Zastava Srbije

REPUBLIKA SRPSKA KREĆE U IZRADU STRATEGIJE TRANSPORTA


Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na prijedlog izrade i donošenja sektorskih strategija trasporta na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta i pripadajućih akcionih planova.

Vlada Republike Srpske saglasna je da se po usvajanju ovih dokumenata od strane entiteta i Distrikta Brčko, a nakon stavljanja u funkciju sistema koordinacije procesa evropskih integracija kojeg su formalno prihvatile Vlada i Narodna skupština Republike Srpske, pristupi izradi sektorski orjentisane okvirne strategije transporta u BiH, sa jasno vidljivim politikama i obavezama svakog nivoa vlasti posebno, a u koju su integrisani strateški dokumenti entiteta i Distrikta Brčko i koja predstavlja planski okvirni dokument za transportnu i infrastrukturnu mrežu u BiH.

U slučaju odstupanja od navedenog prijedloga izrade i donošenja strateških dokumenata iz oblasti transporta u BiH, zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza da obustavi dalje aktivnosti po istom.

Podsjećamo, Ministarstvo saobraćaja i veza je više puta obavještavalo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH o stavu Vlade Republike Srpske da nije saglasna sa izradom Strategije transporta BiH i Akcionog plana jer za isto ne postoji ustavni osnov, te da uzimajući u obzir značaj finansijske podrške Evropske unije u BiH, Vlada Republike Srpske poziva na hitno stavljanje u funkciju mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija.

U skladu sa Ustavom BiH i nadležnostima entiteta u oblasti transporta jedino prihvatljivo rješenje je donošenje entiteskih strategija transporta.

Imajući to u vidu, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je 09.03.2016. godine, entiteskim ministarstvima i nadležnom organu Brčko Distrikta BiH, dostavilo prijedlog izrade strateških dokumenata iz oblasti transporta.

Predloženo je da se preduzmu aktivnosti kako bi se u narednom periodu pripremili strateški dokumenti u saradnji sa nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko Distrikta, za sve nivoe vlasti u BiH, i to: sektorske strategije trasporta do 2025. godine na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta i akcioni planovi implementacije sektorskih strategija saobraćaja do 2020. godine na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH.

Po usvajanju dokumenata od strane entiteta, kantona i Distrikta Brčko BiH pristupilo bi se izradi sektorski orijentisane okvirne strategije transporta u BiH. Okvirna strategija transporta u BiH zasniva se na sektorskim strateškim dokumentima entiteta, kantona i Distrikta Brčko.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 25.3.2016.