Zastava Srbije

NACRT KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Uvode se nova krivična djela poput genitalnog sakaćenje žena i prinudne sterilizacije, proganjanja, udruživanje radi vršenja krivičnih djela trgovine ljudima i djecom, polne ucjene, zlostavljanja na radu, krađe električne energije ili gasa, dogovaranje ishoda takmičenja

28.12.2016.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske.

Krivični zakon Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/2012 i 67/2013) donesen je 2003. godine i od tada je mijenjan šest puta. U međuvremenu se ukazala potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa trenutnim tendencijama u društvu, kao i usklađivanjem sa direktivama Evropske unije koje propisuju pravila za pojedine vrste krivičnih djela. Obrađivač je pripremio Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske, u kojem su odredbe predmetnog zakona, kao i u važećem zakonu, grupisane u opšti i posebni dio.

U opštem dijelu, u kojem su sistematizovane odredbe o važenju krivičnog zakonodavstva, krivičnom djelu i krivičnoj odgovornosti, krivičnim sankcijama, oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i uslovima za davanje podataka iz kaznene evidencije, zastarjelosti, amnestiji i pomilovanju, odgovornosti pravnih lica za krivična djela, uvedene su nove odredbe o oduzimanju imovinske koristi kao specifične krivičnopravne mjere koja ima posebnu funkciju u području organizovanog kriminala, oduzimanje predmeta ili sredstava koja su korištena za izvršenje krivičnog djela ili su za to bila namijenjena, kao i sredstava koja su nastala njihovim vršenjem, dok je kod krivičnog djela terorizma propisano i oduzimanje objekata i drugih nepokretnosti koji su korišteni za obuku i pripremu terorističkih aktivnosti.

Pored navedenog, uvodi se i mogućnost izvršenja kazne zatvora do jedne godine i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor) i nova kazna – zabrana upravljanja motornim vozilom. Osim toga, predlaže se uvođenje i nove mjere bezbjednosti, zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama, kao i uspostavljanje i vođenje posebnog registra lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta.

U posebnom dijelu, u kojem su sistematizovana krivična djela i kazne za krivična djela, pored krivičnih djela propisanih važećim zakonom, uvode se i nova krivična djela, a to su:

  • genitalno sakaćenje žena i prinudna sterilizacija,
  • proganjanja,
  • udruživanje radi vršenja krivičnih djela trgovine ljudima i djecom,
  • polna ucjena,
  • zadovoljenje polnih strasti pred djetetom,
  • prinudno zaključenje braka,
  • zlostavljanje na radu,
  • krađa električne energije ili gasa,
  • dogovaranje ishoda takmičenja.

Isto tako, propisuju se i nova krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, a to su: sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, kao i krivična djela protiv terorizma, krivična djela nenamjensko korištenje budžetskih sredstava i nezakonito povlašćivanje privrednih subjekata, krivična djela izazivanje nereda, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, krivična djela ugrožavanje životne sredine nepropisnim građenjem objekata i postrojenja, uništenje ili oštećenje zaštićenih prirodnih vrijednosti ili dobara, uništenje staništa, protivzakonito iznošenje ili unošenje strogo zaštićenih biljaka, životinja ili genetski modifikovanih organizama i ugrožavanje ozonskog omotača.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 26.12.2016.