Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Privrednicima omogućiti primjenu pojednostavljenih pravila o porijeklu robe

28.02.2022.


Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, na 46. redovnoj sjednici utvrđen je Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinskih dozvola za projekt “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - ušće Drine i Save”.

Na ovaj način BiH i Srbija unapređuju saradnju u obnovi i modernizaciji međunarodnog vodnog puta rijeke Save.

Prem Sporazumu, Republika Srbija će sačiniti projektno-tehničku dokumentaciju i finansirati izvođenje radova na ovom projektu. Bosna i Hercegovina će na osnovu projektno-tehničke dokumentacije izdati građevinsku dozvolu, kao i druge potrebne dozvole za izvođenje hidrotehničkih i bagerskih radova na dijelovima vodnog puta koji pripadaju BiH.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) - Drugi projekt podrške zapošljavanju.

Projekt je usmjeren za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru i bit će podržan IBRD zajmom za BiH vrijednim 39 miliona eura, s alokacijom na Republiku Srpsku 14 miliona eura i Federaciju BiH 25 miliona eura.

Cilj ovog projekta je povećanje zapošljavanja putem javnih poziva entitetskih zavoda za zapošljavanje, a prioriteti su zapošljavanje mladih do 30 godina, osoba koje teže dolaze do posla zbog godina i nedovoljne kvalificiranosti, ranjivih kategorija i žena, te onih koji prvi put traže posao, a dio sredstava namijenjen je i samozapošljavanju.

Maksimalan rok otplate zajma je do 32 godine i grejs period do sedam godina, s tim da će uslovi zajma biti precizirani tokom pregovora.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Vijeću ministara BiH nacrt sporazuma o zajmu sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i Bosne i Hercegovine, uključujući izmjene i dopune pratećih bilateralnih sporazuma o poljoprivredi, a koji je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Zaključivanjem ovog protokola želi se omogućiti privremena primjena alternativnih pravila porijekla sadržanih u revidiranoj PEM Konvenciji, što u slučaju BiH - EFTA sporazuma o slobodnoj trgovini zahtijeva njegove određene tehničke izmjene i dopune. Istovremeno je potrebno na odgovarajući način izmijeniti i dopuniti tri prateća bilateralna sporazuma o poljoprivredi, i to sa Švicarskom, uključujući i Lihtenštajn, te Norveškom i Islandom.

Na ovaj način BiH bi trebala započeti primjenu revidiranih pravila o porijeklu sa zainteresiranim državama, kako bi privrednim subjektima u BiH omogućila modernizirana i pojednostavljena pravila o porijeklu robe.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se odobri privremena primjena Protokola, uključujući izmjene i dopune prateća tri bilateralna sporazuma do okončanja procedure ratifikacije, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma o grantu i amandmana broj 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu 6.000.000 eura za ublažavanje uticaja COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) - faza 2.

Prijedlogom sporazuma definiran je dodatni grant Savezne Republike Njemačke u iznosu šest milona eura u okviru programa za smanjenje posljedica COVID-19 za mala, srednja i mikro preduzeća, koji će biti uplaćen Evropskom fondu za Bosnu i Hercegovinu.

Istovremeno se predloženim amandmanom 8 na Ugovor o finansiranju između KfV-a i BiH proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za BiH za kreditni program smanjenja posljedica od COVID-19, koji će biti dostupan mikro, malim i srednjim preduzećima putem banaka u BiH.

Uključivanjem bankarskog sektora u realizaciju ovog programa pomoći u fazi 2 želi se doprijeti do većih klijenata s poteškoćama u svom poslovanju tokom pandemije, za razliku od faze 1 vrijedne pet miliona eura, koja je provedena putem mikrofinansijskog sektora kao pomoć mikro i malim klijentima.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD) i Vijeća ministara BiH, s ciljem modernizacije carinskih softverskih rješenja u BiH, usklađenih s evropskim standardima.

Zaključivanjem ovog sporazuma omogućava se da Uprava za indirektno oporezivanje BiH dobije donaciju UNCTAD-a u vidu najsavremenije softverske platforme za obradu carinskih deklaracija (ASYCUDA World), s njenim tehničkim i funkcionalnim održavanjem, kao i narednim softverskim verzijama.

Na ovaj način žele se stvoriti tehničke pretpostavke za efikasniji i kvalitetniji rad Uprave za indirektno oporezivanje u oblasti carina.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 V2 - Javni prijevoz Sarajevo - Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Ugovor vrijedan 17 miliona eura objedinjuje dva ranije podržana projekta u Kantonu Sarajevo, a koji se odnose na obnovu tramvajskog voznog parka (10 miliona eura) i nabavku instalacija adaptivnog sistema upravljanja saobraćajem (7 miliona eura).

Investiranjem 10 miliona eura u kupovinu pet novih tramvaja značajno će se povećati kapacitet voznog parka i unaprijediti kvalitet javnog linijskog prijevoza u korist putnika uvođenjem evropskih standarda, uz zaštitu okoliša i bolju sigurnost korisnika ovog prijevoza.

Istovremeno je sedam miliona eura namijenjeno za nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćaja, uključujući i izgradnju zgrade centra za upravljanje saobraćajem kako bi se pratila situacija na saobraćajnicama i preduzimale odgovarajuće mjere za rasterećenje saobraćajnih gužvi.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a očekuje se da će ovaj projekt biti završen do 31. decembra 2025. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), vrijedan 2, 5 miliona eura.

Ovaj projekt finansira se ranije ugovorenim zajmom EBRD-a vrijednim pet miliona eura i sada odobrenim SIDA grantom u iznosu 2,5 miliona eura.

Svrha projekta je da se pomogne općinama Živinice, Banovići i Kladanj, te JP “Eko-Sep” d.o.o. Živinice u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta, što je značajan projekt kako za unapređenje okoliša, tako i za stanovništvo ovih općina u BiH.

Prijedlog ugovora o grantu bit će dostavljen Predsjedništvu BiH s Osnovama za njegovo zaključivanje, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za projekt regionalnog vodosnabdijevanja 'Plava voda', zaključen 16. 5. 2018. godine između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine.

Ovim amandmanom tehnički se precizira praćenje nabavki i razlikovanje ugovora koje zajednički finansiraju Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojna banka Vijeća Evrope (SEV) i ugovora koje ne sufinansira EBRD.

Okvirni sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za projekt regionalnog vodosnabdijevanja 'Plava voda', vrijedan 11 miliona eura, potpisan je polovinom maja 2018. godine. Cilj je omogućiti održivo korištenje izvorišta Plava voda i ispravnu vodu za oko 250.000 stanovnika u pet općina Federacije BiH. Ukupna vrijednost projekta je 30 miliona eura, a pored kreditnih sredstava CEB-a, kofinansiranje projekta se vrši iz više izvora među kojima su EBRD, VBIF/IPF i SIDA, a BiH je izdvojila 4,4 miliona eura.

Prijedlog amandmana s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Koridor Vc, dionice Ovčari - Mostar sjever, Mostar sjever - Mostar jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Radi se o zajmu vrijednom 350 miliona eura s alokacijom na Federaciju Bosne i Hercegovine, uz rok otplate do 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda. Projekt podrazumijeva izgradnju autoputa od Ovčara do Mostara jug na Koridoru Vc, te će biti podijeljen na dionice Ovčari - Mostar sjever i Mostar sjever - Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari - ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj - Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara. Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima obezbijeđenim iz Evropske banke za obnovu i razvoj, ali i sredstvima Evropske investicione banke.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine dostaviti Vijeću ministara Prijedlog ugovora o zajmu, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekt izgradnje tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica.

Zajam vrijedan 20 miliona eura iskoristit će se za izgradnju tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica, što će unaprijediti kvalitet javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo uz zaštitu okoliša.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, uz povoljnu kamatnu stopu. Alokacija zajma je Federacija BiH, odnosno Kanton Sarajevo, a implementator je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.  

Ovaj projekt ima visok stepen spremnosti za realizaciju jer je glavni projekt završen 2019. godine, nakon čega su riješeni imovinskopravni odnosi i dobivena građevinska dozvola za izvođenje radova. Ukupni budžet investicionog projekta je procijenjen na 46 miliona KM.  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu Prijedlog odluke o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa - Okvirni program za istraživanje i inovacije, koji je potpisan u decembru prošle godine u Sarajevu i Briselu.

Sporazumom koji je privremeno na snazi do okončanja procedure ratifikacije omogućeno je naučnoistraživačkim organizacijama iz BiH da učestvuju u Programu Horizont Evropa i iskoriste svoj istraživački i inovacioni potencijal.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, u drugom krugu glasanja jednoglasno je, s devet glasova prisutnih ministara, utvrdilo pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji četiri sporazuma i jednog ugovora koje će biti dostavljene Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Radi se o Sporazumu o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva; Sporazumu o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični saobraćaj, i Administrativnom sporazumu za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike, kao i Ugovoru između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na produženje primjene Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o Međunarodnom povjerilačkom fondu za razminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF), čime se želi omogućiti nastavak nesmetanog finansiranja deminiranja u BiH.

Produžavanjem primjene ovog memoranduma na dvije godine podržavaju se ciljevi definirani Strategijom protivminskog djelovanja BiH 2018 – 2025, usmjereni na smanjenje mina i povećanje sigurnosti u BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju sredstava Tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz tekuće rezerve za period januar - mart 2022. godine.

Odlukom je odobreno 200.000 KM za korekciju plaća zaposlenim u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji plaću primaju u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH. Tužilaštvo BiH je u svom zahtjevu naglasilo da su ova sredstva planirana budžetom za 2022. godinu, koji nije usvojen.  

Istovremeno, na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju sredstava tekuće rezerve u 2022. godini Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH u iznosu 82.500,00 KM.

Ova sredstva su namijenjena izmirenju određenih naknada za stručno osoblje u skladu sa ranijom presudom Ustavnog suda BiH, kao i njihovim korekcijama plaća u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH.

Vijeće ministara BiH dalo je pojedinačne saglasnosti za imenovanja potpukovnika Saše Nešića za vojnog izaslanika Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i pukovnika Theoharisa Thomaidisa za vojnog atašea Grčke za BiH, sa sjedištem u Sarajevu.

U drugom krugu glasanja jednoglasno je data saglasnost za imenovanje desetar-narednika Richarda Allancona na dužnost pomoćnika odbrambenog atašea Republike Francuske pri Ambasadi ove države u BiH. Također je u drugom krugu jednoglasno data saglasnost za imenovanje brigadira Gorazda Jurkoviča na poziciju nerezidentnog odbrambenog atašea Republike Slovenije za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Ljubljani.

Vijeće ministara BiH potvrdilo je da dodjeljivanje kredita Evropske investicione banke (EIB) Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH spada u opseg Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke kojim se regulišu aktivnosti EIB-a u BiH.

Riječ je o kreditu vrijednom 20 miliona eura, koji Evropska investiciona banka dodjeljuje Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH za finansiranje projekata u Bosni i Hercegovini koje provode mala i srednja preduzeća, srednje kapitalizirana preduzeća, subjekti iz javnog sektora koji se obavezuju generirati veći ekonomski utjecaj i rast.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, u skladu sa zakonskim obavezama za njeno donošenje.

Visina regresa, koji će iznositi 300 KM, zadržana je na istom nivou kao i prethodnih godina, uprkos ranijim zahtjevima sindikata za njegovo povećanje.

Odluka je u skladu sa usvojenom politikom Vijeća ministara o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH iz 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, na sjednici je data saglasnost za organizovanje glasanja državljana Mađarske koji borave na teritoriji BiH, povodom održavanja mađarskih parlamentarnih izbora i referenduma.

Mađarski državljani u BiH mogu glasati 3. aprila 2022. godine u Ambasadi Mađarske u Sarajevu u terminu od 6:00 do 19.00 sati.

Vijeće ministara BiH nakon obavljenih konsultacija nije postiglo saglasnost o usvajanju više tačaka sjednice o kojima se glasalo u drugom krugu, uz različit omjer glasova ministara koji su glasali za i protiv.

Među tačkama za koje ne postoji konsenzus su odluke o izmjenama i dopunama odluka o višegodišnjim projektima, izmjene i dopune Odluke o vizama, Prijedlog odluke o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade, te lista 14 najuspješnijih kandidata za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Prethodno su s dnevnog reda povučeni Prijedlog odluke o usvajanju troškovnika za učestvovanje Bosne i Hercegovine na “Expo 2020 Dubai” i prateća informacija i o njima se nije glasalo.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 24.02.2022.

Naslov: Redakcija