Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću

28.06.2021.


Vijeće ministara BiH je većinom glasova i uz određene korekcije, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću (VSTV) BiH, koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH za razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcioniranje pravosuđa i VSTV-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije.

Prijedlog zakona zasnovan je na načelima integriteta nositelja pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, načelu dvostepenosti pri odlučivanju i načelu odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija.

U osnovna pitanja koja su uređena u ovom prijedlogu zakona, a koja zahtijevaju hitno usvajanje, spada sljedeće: sukob interesa članova VSTV-a, izvješća o imovini sudaca i tužitelja, što uključuje i same članove VSTV-a te njihova provjera, osnivanje Jedinice za integritet unutar Tajništva VSTV-a, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune u vezi s disciplinskim prekršajima i disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudaca i tužitelja.

Između ostalog, uvodi se obveza sudaca i tužitelja, odnosno članova VSTV-a da se izjasne, tj. izvijeste o svojoj imovini i interesima. Izvješće o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Vijeća Europe zahtijeva da bude "uspostavljena s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu". Također, propisuju se rokovi za podnošenje tih izvješća, koja će biti uvrštena u novouspostavljeni registar izvješća, dostupna javnosti i podložna provjerama. U tu svrhu se uspostavlja Jedinica za integritet pri Tajništvu VSTV-a BiH te propisuju prekršaji u vezi s izvješćima o imovini i interesima.

Predloženim izmjenama i dopunama propisuje se da se za vrijeme trajanja mandata i godinu dana nakon isteka mandata članovi VSTV-a ne mogu prijavljivati niti biti birani na upražnjene pozicije u pravosuđu, uključujući mjesta u ustavnim sudovima entiteta, poziciju rukovodećeg državnog službenika u Uredu disciplinskog tužitelja i Tajništvu Vijeća. Nadalje se preciziraju slučajevi prestanka mandata članova VSTV-a, utvrđuju situacije prema kojima se članovi VSTV-a razrješavaju dužnosti kao i postupak razrješenja, definiraju situacije koje predstavljaju sukob interesa članova VSTV-a, utvrđuje da u postupku glasanja član VSTV-a ne može biti suzdržan, te se utvrđuje pravni lijek protiv odluka VSTV-a o imenovanju.

Osim navedenog, definira se odgovornost za disciplinski prekršaj, utvrđuju disciplinski prekršaji za suce i tužitelje, zastarijevanje pokretanja disciplinskog postupka, definira se zabrana vršenja nespojivih dužnosti za suce i tužitelje, propisuje koje dodatne aktivnosti suci i tužitelji mogu obavljati, ograničenja u pogledu prihoda na osnovi dodatnih aktivnosti te se utvrđuju slučajevi u kojima suci i tužitelji mogu zatražiti mišljenja VSTV-a o tome je li njihova aktivnost spojiva s njihovim dužnostima.

U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH trebala bi donijeti zakon o VSTV-u BiH koji će biti usklađen sa standardima EU-a, kako je predviđeno u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o suradnji u području obrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar.

Predstavnici ministarstava obrane BiH i Države Katar su do sada imali veoma skromne bilateralne kontakte. Međutim, utvrđeno je da postoje zajednički stavovi i obostrani interes za uspostavljanje bilateralne suradnje u području obrane, s ciljem doprinosa razvoju sveukupnih prijateljskih odnosa.

Država Katar pruža podršku Bosni i Hercegovini kao veliki donator pomoći i investitor. U kontaktima s dužnosnicima Države Katar iskazana je spremnost da ova država podrži određene programe i planove koji bi kroz materijalne donacije doprinijeli povećanju opće sigurnosti u BiH. To se odnosi na rješavanje viškova naoružanja i streljiva, te povećanja sigurnosti njihovog skladištenja, kao i na mogućnost podrške Države Katar donacijama za opremanje i modernizaciju Oružanih snaga BiH, bilo kroz bilateralnu suradnju ili uključenjem Države Katar u određene multilateralne donatorske programe.

Zaduženo je Ministarstvo obrane BiH da Prijedlog osnova uputi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika sporazuma imenuje ministra obrane BiH.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, uz tehničke korekcije, donijelo Odluku o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje srpanj - rujan 2021. godine, u iznosu od 249 milijuna KM.

Ovaj iznos predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za financiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o formiranju Radne skupine za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. U Radnu skupinu je imenovan novi šef Odsjeka za suzbijanje zlouporabe opojnih droga u Ministarstvu sigurnosti BiH Dragan Vukadin.

Radna skupina je zadužena da u roku od 18 mjeseci sačini izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. Ministarstvo sigurnosti BiH će, nakon prikupljenih potrebnih mišljenja, Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika dostaviti Vijeću ministara na razmatranje i usvajanje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o dopuni Odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore. Uzimajući u obzir novonastalu situaciju prouzrokovanu učestalim potresima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Ekspertni tim je ovom odlukom dopunjen stručnjacima za regionalnu geologiju, potrese i seizmička ispitivanja, hidrotehniku i procjenu utjecaja na okoliš (prof. dr. Hazim Hrvatović, prof. dr. Munir Jahić, prof. dr. Zvjezdan Karadžin i prof. dr. Mirjana Milićević), te predstavnikom nevladine organizacije "Green team" (Mario Crnković).

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost o planiranim i poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvješća o izvršenoj reviziji učinka o temi "Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti".

Preporuke se odnose na upravljanje radioaktivnim otpadom, postupanje institucija u vezi s pitanjem potencijalne izgradnje skladišta ili odlagališta radioaktivnog otpada u susjednoj Republici Hrvatskoj u blizini granice s BiH, aktivnosti koje provodi Inspektorat Agencije, kao i monitoring radioaktivnosti u okolišu.

U vezi s iznalaženjem potencijalne lokacije za buduće centralizirano skladište radioaktivnog otpada i istrošenih radioaktivnih izvora u BiH, Agencija je od Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada zatražila da imenuju nove ili potvrde ranije imenovane predstavnike u povjerenstvo koje će se baviti analizom dosadašnjih posjeta potencijalnim lokacijama i predlagati konačno rješenje za centralizirano skladište. Agencija smatra da je potrebno poduzeti konkretne korake u koje bi bili uključeni svi relevantni predstavnici vlasti kako bi ovo pitanje bilo konačno riješeno.

Kada je u pitanju postupanje u vezi s mogućom izgradnjom skladišta/odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u Hrvatskoj, Vijeće ministara BiH je krajem prethodne godine formiralo ekspertni i pravni tim koji se bave tim pitanjima. Sukladno tomu, aktivnosti su intenzivirane i poduzima se sve što je u moći institucija BiH kako bi se Republika Hrvatska spriječila u namjeri da odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost zadužena je da Informaciju dostavi Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Uredu za reviziju institucija BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova BiH o završenom višegodišnjem projektu "Preseljenje misija država partnera NATO-a u zgradu ‘Z’ u Bruxellesu".

Vijeće ministara je 25. 8. 2015. godine donijelo Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta "Preseljenje misija država partnera NATO-a u zgradu ‘Z’ u Bruxellesu", a 16. 12. 2020. godine Odluku o izmjeni i dopuni ove odluke, kojima su za realizaciju projekta osigurana sredstva u proračunu Ministarstva vanjskih poslova BiH u ukupnom iznosu od 1.628.419,00 KM.

Razlog za donošenje ovih odluka Vijeća ministara je odluka država članica NATO-a da sjedište NATO-a u Bruxellesu bude preseljeno u novu zgradu, a da misije država partnera budu izmještene u zgradu "Z", gdje je Bosni i Hercegovini ponuđen prostor ukupne površine 535 m2, što odgovara veličini prostora koji je Misija BiH pri NATO-u do tada iznajmljivala.

Misija BiH pri NATO-u je krajem ožujka 2020. godine preselila u nove prostorije te je uplatom preostalog duga prema NATO-ovu uredu za projektiranje i preseljenje (NATO HPQO/TO), u ukupnom iznosu od 523.885,67 KM, u veljači 2021. godine izmirena ukupna obveza Ministarstva vanjskih poslova BiH i okončan projekt "Preseljenje misija država partnera NATO-a u zgradu ‘Z’ u Bruxellesu".

Zaduženi su Ministarstvo financija i trezora BiH i Ministarstvo vanjskih poslova da zatvore projekt u Informacijskom sustavu financijskog upravljanja (ISFU).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojilo je Izvješće o zaključivanju Memoranduma o suradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske.

Memorandumom, koji su 16. 3. 2021. godine u Sarajevu potpisali ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević i ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Péter Szijjártó, predviđena je suradnja državnih tijela zaduženih za sport dvije zemlje kroz zajedničke aktivnosti i razmjene iskustava. Predviđena je i suradnja sportskih udruga i saveza u oblasti različitih sportskih disciplina vrhunskog sporta kroz sudjelovanja u zajedničkoj obuci, turnirima, tradicionalnim sportskim manifestacijama, kao i razmjena srodnih sportskih disciplina i osoblja (trenera, menadžera, medicinskog osoblja itd.), poticanje sudjelovanja stručnjaka na sportskim seminarima, simpozijima i konferencijama u organizaciji obje strane koji su od zajedničkog interesa, te organizacija bilateralnih sportskih okupljanja s ciljem razmjene iskustava, kao i konzultacije na rekonstrukciji i održavanju sportskih objekata.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH da Izvješće uputi u daljnju proceduru i dostavi Predsjedništvu BiH.

Vijeće ministara BiH upoznao se sa Informacijom Direkcije za europske integracije BiH nakon održavanja petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine, 26. 11. 2020. godine.

Odbor je razmatrao pitanja iz ključnih oblasti u okviru procesa europskih integracija, posebno o provođenju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije i izradi Programa integriranja. Diskutirano je o nizu pitanja iz političkog i ekonomskog kriterija, a poseban fokus je stavljen na izbore i reformu izbornog zakonodavstva, te vladavinu prava i rad pravosuđa. U okviru dijela koji se odnosi na provedbu Sporazuma, razgovaralo se o oblastima trgovine, poljoprivrede, unutarnjeg tržišta, socijalne politike i inovacija, prometa, energije, okoliša i regionalnog razvoja. Europska komisija je nakon održanog sastanka dostavila preporuke za nadležne institucije u BiH, koje su sastavni dio Informacije.

Vijeće ministara BiH upoznalo se s preporukama Europske komisije dostavljenim nakon održanog petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje te je zadužilo sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine i pozvalo nadležne institucije Distrikta Brčko BiH, entiteta i kantona da postupe u skladu s tim preporukama.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za razdoblje 2017. - 2020. godine, koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Globalna pojava pandemije Covida-19 obilježila je 2020. godinu i dovela do usporavanja ili potpune obustave nekih gospodarskih aktivnosti, što je negativno utjecalo i na međunarodnu razmjenu roba i usluga. Kada je riječ o trgovinskoj razmjeni poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, globalna pandemija otežala je uvjete transporta robe te izazvala poremećaj tržišta u vidu pada potražnje i prodaje roba. I pored toga, poljoprivredno-prehrambeni sektor je zabilježio rast izvoza za 7 posto i pad uvoza od 5 posto. Ipak, deficit je ostao visok i još uvijek nije manji od dvije milijarde KM, iako je u 2020. godini zabilježen njegov pad od 8 posto.

Najznačajniji proizvodi koji su zastupljeni u izvozu su masti i ulja, voće, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja i med, proizvodi na bazi žitarica i brašna, voda, povrće, proizvodi mlinske industrije i meso. Pokrivenost uvoza izvozom u 2020. godini iznosila je 28 posto, što je povećanje od 3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče trgovinskih partnera, najznačajniji je i dalje Europska unija s obzirom na to da je oko 39 posto izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda plasirano na ovo tržište, 36 posto je plasirano na tržište CEFTA-e, u Tursku 16 posto, u EFTA-u 2 posto i zemlje ostatka svijeta 7 posto.

Na tržište BiH najviše se plasiraju poljoprivredno-prehrambeni proizvodi podrijetlom iz EU-a, i to oko 55 posto, iz zemalja CEFTA-e 29 posto, Turske oko 3 posto, EFTA-e 0,2 posto i ostatka svijeta 13 posto.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, usvojilo je Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Pravilnikom o maksimalno dopuštenim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla propisane su maksimalno dopuštene količine, te se usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u EU-u. Svrha donošenja ovog pravilnika je potpuna usklađenost s Uredbom EK broj 396/2005 o maksimalno dopuštenim količinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, kao i definiranje pojedinih članaka Pravilnika u vezi s pripremom i načinom provođenja višegodišnjih/jednogodišnjih kontrolnih planova za ispitivanje ostataka pesticida u hrani.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 24.06.2021.

Naslov: RedakcijaNaslov: Redakcija