Zastava Srbije

VLADA KS: Utvrđen Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije

28.02.2022.


Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Obimni zakon, koji je ocijenjen kao jedan od najvažnijih u oblasti borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, sadrži obaveze nosilaca javnih funkcija u vršenju javnih funkcija i zabrane vršenja nespojivih funkcija, kao i pravila o prevenciji, utvrđivanju i odlučivanju o sukobu interesa. Ovaj zakon po prvi put reguliše pitanja zaštite osoba koje prijavljuju korupciju, kao i jačanja integriteta institucija i njihovih zaposlenika, te druga pitanja od značaja za prevenciju i suzbijanje korupcije u Kantonu Sarajevo.

U uvodnom obrazloženju Nacrta zakona, ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić navela je poražavajuće podatke istraživanja o nivou korupcije u BiH posljednjih godina, što jasno ukazuje na neefikasnost postojećih propisa koji su doneseni na nivou BiH i entiteta u cilju sprečavanja korupcije, a nisu usklađeni sa međunarodnim standardima.

Istakla je da je usvajanje i provedba zakonodavstva o sukobu interesa i zaštiti “zviždača” obuhvaćeno u okviru jednog od 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u cilju pristupanja Evropskoj uniji.

“Mi nastojimo prevazići nedostatak političke volje na višim nivoima vlasti da se usvoje ovakvi propisi. Cilj nam je barem na nivou Kantona Sarajevo uspostaviti prijeko neophodne standarde u borbi protiv korupcije i to kroz regulisanje tri ključne oblasti. Prva se odnosi na sukob interesa, kao situacije u kojoj privatni interes nosioca javne funkcije utiče na proces donošenja odluka pri vršenju funkcije. Druga oblast je zaštita prijavitelja korupcije, što do sada uopšte nije regulirano u FBiH, dok je treći dio zakona posvećen povećanju integriteta institucija javnog sektora kroz obaveznu izradu planova integriteta, propisivanje minimuma metodologije za izradu tih planova, te uspostavljanje kontrolnog mehanizma od strane Ureda za borbu protiv korupcije KS”, navela je ministrica Softić Kadenić.

Naglasila je da će se donošenjem ovoga zakona, zajedno sa ranije usvojenim Zakonom o prijavljivanju i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, dobiti kompletan i efikasan okvir za odlučnu borbu protiv korupcije.

Vlada KS je dala prijedlog Skupštini da se, po usvajanju, Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije uputi u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Ministarstvo pravde i uprave je na tekstu ovog zakona radilo uz pomoć i podršku međunarodnih institucija.

U okviru aktivnosti na uspostavljanju helikopterske jedinice, Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Odluku o dodatnim kriterijima u postupku testiranja kandidata za poslove u ovoj jedinici.

Po riječima resornog ministra Admira Katice, Odlukom se uređuje postupak testiranja kandidata prvenstveno za poslove pilota i avio-mehaničara, s obzirom da oni zahtijevaju poseban oblik vještina i sposobnosti.

Obrazložio je da postoji potreba preciznijeg propisivanja postupka njihovog prijema, jer se radi namještenicima, a za koje važeći Zakon o namještenicima u organima državne službe FBiH ne predviđa testiranje.

S obzirom da je cilj odabrati nabolje kandidate, predviđeno je da se tokom procedure prijema kandidati za pozicije pilota testiraju iz oblasti fizičkih sposobnosti, fizike, geografije i engleskog jezika. Kandidati za pozicije aviomehaničara testirat će se iz oblasti fizike i engleskog jezika. Pored toga, predviđena je i literatura koja će se koristiti u procesu prijema, kao i obaveza ljekarskog pregleda.

“Od kandidata koji zadovovolje sve tražene uslove za radno mjesto pilota, komisija će izabrati šest kandidata koji će biti upućeni na selektivno letenje. Ovaj test će se provoditi letenjem avionima, sa dva instruktora koji će tokom izvođenja određenih letačkih vježbi procjenjivati kandidate, te izabrati četiri najbolja kandidata koji će biti predloženi za zasnivanje radnog odnosa. Nakon provednih testiranja za radno mjesto avio-mehaničara, bit će odabrana i dva kandidata koji će, također, biti predloženi da zasnivanje radnog odnosa u helikopterskoj jedinici”, pojasnio je buduću proceduru odabira ministar Katica.

Na sjednici data je i saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova KS da ustupi na korištenje jedan komparativni mikroskop za balistička istraživanja policiji Tuzlanskog kantona.

Vlada KS je uvažila prijedlog Uprave policije MUP-a KS te je donijela ovu odluku, u svrhu pomoći kao i podizanja kvaliteta izvršavanja poslova i zadataka balističkih i mehanoskopskih vještačenja u policijskim strukturama MUP-a TK.

Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Projekt “Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo i na korištenje pripadnicima boračkih kategorija za 2022. godinu”.

Riječ je o kapitalno-strateškom projektu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, koji je Vlada KS podržala sa 12 miliona KM iz kreditnih sredstava, čime će se riješiti stambeno pitanje za 115 pripadnika boračke populacije.

“Izuzetno mi je drago da ćemo ove godine uspjeti da dodijelimo rekordnih 115 stanova pripadnicima boračke populacije, čime ćemo u konačnici riješiti stambena pitanja svih koji su na listi čekanja. Zahvalio bih se kolegama iz Vlade KS, koji su prepoznali važnost ovog projekta, jer smo svjedoci da ovi ljudi čekaju na rješavanje stambenog pitanja dugi niz godina. Nažalost, neki nisu ni dočekali da usele u svoje nove domove”, istakao je ministar za boračka pitanja Omer Osmanović.

Kazao je kako očekuje da će i Skupština Kantona Sarajevo podržati kupovinu pomenutih stanova koji se nalaze u naselju Rosulje, općina Vogošća.

Na inicijativu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Vlada KS je usvojila Odluku po kojoj se svi kandidati koji ostvaruju pravo na novčani podsticaj u poljoprivredi za biljnu proizvodnju u 2022. godini oslobađaju od obaveze da dostave dokaz o kupovini deklarisanog sjemenskog/sadnog materijala i đubriva za proljetu sjetvu.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić pojasnio je da je Ministarstvo privrede KS, prateći sveukupne pokazatelje u oblasti poljoprivredne proizvodnje tokom 2021. godine, donijelo odluku da i ove godine traži od Vlade oslobađanje poljoprivrednika iz oblasti biljne proizvodnje od obaveze pravdanja računa za proljetnu sjetvu, kako bi im se olakšali uvjeti za podnošenje zahtjeva za podsticaje u okviru Ministarstva privrede, ali i smanjili sveukupni troškovi koji proističu iz priprema za ovosezonsku sjetvu.

“Uzeli smo u obzir da je period pandemije bio težak i da se mnogi još uvijek oporavljaju od posljedica u poslovanju, koje su nastale tokom prethodne godine. Također smo u obzir uzeli činjenicu da su poskupljenja osnovnih životnih namirnica u stalnom rastu te donijeli odluku da i ove godine idemo s inicijativom prema Vladi KS da se kandidati za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji oslobode od pravdanja računa za kupovinu sadnog materijala i đubriva, što im ostavlja mogućnost da iste koriste iz vlastite proizvodnje”, ukazao je ministar Delić.

Podsjetio je da je ranije Vlada KS usvojila inicijativu Ministarstva privrede za otkup tržišnih viškova za 2022. godinu.

“Ministarstvo i Vlada KS će što hitnije uputiti i inicijativu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH da se u federalnom pravilniku poljoprivrednih podsticaja ukine uvjet pravdanja računa za kupovinu certificiranog sjemena heljde, obzirom da već izvjesno vrijeme proizvođači nailaze na poteškoće u uzgoju ove žitarice, upravo zbog nemogućnosti da ispune ovaj uvjet federalnog ministarstva, a sve s ciljem rastrerećenja proizvođača i podstreka proizvodnji zdrave, domaće hrane na području Kantona Sarajevo”, najavio je također ministar Delić.


IZVOR: Vebsajt Vlade KS, 24.02.2022.

Naslov: Redakcija