Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta podzakonska akta

28.07.2023.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Na ovaj su način odobrena sredstva za finansiranje povećanja glasačkog udjela BiH u Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu 500 hiljada KM.

Ranije je Vijeće ministara BiH iskazalo interes za uvećanje glasačkog udjela u IDA-i na dobrovoljnoj osnovi.

Na ovaj se način želi doprinijeti rastu međunarodnog ugleda ВiH, jačanju njenog рoložaja u Grupaciji Svjetske banke te povećanju njene glasačke snage u IDA-i.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da pripremi i Vijeću ministara BiH dostavi Informaciju o tekućoj rezervi Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

ZAŠTITA PREHRAMBENE INDUSTRIJE U BiH

Vijeće ministara BiH je u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi BiH donijelo Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota od 50.000 tona u 2023. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje, u cilju zaštite prehrambene industrije u BiH.

Pored jačanja jedine domaće šećerane u Brčko distriktu BiH, na ovaj način se štite i domaće kompanije koje u prehrambenoj industriji koriste šećer kao ulaznu sirovinu.

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prijemu u državljanstvo BiH nogometaša Adisa Jašića, potencijalnog reprezentativca BiH, na preporuku Nogometnog saveza BiH.

IMENOVANJA

Vijeće ministara je razmotrilo Informaciju o konkursnoj proceduri za izbor tri člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine. Dužnosti članova ovog vijeća su razriješeni Mira Vujeva, Dženan Selimbegović i Radenka Srndović. Rješenja о razrješenju stupaju na snagu danom njihovog donošenja i primjenom od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. Vijeće ministara je donijelo Rješenje o imenovanju Mire Vujeve i Aleksandra Ćirića za članove Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, na mandatni period od četiri godine. Rješenja stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se počevši od sljedećeg dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.

Istovremeno, Vijeće ministara je donijelo Rješenje o imenovanju Rašida Kičića za vršitelja dužnosti člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od sljedećeg dana od dana objave u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dužno je hitno pokrenuti novi konkursni postupak za odabir i imenovanje nedostajućeg člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, u skladu s podzakonskim propisima u ovoj oblasti.

Vijeće ministara je donijelo Rješenje o imenovanju Adise Begić za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na mandatni period od jedne godine, počev od 25. jula 2023. godine.

Vijeće ministara je Rješenjem imenovalo Miju Krešića za vršitelja dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca, počevši od 4. 8. 2023. godine. Na sjednici je zatraženo ubrzanje aktivnosti za hitno okončanje konkursne procedure.

Istovremeno je Vedad Hindija imenovan za vršitelja dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca, počevši od 1. 8. 2023. godine. I u ovom slučaju zatraženo je hitno okončanje konkursne procedure.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata direktora Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

S tim u vezi Dragan Šojić razriješen je dužnosti direktora/zamjenika direktora Službe za zajedničke poslove institucija BiH zbog isteka mandata. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Istovremeno je Jovan Šilj imenovan za vršitelja dužnosti direktora/zamjenika direktora Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca. Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 25.07.2023.

Naslov: Redakcija