Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIO-TELEVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIO-TELEVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o Radio-televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 49/06, 73/08, 42/10 i 89/13) u članu 13. u stavu 9. poslije riječi: "o reviziji finansijskog poslovanja" dodaje se zapeta i riječi: "i izvještaj o radu Programskog savjeta RTRS-a".

Član 2.

Član 20. mijenja se i glasi:

"Djelatnost RTRS-a ostvaruje se proizvodnjom i emitovanjem programa na vlastitim frekvencijama, na jednoj ili više radijskih i jednoj ili više televizijskih mreža, u skladu sa važećim propisima."

Član 3.

U članu 46. u stavu 6. poslije riječi: "ne učestvuje u radu Upravnog odbora" dodaje se zapeta i riječi: "odnosno ukoliko se utvrdi da ne izvršavaju prava i obaveze utvrđene ovim zakonom".

Član 4.

U članu 48. u stavu 1. poslije tačke o) dodaje se nova tačka p) koja glasi:

"p) u slučaju nepoštovanja programskih načela i zastupljenosti programa, kao i kršenja programskih ograničenja, o tome bez odgađanja obavještava Narodnu skupštinu Republike Srpske i".

Dosadašnja tačka p) postaje tačka r).

Član 5.

U članu 50. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"(6) Programski savjet prati sprovođenje programskih načela i obaveza utvrđenih ovim zakonom, a u slučaju njihovog nepoštivanja u pisanoj formi obavještava Upravni odbor i Poslovodni odbor RTRS."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. USKLAĐENOST SA USTAVOM, PRAVNIM SISTEMOM I PRAVILIMA NORMATIVNO PRAVNE TEHNIKE

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo broj: 22/02-021-927/15 od 24. decembra 2015. godine, ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Amandmanu XXXII na član 68. t. 6. i 8. Ustava Republike Srpske, prema kojima Republika, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje, svojinske i obligacione odnose, zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, kao i politiku i mjere za usmjeravanje razvoja. Takođe, prema članu 70. Ustava Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi realizacije Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, kojim je utvrđena obaveza preciznijeg propisivanja prava i obaveza Narodne skuštine prema Radio-televiziji Republike Srpske.

Radi realizacije navedenog zaključka, ovim zakonom propisano je da je Radio-televizija Republike Srpske, pored izvještaja o ostvarenju svojih programskih aktivnosti, zajedno sa finansijskim izvještajem, i izvještajem o reviziji finansijskog poslovanja, obavezna, najmanje jednom godišnje, dostaviti Narodnoj skupštini i izvještaj o radu Programskog savjeta RTRS.

Takođe, razlozi za smjenu Upravnog odbora ili njegovog člana, pored do sada propisanih, prošireni su, tako da će Narodna skuština smijeniti Upravni odbor ili njegovog člana i ako se utvrdi da ne izvršava prava i obaveze utvrđene ovim zakonom.

Pored navedenog, proširuje se i obaveza Upravnog odbora, na način da Upravni odbor obavještava Narodnu skupštinu o uočenim nepravilnostima u pogledu nepoštovanja programskih principa i zastupljenosti programa.

Programski savjet, u skladu sa predloženim rješenjima, prati sprovođenje programskih načela i obaveza utvrđenih ovim zakonom, a u slučaju njihovog nepoštivanja u pisanoj formi obavještava Upravni odbor i Poslovodni odbor RTRS.

Ove izmjene i dopune iskorištene su da se otkloni zakonsko ograničenje o emitovanju programa isključivo na jednoj radijskoj, odnosno televizijskoj mreži i propiše da Radio-televizija Republike Srpske svoju djelatnost ostvaruje proizvodnjom i emitovanjem programa na jednoj ili više radijskih, odnoso televizijskih mreža.

Obrađivaču su date određene sugestije, koje su se odnosile na poboljšanje, odnosno preciziranje formulacija Nacrta, kao i njihovo usklađivanje sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/14).

Budući da je obrađivač u potpunosti prihvatio sve date sugestije i ugradio ih u tekst Nacrta, Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je da je ovaj nacrt usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srpske i pravilima normativno-pravne tehnike. Na osnovu izloženog, mišljenja smo da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske može uputiti dalje na razmatranje.

IV RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmjene i dopune Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske sadržani su u potrebi realizacije Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno potrebi preciznijeg definisanja prava i obaveza Narodne skuštine prema Radio-televiziji Republike Srpske.

Iz navedenog, proizlazi da je cilj i svrha predloženih izmjena i dopuna Zakona da se definišu prava i obaveza Narodne skupštine prema Radio-televiziji Republike Srpske, na način da Narodna skupština ima mogućnost da smijeni Upravni odbor RTRS u svakom slučaju kada se utvrdi da ne izvršavaju prava i obaveze utvrđene Zakonom.

Izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog propisuje se da u okviru Izvještaja koji RTRS podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske najmanje jednom godišnje o svojim programskim aktivnostima, zajedno sa finansijskim izvještajem, uključujući izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja, dostavi i izvještaj o radu Programskog savjeta.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona daje se i mogućnost otvaranja Drugog televizijskog programa, budući da Radio-televizija Republike Srpske posjeduje produkcijske i kadrovske kapacitete za pokretanje drugog programa. Prema Zakonu o Radio-televiziji Republike Srpske djelatnost RTRS-a ostvaruje se proizvodnjom i emitovanjem programa na jednoj radijskoj i jednoj televizijskoj mreži. Imajući u vidu postojeće konstitutivno-kvalitativne programske sadržaje koji se emituju na Prvom programu televizije Republike Srpske, proces prelaska sa analognog na digitalno televizijsko emitovanje, činjenicu da većina javnih servisa u regionu ima dva ili više kanala, kao i narastajuće zahtjeve publike, RTRS ima potrebu i mogućnost otvaranja Drugog televizijskog programa.

Pored navedenih razloga, izmjenama i dopunama Zakona potrebno je da se proširi obaveza Upravnog odbora u pogledu obavještavanja Narodne skupštine o poštivanju programskih načela i zastupljenosti programa.

Nacrtom zakona proširuju se nadležnosti Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske, kao i prava i obaveze Programskog savjeta Radio-televizije Republike Srpske. Obaveze Upravnog odbora proširuju se iz razloga, što se u praksi pokazalo da u nekim slučajevima Upravni odbor u slučaju nepoštivanja programskih principa o tome blagovremeno ne obavijesti Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Proširenje obaveze Programskog savjeta, izmjenom Zakona, pristupilo se iz razloga, što u postojećem Zakonu nije u potpunosti definisan odnos između Programskog savjeta i Upravnog odbora.

V OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

 Članom 1. se vrši dopuna člana 13. stav 9, koja ima za cilj da propiše obavezu Programskog savjeta da podnosi izvještaj o svom radu.

Član 2. važećim Zakonom nije definisana mogućnost emitovanja programa Radio-televizije Republike Srpske na drugom programu, stoga je izmjenom člana 20. potrebno precizno definisati proizvodnju i emitovanje programa na jednoj ili više televizijskih mreža. Otvaranjem Drugog programa RTRS-a stvorile bi se pretpostavke za emitovanje dodatnog programskog sadržaja koji, zbog postojećeg zakonskog ograničenja na jedan televizijski program, RTRS nije u mogućnosti da emituje. Na Drugom programu emitovao bi se atraktivni programski sadržaj strane produkcije, prije svega sportska takmičenja, koja, kao javni servis, zbog drugih programskih obaveza, RTRS nije u mogućnosti da emituje u kontinuitetu na samo jednom programu.

Član 3 – dopuna člana 46. osnovnog teksta Zakona ima za cilj preciznije definisanje prava Narodne skupštine Republike Srpske u odnosu na Radio-televiziju Republike Srpske, odnosno cilj izmjena je realizacija Zaključka Narodne skuštine Republike Srpske, gdje se kao mogućnost promjene članova Upravnog odbora, pored precizno navedenih slučajeva, dodaje mogućnost smjene i ukoliko se utvrdi da ne izvršavaju prava i obaveze utvrđene ovim zakonom. Djelatnost, prava i obaveze Upravnog odbora RTRS-a, propisane su u čl. 43, 44, 45, 46, 47, 48. i 49. ovog zakona.

Član 4 – izmjenom člana 48. osnovnog teksta Zakona proširuje se obaveza Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske da obavještava Narodnu skupštinu o uočenim nepravilnostima u pogledu nepoštivanja programskih principa i zastupljenosti programa. Obaveza Upravnog odbora proširuje se iz razloga što se u praksi pokazalo da u nekim slučajevima nepoštivanja programskih principa Upravni odbor o tome blagovremeno ne obavijesti Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Član 5 – izmjenom člana 50. propisuje se obaveza Programskog savjeta Radio-televizije Republike Srpske.

Članom 6. je propisano stupanje na snagu izmjena i dopuna ovog zakona.


Izvor: Press služba Skupštine RS, 20.01.2016.