u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (zajam broj: 94950-BA),
 • Ugovora o finansiranju (Evropski fond za održivi razvoj – EFSD – Namjenski investicioni okvir 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat: Vjetroelektrana Vlašić (FI No 91.812 – SERAPIS 2019-0843),
 • Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske (entitet) i Evropske investicione banke (banka) dana 22. septembra 2010. godine s naknadnim povremenim izmjenama (FI 25.741 – SERAPIS 2008-0556) - Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj,
 • Amandmana na Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (kredit br. 9048-BA),
 • Amandmana na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (banka) – Projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske – zajam br. 8808-BA,
 • Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta zraka) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za period 2021-2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Vlade Crne Gore, koju predstavlja Kancelarija za evropske integracije,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija za period 2021-2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo za evropske integracije.

IZVOR: Vebsajt Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, 28.12.2023.

Naslov: Redakcija