Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o stranim ulaganjima, donijeta Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti

28.04.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 26. aprila 2017. godine, na 122. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o stranim ulaganjima.

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i status stranih ulagača, oblici stranih ulaganja, organi nadležni za odobrenje stranih ulaganja, rad Savjeta za strane investitore Republike Srpske i promocija i privlačenje stranih ulaganja u Republiku Srpsku.

Razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi unapređenja zakonodavstva u ovoj oblasti, prateći izmjene u Zakonu o politici direktnih stranih ulaganja u BiH, kojim su takođe poboljšane i dorađene pojedine odredbe.

Predložene izmjene nisu bile većeg obima. Međutim, vodeći računa o tome da je ovaj zakon do sada mijenjan i dopunjavan više puta, čime je izmijenjeno više od polovine članova osnovnog teksta propisa, predlagač je, primjenjujući član 59. stav 1. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, predložio donošenje novog zakona sa istim nazivom.

Novi zakon vrši dodatnu liberalizaciju i u sektor medijskih poslova i preko 49% osnovnog kapitala poslovnog subjekta, u izuzetnim slučajevima i ukoliko je dopušteno propisima kojima je uređena ova oblast. S ozbirom na ulogu i značaj jedinica lokalnih samouprava u privlačenju stranih ulaganja i važnost saradnje lokalnog i republičkog nivoa, Zakon je dopunjen i novim članovima kojim je obrađena ova tematika.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti.

Razlog za donošenje ove uredbe sadržan je u potrebi ispunjenja obaveza iz Akcionog plana Bosne i Hercegovine za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ovom uredbom, iznos koji rezident (fizičko lice) u putničkom prometu sa inostranstvom, može iznositi u efektivnom stranom novcu ili čekovima, kao i nerezident (fizičko lice) u efektivnom stranom novcu od iznosa protivvrijednosti strane valute povećan je sa 2.500 evra na 10.000 evra.

Pored navedenog, Uredba je dopunjena odredbom kojom je propisano da je fizičko lice, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, dužno da prijavi hartije od vrijednosti i sve druge fizički prenosive instrumente plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Sedamnaesti izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Nacrt memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva i ovlastila ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača u ime Vlade Republike Srpske da potpiše Memorandum.

Nadležni organi za sprovođenje ovog memoranduma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Helikopterski servis Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi Multinacionalne holding grupe za zaključenjem Memoradnuma o saradnji u oblasti turizma i dala saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Srpske –Ministarstvo trgovine i turizma i MULTINATIONAL HOLDINGS GROUP.

Vlada je ovlastila Predraga Gluhakovića, ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, da potpiše Memorandum.

Međunarodna kompanija Multinational Holdings Group je iskazala namjeru da sa Vladom Republike Srpske potpiše memorandum o razumjevanju u oblasti turizma.

Memorandumom je predviđeno da se aktivno i partnerski radi na izgradnji novih i unapređenju postojećih zabavno- turističkih kapaciteta i potencijala Republike Srpske. Memorandum predstvalja polazni dokument i osnovu za sve buduće pregovore između ugovornih strana.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o korišćenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga za potrebe Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u svrhu realizacije aktivnosti planiranih "Projektom popisa i evidentiranja srpskih žrtava u ratu u BiH (tragični sukob u regionu), u periodu 1992-1995.godina".

Vlada je saglasna da ministar uprave i lokalne samouprave potpiše Sporazum o korišćenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga sa Republičkim centrom za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, u skladu sa Uredbom o načinu korišćenja podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna Javne ustanove Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište za period od 01.01.2016. – 31.12.2016. godine, kao i Odluku o usvajanju Plana rada i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna Javne ustanove Nacionalni park "Kozara" Prijedor za 2016. godinu, kao i Odluku o usvajanju Plana rada i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park "Kozara" Prijedor za 2017. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 26.04.2017.

Naslov: Redakcija