Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima

28.04.2021.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na 17. sjednici u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u prvom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Prihvatanjem negativnih mišljenja nadležnih komisija, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Dom je prihvatio i negativno mišljenje Ustavnopravne komisije za Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Prihvatanjem negativnog mišljenja nadležne komisije, Dom je odbio i ovaj Prijedlog zakona.

Dom naroda PSBiH nije usvojio u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom nije usvojio delegatsku inicijativu Zlatka Miletića koja glasi: "Nalaže se Vijeću ministara BiH da, na osnovu člana 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/19, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), donese odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine), uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima, u skladu s članom 9. Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, u neposrednim pregovorima sa Sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavljene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovoljstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine". 

Dom naroda nije usvojio ni sljedeće delegatske inicijative:

  • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića "kojom Dom naroda PSBiH traži od Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH da, najkasnije u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative, pokrene sve neophodne radnje s ciljem osnivanja Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH",
  • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića "kojom Dom naroda PSBiH poziva sve općine i gradove u državi Bosni i Hercegovini da, u interesu izgradnje mira, tolerancije, povjerenja, međusobnog poštivanja i afirmacije antifašističkih vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa, zabrane bilo koji direktni ili indirektni izraz glorifikacije ili afirmacije dvojice najzloglasnijih ratnih zločinaca i kvislinga na području bivše Jugoslavije - vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića, kao i svih drugih pripadnika nacifašističkih pokreta, organizacija, vojnih formacija i udruženja, bez obzira na to koje su nacije ili vjere bili, a koji su u Drugom svjetskom ratu, za vrijeme odsudne borbe protiv nacifašizma kao najvećeg zla u ljudskoj historiji, ratovali ili širili negativnu propagandu protiv Antifašističke koalicije".

Dom naroda usvojio je Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. Iz Doma naroda u Interresornu radnu grupu imenovani su Sredoje Nović iz Kluba srpskog naroda, Bariša Čolak iz Kluba hrvatskog naroda i Munib Jusufović iz Kluba bošnjačkog naroda. Prema usvojenom Prijedlogu zaključka, u Interresornu radnu grupu bit će imenovan i po jedan predstavnik svakog kluba poslanika u Predstavničkom domu PSBiH, te tri predstavnika Vijeća ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Dom naroda PSBiH dao je saglasnost za ratifikaciju:

  • Izmjena Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  • Amandmana 2 na Sporazum o grantu za podršku državnom programu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa stambenim regionalnim programom,
  • Sporazuma o zajmu (Projekat oporavka i podrške preduzećima/poslovnim subjektima između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (9183-BA)).

IZVOR: Izvor: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 27.04.2021.

Naslov: Redakcija