Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donjeta Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele


  • VLADA FBIH: Donjeta Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele

Vlada Federacije BiH donijela je 28. jula 2016. godine Uredbu o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, čije se odredbe odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, općina, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona biće uređeno kantonalnim propisima.

Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja federalnog budžeta u prvom polugodištu ove godine iznose 997,6 miliona KM, što je 38 posto planiranog prema Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu.

Od toga su poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 658,1 miliona KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u iznosu od 119,5 miliona KM, dok su primici od finansiranja ostvareni u iznosu od 220,0 miliona KM.

Vlada je prihvatila Informaciju o pripremnim aktivnostima za davanje odgovora na pitanja Evropske komisije u skladu s novom metodologijom izvještavanja o napretku zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, koji je uveden 2015. godine.

Sva nadležna ministarstva i organi uprave Federacije BiH su obavezani da imenuju predstavnike za sastanke i prethodno dostave tražene materijale u sklopu izvještavanja Evropske komisije.

Stavovi usvojeni na sastancima predstavljaju i stavove Vlade Federacije BiH, te su obavezujući za sve predstavnike federalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija prilikom izvještavanja Evropske komisije, razgovorima na državnom nivou i predstavljanju Federacije BiH prema drugim međunarodnim i domaćim vlastima.

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije je zadužen da ovaj zaključak dostavi nadležnim institucijama koje su učestvovale u izradi odgovora na pitanja Evropske komisije.

Vlada je usvojila i Finalni izvještaj o monitoringu zemljišta na području Općine Zenica za period 2011. – 2016. godina. Izvještaj je pripremio Federalni zavod za agropedologiju koji je, po zaključku Federalne vlade, na području zeničke općine izvršio ispitivanje zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka u trajanju od pet godina.

U cilju utvrđivanja stepena kontaminiranosti tla teškim metalima, sumporom i organskim zagađivačima, uspostavljen je monitoring i provedena su istraživanja na 12 lokacija koje su na različitoj udaljenosti od centra emisije, i to: Tetovo, Pehare, Mutnica, Stranjani, Janjićki vrh, Šerići, Orahovica, Gradišće, Arnauti, Brce, Gornji Čajdraš i Novo Selo.

Federalni zavod za agropedologiju je zadužen da svake treće godine nastavi monitoring zagađenosti zemljišta na području Zenice.

Izvor: Vebsajt BHRT, 28.07.2016.