Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem, o studentskom standardu, o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju

28.05.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 123. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuje se sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj, načela na kojima se zasniva strateško planiranje i upravljanje razvojem, institucionalni okvir, strateški i sprovedbeni dokumenti, izvori finansiranja za realizaciju razvojnih strateških prioriteta održivog razvoja i druga pitanja od značaja za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Republici Srpskoj.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja održivim razvojem u Republici Srpskoj.

Osnovni razlog za donošenje zakona je potpunije i sveobuhvatnije regulisanje oblasti strateškog planiranja kao osnovne komponente razvoja javnih politika.

Takođe, bitan razlog za donošenje zakona je usaglašen pristup strateškom planiranju zasnovan na istim metodologijama na oba nivoa vlasti u Republici Srpskoj - republički nivo i nivo jedinica lokalne samouprave, a što će u konačnici doprinijeti uravnoteženom razvoju društva u svim segmentima.

Donošenjem ovog zakona uspostaviće se dugoročno održiv i efikasan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te će se steći uslovi za bolji pristup EU fondovima, kao i za povećanje apsorpcione moći i korišćenje vanbudžetskih sredstava za finansiranje realizacije razvojnih prioriteta.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o studentskom standardu.

Razlog za donošenje novog Zakona o studentskom standardu je potreba za stvaranjem jednakih uslova i jednakih šansi za sve studente u Republici Srpskoj.

Određena zakonska rješenja su preciznije i jasnije uređena u odnosu na postojeći zakon. Na detaljniji način Zakonom se uređuje materija koja obuhvata postupak osnivanja ustanove studentskog standarda i data je mogućnost da ustanove mogu biti javne i privatne, odnosno da njihov osnivač, osim Republike i jedinice lokalne samouprave, može biti i drugo pravno ili fizičko, domaće ili strano lice.

Prijedlog zakona precizira i postupak i ostvarivanje prava na smještaj, ishranu, studentsku stipendiju, ali i pravo na primarni nivo zdravstvene zaštite.

Prvi put se u oblasti studentskog standarda u Zakon uvodi i Registar studentskih stipendija koji će voditi Ministarstvo.

Novina u ovom zakonu je i mogućnost zabrane rada i oduzimanja dozvole za rad ustanovi koja je prestala da ispunjava uslove za rad.

Uređena je oblast evidencija koji vodi ustanova studentskog standarda. Inspekcijski nadzor je sada detaljnije uređen, odnosno precizirane su mjere koje inspektor može naložiti, uključujući i zabranu rada ustanovi koja obavlja djelatnost, a nije upisana u Registar. Pooštrene su novčane kazne za prekršaje.

Sve pomenute odredbe u ovom prijedlogu kao konačan cilj imaju podizanje sveukupnog nivoa kvaliteta u sistemu ustanova studentskog standarda u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona o studentskom organizovanju je što se u periodu od četiri godine koliko je prošlo od usvajanja važećeg Zakona iz 2016. godine, kroz njegovu primjenu u praksi, pokazalo da određena zakonska rješenja treba preciznije ili jasnije ili na drugačiji način urediti.

Poslovi visokog obrazovanja, koji su bili u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture, preneseni su u nadležnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, te je u skladu sa tim potrebno uskladiti tekst važećeg Zakona sa tom promjenom.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva za period 1.1 - 30.6.2021. godine na ime podsticaja za povećanje plata radnika, u iznosu od 2.500.000,00 KM.

Na poziciji subvencija na ime podsticaja za povećanje plata radnika planirana su sredstva u iznosu od 5 miliona KM, a u skladu sa finansijskim planovina potrošnje do 30.06.2021. godine, Ministarstvu privrede i preduzetništva na raspolaganje je stavljeno 2.5 miliona KM.

U skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, koji je omogućio podsticaje privrednim subjektima koji su povećali plate radnicima, tokom 2020. godine isplaćeno je više od osam miliona KM.

Navedenim mjerama bilježi se konstantan rast prosječne neto plate, dok je istovremeno povećana zaposlenost u Republici Srpskoj, u odnosu na period od proglašenja pandemije virusa korona u martu 2020. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi osnivanja ustanove socijalne zaštite Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske.

U Republici Srpskoj, u oblasti socijalne zaštite, kao oblasti od opšteg interesa, nedostaje zavod za socijalnu zaštitu, krovna stručna institucija koja će se baviti razvojem, praćenjem, unapređenjem, planiranjem, istraživačkim i stručnim poslovima u oblasti socijalne zaštite u Republici Srpskoj. Osnivanje Zavoda predviđeno je Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i Programom ekonomskih reformi Vlade Republike Srpske za period 2021 -2023. godine. Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske osniva Vlada Republike Srpske.

Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske prati i proučava socijalne pojave i probleme, izrađuje analize i izvještaje o stanju u oblasti socijalne zaštite i predlaže mjere za unapređivanje socijalne zaštite; razvija standarde, kriterijume i normative za obavljanje stručnih poslova u oblasti socijalne zaštite; obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj, praćenje i osiguranje kvaliteta rada zaposlenih u socijalnoj zaštiti; ministarstvu nadležnom za socijalnu zaštitu predlaže plan usavršavanja kadrova sa planom prioritetnih programa obuke u socijalnoj zaštiti; unapređuje baze podataka od značaja za sistem socijalne zaštite; organizuje usavršavanje stručnih radnika; prati primjenu standarda usluga socijalnog rada i socijalne zaštite; izrađuje za republičke organe ili ustanove stručne elaborate i na njihov zahtjev daje stručno mišljenje o pojedinim pitanjima iz oblasti socijalne zaštite i socijalne politike; sprovodi istraživanja u oblasti socijalne zaštite; objavljuje rezultate svoga rada, podatke i publikacije iz okvira svoje djelatnosti; sačinjava i publikuje monografije, časopise i zbornike radova, stručne priručnike, vodiče, informatore, studije i primjere dobre prakse; inicira, učestvuje i organizuje naučne i stručne skupove i sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i obavlja i druge poslove određene drugim propisima i statutom.

Vlada Republike Srpske donijala je Uredbu o izmjeni Uredbe o standardima zanimanja.

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju propisano je da Vlada, na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture, donosi Uredbu o standardima zanimanja, u skladu sa potrebama tržišta rada uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Republike Srpske i Zanatsko‐preduzetničke komore Republike Srpske.

U skladu sa Akcionim planom za sprovođenje reforme za oblast srednjeg obrazovanja, a od školske 2020/2021. godine u primjeni su novi nastavni planovi i programi za ukupno 106 zanimanja u 14 struka, dok je važeća Uredba definisala 102 standarda zanimanja.

Republički pedagoški zavod, aktom od 1. marta 2021. godine, dostavio je prijedlog za još četiri standarda zanimanja i to: muzički izvođač i muzički saradnik - teoretičar, struka Kultura i umjetnost i metalurg i metalurški tehničar struka Geologija, rudarstvo i metalurgija.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Godišnji izvještaj o poslovanju Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d Banja Luka i Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d Banja Luka.

Vlada Republike Srpske konstatovala je da je Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d, u vanrednim okolnostima uzrokovanim negativnim posljedicama pandemije virusa SARS‐CoV‐2 i oboljenja COVID 19, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, uspješno poslovao i ostvario pozitivan finansijski rezultat.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informacije o radu Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske, te Informaciju o izradi Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021 - 2025. godina.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 27.05.2021.

Naslov: Redakcija