Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojeno više prijedloga zakona, te Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici

29.07.2021.


Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su sa 74 glasa "za" i jednim "suzdržanima" usvojili Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status "roditelja njegovatelja", te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Kako je definisano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama.

Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom sa 100 postotnom oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe.

Ako u porodici ima dvoje ili više osoba sa invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja.

Vlada FBiH je 8. jula usvojila Prijedlog zakona, a 22. jula utvrdila amandmane.

Poslanici su usvojili I Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, kojom se definišu stručnjaci koji obavljaju stručne poslove planiranja prostora i građenja koji moraju imati položen stručni ispit.

Naime, postojećim zakonskim rješenjem nije regulirano pitanje polaganja stručnog ispita za bakalaureate regionalnog i prostornog planiranja, kao i stručnjaka iz hortikulture i pejzažne arhitekture koji su svoja stručna zvanja stiču na Univerzitetu u Sarajevu, kao i drugim univerzitetima u zemljama regiona. Ovim prijedlogom dopune zakona bi bilo omogućeno polaganje stručnog ispita za bakalaureate regionalnog i prostornog planiranja, kao i stručnjake iz hortikulture i pejzažne arhitekture. To bi dovelo do izjednačavanja prava navedenih kandidata sa ostalim kandidatima iz drugih struka, koje se bave pitanjem planiranja i korištenja zemljišta – rekao je predlagač zakona poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Adnan Efendić.

Smatra da bi se ovakvom dopunom zakona oblast planiranja podigla na jedan viši nivo jer će, kako kaže, dopunom biti obuhvaćeno više struka koje će svojim znanjem zasigurno dati doprinos boljem planiranju razvoja Federacije i BiH.

Da bi dopuna Zakona stupila na snagu potrebno je da je u istom tekstu usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je usvojio Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je upućen u javnu raspravu od 60 dana.

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju. Da bi stupio na snagu potrebno je da ovaj zakon usvoji i Dom naroda PFBiH.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Predlagač ovog zakona, poslanik SDA Salko Zildžić rekao je da ovim izmjenama iz perspektive ostalih kantona i zastupnika koji su glasali za ove izmjene smanjuju distorziju koja je bila u dosadašnjoj raspodjeli kada je u pitanju prihod Kantona Sarajevo od indirektnih poreza u kontekstu prihoda drugih kantona po istom osnovu.

"U Nacrtu je propisano da koeficijent za Kanton Sarajevo iznosi 1,5 što bi prema projekcijama prihoda Kantonu Sarajevo smanjilo prihode za sljedeću godinu otprilike 60 - 70 miliona KM. To bi se raspodijelilo na ostale kantone u skladu s ostalim kriterijima (brojem stanovnika, površini kantona itd.)", ukazao je Zildžić s kojim je još 13 zastupnika uputilo ovaj tekst zakona.

Prvobitno je zakon upućen po skraćenoj proceduri, ali je za to glasalo samo 40 poslanika te je zakon vraćen u nacrt.

"Ovo je sistemski zakon imajući u vidu da se radi o raspodjeli javnog novca kantona u Federaciji. Kao predlagač i zastupnik mislim da smo ovim otvorili jednu novu eru priče o raspodjeli javnih prihoda jer se nekih 15 godina provodi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji za kojeg devet kantona mimo Kantona Sarajevo smatra da nije najpravedniji zbog koeficijenta 2 koji je dodijeljen Kantonu Sarajevo prije 15 godina", dodao je Zildžić.

Nacrt zakona je upućen u javnu raspravu od 90 dana.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, BHRT, Klix, 27.07.2021.

Naslov: Redakcija