Zastava Srbije

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM RADIO-TELEVIZIJSKOM SERVISU BIH: Predložene izmjene Zakona o javnom RTV servisu BiH neustavne smatra Vlada RS


Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom u vezi Prednacrta zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine i donijela zaključak kojim nije saglasna sa tekstom Prednacrta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu BiH, jer je član 1. u suprotnosti sa Ustavom BiH i narušava princip nediskriminacije. Za Vladu Republike Srpske je neprihvatnjiv ovaj Prednacrt zakona jer bi njegovo usvajanje urušilo uspostavljeni Javni radio-televizijski sistem BIH i ugrozilo rad i funkcionisanje Radio-televizije Republike Srpske kao javnog servisa Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske tražiće od Savjeta ministara BiH da u proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na način naplate RTV takse i raspodjele prikupljenih prihoda.

Podsjećamo, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH objavilo je Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom Radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine. Dana 10.02.2016. godine Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, dostavilo je ovom ministarstvu Prednacrt zakona, sa obrazloženjem u cilju davanja komentara na predloženi tekst.

U obrazloženju Prednacrta zakona navodi se da su razlozi donošenja istog Zaključci Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su usvojeni na 13. sjednici i to :

1. "Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH neupitno se zalaže za zakonito poslovanje javnih emitera i snažno podržava istinito, cjelovito, nepristrasno i pravedno informisanje javnosti o svim događajima u BiH, ravnopravno na jezicima tri konstitutivna naroda, na tri kanala u okviru Javnog RTV sistema, u duhu međunarodnih i evropskih propisa i standarda, kao i Rezolucije Evropskog parlamenta i odredaba Ustava BiH", i

2. "Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH obavezuje Savjet ministara i Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da u što kraćem roku, a najkasnije do kraja januara 2016. godine, pripremi i Parlamentarnoj skupštini dostavi prijedloge izmjena zakonodavstva u oblasti Javnog radio-televizijskog sistema koji će biti u skladu sa Ustavom BiH i stavovima iznesenim u Rezuluciji Evropskog parlamenta o napretku BiH iz aprila 2015. godine i zajedničkoj izjavi predsjedavajućih sa 17. Interparlamentarnog sastanka Evropskog parlamenta i Parlamentarne skupštine BiH iz maja 2015. godine, u kojoj je naglašeno da je za javne medije u BiH od suštinskog značaja emitovanje programa na svim službenim jezicima."

U važećem Zakonu o javnom radio-televizijskom servisu BiH, član 8. stav 2. glasi: "programi će biti prilagođeni potrebama konstitutivnih naroda i građana BiH, uređivani i emitovani ravnopravno na tri jezika u službenoj upotrebi u BiH i dva pisma".

Kroz predložene izmjene, gore citirani član 8. stava 2. mijenja se i glasi: " BHRT emituje program na tri kanala, od kojih svaki emituje program na jezicima konstitutivnih naroda i pismu konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovin".

Iza stava 2., dodaje se stav 3., koji glasi " Programi BHRT se proizvode, uređuju na način prilagođen potrebama konstitutivnog naroda i emituju:

a) iz Studija u Sarajevu, na bosanskom jeziku,

b) iz Studija u Banja Luci, na srpskom jeziku,

c) iz Studija u Mostaru na hrvatskom jeziku."

Smatramo da predložene izmjene nisu potrebne kad se iz gore navedenog vidi da je važećim Zakonom o javnom radiotelevizijskom servisu BiH iz 2005. godine, članom 8. već definisano ova pitanje.

Želimo naglasiti da se usvojeni zaključak na koji se poziva predlagač Prednacrta zakona odnosi na izmjenu zakonodavstva u oblasti Javnog radio-televizijskog sistema koji će biti u skladu sa Ustavom BiH, a ne na Zakon o javnom radiotelevizijskom servisu BiH.

Na ovaj način Ministarstvo komunikacija i transporta BiH narušava Ustavni princip nediskriminacije kojim se svim licima u BiH garantuje da neće biti diskriminisani po bilo kojem osnovu kao što je "pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status". Upravo na ovaj način emitovanja programa, gdje se iz jednog studija emituje program samo na jeziku i pismu jednog naroda, vrši se kršenje ustavnih principa.

Podsjećamo, Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH propisana je obaveza da programi javnih RTV servisa uvažavaju prava konstitutivnih naroda i ostalih, te da budu uređivani ravnopravno na sva tri službena jezika i dva pisma. Istim zakonom, Odboru sistema data je nadležnost da donese programski kodeks za cijeli sistem, uključujući zaštitu jezika, pisma, kulture i tradicije naroda i narodnosti BiH, u skladu sa Ustavom BiH.

Dakle, mehanizam kontrole poštivanja obaveze emitovanja programa na svim jezicima, a u skladu sa stavovima iznesenim u Rezoluciji Evropskog parlamenta o napretku BiH iz aprila 2015. godine, a na koji se pozivaju Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara BiH, već postoji.

Takođe, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine u obrazloženju navodi da je Prednacrt zakona rađen na osnovu "teza" zamjenika ministra što nije primjereno u ustaljenoj proceduri predlaganja i donošenja zakonskih propisa.

U kreiranju ovog Prednacrta zakona zanemaruje se zaključak usvojen na 12. sjednici Doma naroda koji glasi " Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Upravni Odbor BHRT-a, da detaljno analizira sve troškove, posebno troškove zaposlenih te da, shodno tome, pristupi procesu racionalizacije svih funkcija, a posebno broja radnih mjesta u BHRT-u", kao i saopštenje UOBHRT i preporuka poslovodnom odboru da kao krajnju mjeru, ukoliko se ne iznađe rješenje za finasiranje servisa, pristupi postupnom smanjivanju programa, što je u suprotnosti sa predloženim Prednacrtom, odnosno navodima u obrazloženju ovog zakona da nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Budžetu institucija za tri studija.

Imajući u vidu gore navedeno, da još uvijek nije u potpunosti regulisano pitanje finansiranja javnih radiotelevizijskih servisa i naplate RTV takse, a što dovodi javne servise u nezavidan finansijski položaj, kao i čenjenicu da se ovakvim rješenjima pokušava favorizovati samo jedan javni servis, odnosno jača uloga BHRT servisa u odnosu na RTRS i RTFBiH. Nadalje, na ovakav način odnosno sa ovako predloženim rješenjima u Prednacrtu zakona direktno se ugrožavaju prava konstitutivnih i ostalih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske smatra da predložena zakonska rješenja u Prednacrtu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine, narušavaju postojeći radio-televizijskog sistem Bosne i Hercegovine koji je definisan važećim Zakonom o radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br.: 7820/05, 35/2009, 32/2010 i 51/2015), i ista su u potpunosti neprihvatljiva.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 26.2.2016.