Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Riješiti problem tranzita robe iz BiH preko Republike Hrvatske

28.05.2021.


Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa о nastalim problemima tranzita robe iz BiH kroz Republiku Hrvatsku, nakon što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donijelo Pravilnik о određivanju javnih cesta ро kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku.

Sva nadležna ministarstva i tijela Vijeća ministara BiH nastavit će započetu komunikaciju s resornim organima Republike Hrvatske u cilju rješavanja problema tranzita robe iz BiH kroz Republiku Hrvatsku.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, uz prihvaćene korekcije na sjednici.

Dvije države na ovaj način žele intenzivirati saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala, terorizma i njegovog finansiranja, organiziranog kriminala i drugih vidova kriminala, uključujuči ilegalne migracije, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima u ovoj oblasti. Pored razmjene informacija i iskustava, saradnja će uključivati i obuke te programe usavršavanja u ovim oblastima.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organiziranog kriminala, kojim se jača bilateralna saradnja.

Pojedinačni prijedlozi osnova bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, koji će Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostaviti Predsjedništvu u daljnji postupak ratifikacije.

Cilj Sporazuma je unaprijediti odnose u oblasti zračnog prometa i olakšati sigurno provođenje operacija međunarodnih letova preko svojih državnih granica u interesu putnika.

Vijeće ministara BiH uz četiri glasa protiv nije postiglo konsenzus u vezi s donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja je dopunjena na sjednici.

Istovremeno, uz dva glasa protiv, nije postignut konsenzus u vezi s donošenjem Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o vizama, koju je predložilo Ministarstvo vanjskih poslova.

Vijeće ministara BiH će se o ovim odlukama izjasniti u drugom krugu glasanja, nakon obavljenih konsultacija.

Vijeće ministara BiH uz pet glasova protiv u prvom krugu glasanja nije donijelo Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Vijeće ministara BiH prethodno je upoznato s obavještenjem Agencije za javne nabavke o prestanku primjene preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki sa 1. 6. 2021. godine.

Vijeće ministara BiH će se o ovoj odluci izjasniti u drugom krugu glasanja.

Vijeće ministara usvojilo je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čime se na godišnjem nivou ispunjava jedna od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima koja se odnosi na njegovo redovno ažuriranje.

Riječ je o migracionom profilu koji usvaja Vijeće ministara BiH na godišnjem nivou, počev od 2009. godine kojim se osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u 2020. godini su izdala 1.857 viza, što je uzrokovano pandemijom COVID-19, i predstavlja značajno smanjenje od 96% u odnosu na 2019. godinu kada je izdato najviše viza, i to 47.694.

Istovremeno su na granici BiH izdate tri vize, što je za 84,21% manje nego u 2019. godini, kada je izdato 19 viza, čime je nastavljen višegodišnji trend smanjivanja broja izdatih viza na granici BiH.

Granična policija BiH u prošloj godini je odbila 4.525 ulazaka u BiH, a broj odbijenih ulazaka je povećan za 93,2% u odnosu na 2019. godinu kada su odbijena 2.342 ulaska.

Broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice BiH u 2020. godini iznosio je 11.857 (945 ilegalnih ulazaka i 10.912 ilegalnih izlazaka iz BiH) i povećan je za 120,98% u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio 5.859 otkrivenih nezakonitih prelazaka granice.

Strancima u BiH odobrena su 8.293 privremena boravka u 2020. godini, što je za 18,16% manje nego u 2019. godini, a odobreno je i 312 stalnih boravaka, što je manje za 61,76% u odnosu na prethodnu godinu, kada je odobreno 816 stalnih boravaka.

Uz pomoć IOM-a u 2020. godini dobrovoljno je vraćeno 58 bh. državljana u Bosnu i Hercegovinu.

Državljanstvo BiH u 2020. godini je dobilo 567 osoba, što predstavlja smanjenje od 13,7% u odnosu na 2019. godinu, a najviše državljanstava BiH u posljednje dvije godine stekli su državljani Srbije (78%).

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa donesena je Odluka o imenovanju Interresorne radne grupe za interoperabilnost Bosne i Hercegovine, koju čine po četiri predstavnika Vijeća ministara BiH, vlada Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju članova Koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju je predložio Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH.

Na ovaj način formira se stručni i savjetodavni organ Vijeća ministara BiH za oblast uvođenja elektronskih servisa i usluga za privredu i građane koje su u njegovoj nadležnosti i uspostavlja horizontalna interoperabilnost između institucija BiH.

Cilj je unaprijediti stepen razvoja e-vlada u Bosni i Hercegovini i nivo digitalizacije u institucijama BiH te tako olakšati građanima i poslovnim subjektima brže i lakše pružanje usluga.

Formiranje Interresorne radne grupe i Koordinacije omogućit će Bosni i Hercegovini da načini korak naprijed u procesu digitalizacije, što se u periodu epdemije COVID-19 pokazalo ključnim za funkcioniranje institucija BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na web-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 1.011.248.147 KM i za 2% su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 989.089.130 KM i izvršeni su u većem iznosu za oko 104,1 milion KM ili 12% u odnosu na prethodnu godinu u kojoj je bilo privremeno finansiranje za cijelu godinu.

Povećanje rashoda se odnosi na povećanje kapitalnih izdataka, ali i tekućih grantova i transfera. Transferi su viši za oko 39,7 miliona KM, а najviše ovih budžetskih sredstava namijenjeno je drugim nivoima vlasti za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 u BiH i to 37.747.000 KM, te iz donatorskih sredstva u iznosu оd 2.357.054 KM za ovu namjenu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih ostale su na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju. Istovremeno su u vrijeme epidemije COVID-19 tokom prošle godine smanjeni putni troškovi, izdaci za usluge prijevoza i goriva, nabavku materijala i izdaci za tekuće održavanje.

Sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u 2020. godini izmirene su pravovremeno u ukupnom iznosu 744.530.103,79 KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za period I - XII 2020. godine, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vijeće ministara BiH u prošloj godini osiguralo je ukupno 25 miliona KM iz tekuće rezerve, najviše 23 miliona KM za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 i pomoći zdravstvenom sektoru, od čega je od 10 miliona KM raspoređeno 37% za Republiku Srpsku, 61% za Federaciju Bosne i Hercegovine sa njenih 10 kantona i 2% za Brčko distrikt BiH.

Istovremeno je 13 miliona KM dodijeljeno kliničkim centrima u Banjoj Luci (4 miliona KM), u Sarajevu (3,5 miliona KM), i u Tuzli (1,5 milona KM), kao i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (3,5 miliona KM), te Zdravstvenom centru Brčko distrikta BiH (500 hiljada KM).

Preostala dva miliona KM osigurana su za finansiranje troškova iz ugovornih aranžmana

za nabavku zdravstvenih mjera protiv COVID-19 u okviru Programa višegodišnjih ulaganja za period 2020 - 2022. godine. Ova sredstva su namijenjena izmirenju troškova nastalih u procesu nabavke vakcina u BiH, uključujući, između ostalog, isporuku, uvoz i raspodjelu vakcina protiv COVID-19, troškove transporta, skladištenja, te osiguranja kvaliteta.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za februar 2021. godine, koja će biti proslijeđena Predsjedništvu BiH i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Prema Informaciji, u februaru ove godine Službi za poslove sa strancima BiH prijavljena su 773 nezakonita migranta, što je za 61% manje u odnosu na isti period prošle godine, ali za 15% više nego u januaru 2021. godine.

Struktura nezakonitih migranata prema državljanstvu pokazuje da su državljani Afganistana, Pakistana, Maroka, Bangladeša i Turske prijavljeni Službi za poslove sa strancima u februaru 2021. godine najbrojniji migranti.

Od ukupno 773 nezakonita migranta, 689 njih je iskazalo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, ali je zahtjev podnijelo samo 14 osoba ili 2%, čime je nastavljena praksa zloupotrebe sistema azila, koja je postala modus operandi nezakonitih migracija u BiH, kao i u drugim zemljama zapadnog Balkana.

Granična policija je u februaru 2021. godine poduzela mjere prema 846 stranih državljana, što predstavlja smanjenje od 63,06% u odnosu na februar 2020. godine kada

su poduzete mjere prema 2.290 osoba. Istovremeno je broj osoba otkrivenih u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice povećan za 105% u februaru u odnosu na januar ove godine.

Borba protiv krijumčarenja migranata te pružanje podrške policijskim agencijama u

BiH u koordinaciji i provedbi operacija na teritoriji BiH kao i prekograničnih operacija protiv krijumčarenja migranata jedan je od ključnih prioriteta za suzbijanje nezakonitih migracija, navodi se, između ostalog, u ovoj informaciji.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom.

Izmjenom Odluke produžen je rok za ispunjavanje zadataka iz nadležnosti ove komisije do 31. marta 2022. godine.

Nadležne institucije koje nisu dostavile imena svojih predstavnika u ovu komisiju, zadužene su da dostave svoje prijedloge bez odgađanja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period 2020 - 2025. godine, kako bi se unaprijedio stepen realizacije preuzetih međunarodnih obaveza.

Okvirni program je strateški dokument kojim se utvrđuje jednoobrazan proces izvještavanja i provođenja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i olakšava proces koordinacije sa nadležnim institucijama u BiH, uz efikasno i racionalno korištenje organizacijskih, ljudskih i finansijskih resursa.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Kabineta predsjedavajućeg, upoznato je s Informacijom Pravobranilaštva BiH u vezi sa javnim pozivom za prodaju nekretnina koji je raspisala Radio-televizija Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH zatražilo je od Pravobranilaštva BiH da dostavi detaljnu informaciju o preduzimanju radnji iz svoje nadležnosti u cilju pravne zaštite imovine i imovinskih interesa BiH.

O zaključcima Vijeća ministara bit će upoznata Parlamentarna skupština BiH, kao osnivač Radio-televizije BiH, Ministarstvo komunikacija i transporta i Radio-televizija BiH.

Riječ je o zemljištu za koje je Radio-televizija BiH javnim pozivom oglasila prodaju, a na kojem se u skladu sa regulacionim planom treba graditi "Kongresni centar Sarajevo".

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o potrebi rješavanja pitanja motornih vozila registriranih u drugim državama kojima za vrijeme trajanja vanredne situacije istekne registracija, a zateknu se na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Predlaže se nadležnim organima za promet Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrkta BiH da nalože stanicama za tehnički pregled vozila da, u vanrednim situacijama izazvanim pandemijom koronavirusa, državljanima drugih država kojima za vrijeme boravka na teritoriji BiH istekne važenje registracije motornog vozila kojim su ušli u BiH, omogući obavljanje vanrednog tehničkog pregleda motornih vozila, kako bi, uz pribavljanje (elektronskim putem), važeće polise osuranja iz zemlje u kojoj je motorno vozilo bilo registrirano, najkraćim putem mogli napustiti teritoriju BiH.

Graničnoj policiji BiH je naloženo da omogući nesmetano napuštanje teritorije BiH ovim motornim vozilima.

Zatraženo je od nadležnih organa u entitetima i Brčko distriktu BiH da Ministarstvu komunikacija i prometa dostave povratnu informaciju o postupanju u ovim slučajevima, u što je moguće kraćem roku, kako bi ovo ministarstvo informiralo Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da, po prijemu ovih informacija iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, obavijesti nadležne organe drugih država o postupanju u slučaju kada stranim državljanima za vrijeme boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine istekne registracija motornog vozila kojim su ušli na teritoriju BiH, pod uvjetom da je isto omogućeno i državljanima Bosne i Hercegovine u tim državama za vrijeme trajanja vanredne situacije (princip reciprociteta).

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju pojedinačne informacije Direkcije za evropske integracije o održanim petim sastancima Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača i Pododbora za pravdu, slobodu i sigursnot, 17. i 18. 12. 2020. godine.

Istovremeno su usvojene preporuke Evropske komisije nakon ovih sastanaka, te je doneseno više zaključaka u cilju njihovog bržeg i kvalitetnijeg provođenja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Akcionog plana (AP) Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

Radi se o aktivnostima koje su provedene u oblastima pravosuđa, izvršenja krivičnih sankcija, pristupa pravdi, podršci privrednom razvoju, kao i strateškoj oblasti "dobro rukovođen i odgovoran sektor pravde" u BiH.

Od ukupno AP-om planiranih 147 aktivnosti potpuno je ispunjeno 64, djelomično 51 aktivnost, a njih 23 su odgođene, dok devet aktivnosti nije ispunjeno u 2020. godini.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju programa Evropske unije "Evropa za građane 2014. - 2020." za 2020. godinu. Prema izvještaju, dva aplikanta iz Bosne i Hercegovine su nosioci projekata ukupne vrijednosti 173.680 eura, a 24 aplikanta iz BiH učestvuju kao partneri u 31 projektu gdje su nosioci aplikanti iz drugih zemalja članica Programa.

Ulazna karta BiH za učestvovanje u ovom programu iznosi 15 hiljada eura godišnje, s tim da je u 2020. godini iz IPA sredstava plaćeno 10,5 hiljada eura (70%), a iz budžeta institucija BiH 4.500 eura (30%), što pokazuje u odnosu na povučena sredstva da je BiH

ostvarila uspješno učešće u programu "Evropa za građane" u 2020. godini.

Ministarstvo pravde će pokrenuti proceduru pristupanja programu "Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti 2021-2027 (CERV)", nakon što ga usvoji Evropska komisija, i pribavi mišljenja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine programu "Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti 2021-2027 (CERV)".

Ministarstvo pravde zaduženo je da u saradnji s Direkcijom za evropske integracije iz sredstava pretpristupnih fondova planira da se osiguraju finansijska sredstva za kontribuciju za učešće u programu CERV 2021-2027.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, usvojilo je Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji projekta autoput/brza saobraćajnica Sarajevo - Beograd – Sarajevo.

Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da pokrene proceduru zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji/rekonstrukciji zajedničkog graničnog prijelaza kod Višegrada, Vardište – Kotroman.

Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da okonča aktivnosti na zaključivanju sporazuma o graničnim prijelazima i zajedničkim lokacijama između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije kojima će se riješiti sva pitanja u vezi s novim zajedničkim graničnim prijelazom Rača –Sremska Rača i Vardište – Kotroman.

Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa svojom nadležnošću i projektnim aktivnostima, zadužena je da predloži donošenje odluke o načinu finansiranja zajedničkog graničnog prijelaza Vardište.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

Od ukupno 60 aktivnosti planiranih Strategijom u prošloj godini potpuno je realizirana 31 aktivnost ili 51,67%, a 28 njih ili 48,33% realizirano je djelomično, a nije bilo nerealiziranih aktivnosti.

Aktivnosti su realizirane u sedam strateških oblasti koje uključuju kontinuirano usklađivanju propisa u BiH i bh. legislative s međunarodnim standardima u ovoj oblasti; unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv organiziranog kriminala; jačanje institucionalnih kapaciteta te razvijanje proaktivnog pristupa u borbi protiv organiziranog kriminala; oduzimanje imovine i imovinske koristi proistekle izvršenjem krivičnog djela organiziranog kriminala; razvijanje saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou i jačanje saradnje javnih institucija s privatnim sektorom i civilnim društvom.

Među 88 ostalih aktivnosti koje nisu predviđene Strategijom a planirane su u akcionim planovima nadležnih institucija, ukupno 53 aktivnosti (60,23%) su potpuno realizirane, 22 aktivnosti (25 %) su realizirane djelomično, a 13 njih (14,77%) nije realizirano.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Generalnog sekretarijata, razmotrilo je Pregled realizacije zaključaka s ukupno održanih 16 sjednica, po osam redovnih i vanrednih u 2020. godini.

Od ukupno 253 zaključka realizirana su 202 ili 80%, a 51 zaključak nije realiziran. Pregledom je obuhvaćeno 25 institucija Vijeća ministara BiH.

Ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizirale zaključke Vijeća ministara BiH zaduženi su dа ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu te da о tome u najkraćem roku obavijeste Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, a da zа zaključke čija realizacija zahtijeva duži period ili saradnju s drugim institucijama ubrzaju aktivnosti nа njihovoj realizaciji.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH treba biti prioritet svih ministarstava i drugih institucija, s ciljem povećanja efikasnosti rada Vijeća ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 26.05.2021.

Naslov: Redakcija