Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

28.03.2022.


Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržali su na 21. sjednici inicijativu Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH za dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini po ubrzanoj proceduri (tekst inicijative na dostupnom jeziku možete pročitati ovdje).

Članovi Kolegija Doma naroda upoznali su delegate i sa zaključkom Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH, koji je na 16. sjednici, održanoj 9. 3. 2022. godine, zatražio od Vijeća ministara BiH da u što kraćem roku pokrene proceduru usvajanja ključnih fiskalnih i budžetskih dokumenata BiH.

Dom naroda je, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Po hitnom zakonodavnom postupku usvojen je Zakon o carinskim prekršajima BiH. Dom je prethodno usvojio Zahtjev Vijeća ministara BiH da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po hitnom postupku.

Dom naroda PSBiH je, u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom, usvojio Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine. U zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona Dom naroda imenovao je delegate Sredoja Novića, Marinu Pendeš i Muniba Jusufovića.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda nije usvojio Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom postupku.

Dom naroda nije usvojio ni Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Budući da Dom nije podržao ni skraćeni postupak, ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran u redovnom zakonskom postupku.

Dom naroda na današnjoj sjednici usvojio je Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravlјanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020.godinu, kao i Godišnji konsolidirani izvještaj unutarnje revizije za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Usvojen je, zajedno sa zaključcima u dokumentu, Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godinu, koji je podnio Ured za razmatranje žalbi BiH, kao i Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti za 2020. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Dom naroda nije usvojio Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu, niti je primio k znanju Programski i Finansijski plan BHRT-a za 2021. godinu.

Nije usvojen ni Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Dom je primio k znanju Informaciju o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće rezerve dodijelјenih za saniranje ekonomskih šteta za period januar – decembar 2020. godine, kao i Informaciju o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće rezerve za period januar – decembar 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom naroda nije primio k znanju Informaciju o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcionog računa.

Dom nije usvojio sljedeće prijedloge zaključaka delegata iz Kluba srpskog naroda Nikole Špirića, Sredoja Novića, Lazara Prodanovića i Dušanke Majkić:

 • “Razlog nefunkcioniranja Doma naroda PSBiH je bespravna odluka visokog predstavnika Valentina Incka kojom je pokušao nametnuti izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, na šta nije imao pravo. Ovlašćenje za nametanje zakona od visokog predstavnika, kao neizabranog stranca, ne postoji u Dejtonskom sporazumu i Aneksu 10, jedinom aneksu kojim se jasno određuju zadaci visokog predstavnika”;
 • “Neophodno je da oni koji su kreirali poslјednju odluku Valentina Incka tu odluku i ponište. Vijeće ministara BiH treba što prije da predloži način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti, imajući u vidu da se u BiH vodio građanski rat ili ‘tragični sukob u regionu’, kako je to definirano u Dejtonskom sporazumu”;
 • “Dom naroda PSBiH konstatira da Ustavni sud BiH, izlazeći van svoje nadležnosti i suprotno ustavnom određenju da ‘BiH nastavlјa svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država, ali sa unutarnjim sistemom izmijenjenim kako je ovim ustavom predviđeno’, donosi odluke suprotne Ustavu BiH kada je u pitanju državna imovina. Ustavom BiH u članu III 3.a) propisano je da ‘sve vladine funkcije i ovlašćenja, koji po ovom Ustavu nisu izričito dodijelјeni institucijama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima”;
 • “Dom naroda konstatira da Ustavom BiH državnoj zajednici BiH nije izričito dato pravo na imovinu niti nadležnost za reguliranje vlasništva nad državnom imovinom, pa je neophodno to pitanje razriješiti sporazumom između dva entiteta, kantona u Federaciji BiH, kao i Brčko Distrikta BiH, koji je u zajedničkom vlasništvu (kondominijum) Republike Srpske i Federacije BiH”.

Dom naroda nije usvojio delegatske inicijative Zlatka Miletića, koje glase:

 • “Zahtijevam da Vijeće ministara BiH u roku od 60 dana izvrši izmjenu “Uputstva o obimu i načinu vršenja poslova fizičkog i tehničkog osiguranja lica, objekata i imovine” (07. 07. 2005. godine) na način da se iz člana 22. briše stav 2) tačka b. 1) i 2) i c. treća kategorija lica koje se posebno štite, te da se na taj način svede ukupan broj štićenih lica na ukupno 8 lica. Zahtijevam da Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH, u roku od 60 dana, pripremi i dostavi akt PSBiH kojim će se ukinuti privilegije koje uživaju nosioci pojedinih izvršnih i zakonodavnih funkcija u institucijama BiH, na način da PSBiH stavi van snage sva pravna akta koja podrazumijevaju privilegije i pogodnosti na jedinstven način za sve dosadašnje korisnike i to:
  - Pravilnik o reprezentaciji u PSBiH od 08. 03. 2017. i 09. 06. 2020. godine,
  - Pravilnik o korištenju telefona u PSBiH (član 5.) od 08. 03. 2017. godine,
  - Odluka o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u PSBiH poglavlje lll član 6. (paušal) od 23. 11. 2018. godine,
  - Pravilnik o korištenju službenih vozila PSBiH (korištenje samo u službene svrhe) od 30. 05. 2017. i 03. 09. 2018. godine”;
  • “Imajući u vidu nadležnost Ministarstva civilnih poslova BiH, u skladu sa Poslovnikom Doma naroda PSBiH iniciram da Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa Gradskim vijećem Grada Mostara, razmotri i pomogne na najefikasniji način izgradnju olimpijskog bazena u Gradu Mostaru kroz projekat Plivačkog kluba “Orka” Mostar, pogotovo imajući u vidu da će zbog uvjeta pandemije dio sredstava Ministarstva ostati neutrošen. Ukoliko to nije moguće, iniciram da Ministarstvo koordinira otvaranje žiro – računa za pomoć izgradnji jednog ovakvog sportskog projekta od kojeg bi imala korist sva djeca Grada Mostara”.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 25.03.2022.

Naslov: Redakcija