Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

28.01.2022.


Vlada Federacije BiH je u Sarajevu, na 300. redovnoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 24.1.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 27.1.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Vladama kantona i kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, odnosno općine, uvođenje restriktivnijih mjera, te da o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.

Vladama kantona preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta “Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19” uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a.

Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Ovaj štab zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni štab će zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u trećoj sedmici od početka 2022. godine zabilježen porast svih indikatora, a najviše broja smrtnih slučajeva i ukupno hospitalizovanih pacijenata od COVID-19.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 500,1 slučeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Sarajevskom kantonu.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.131.242 vakcina protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 545.127 (30,27 posto), na drugu 510.429 (28,35 posto), te na treću 75.686 (4,2 posto).

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom odobrava Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o Kakanj, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza i Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica sredstva za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za radnike koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.766.005,45 KM za 58 radnika i za 76 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 2.867.261,71 KM

Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je 487.008,17 KM za uvezivanje radnog staža za 25 radnika, a Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 489.092,12 KM za 16 radnika.

Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobraeno je 56.253,39 KM se uvezivanje radnog staža jednog radnika, a Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica 733.651,77 KM odobrava se uvezivanje radnog staža 16 radnika.

Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, radnicima koji nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 2.827.001,39 KM za 72 radnika, a Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza za iste namjene je odobreno 40.260,32 KM za četiri radnika.

Odobreni iznosi bit će isplaćeni iz sredstava zavisnih društava - rudnika uglja u Koncernu EPBiH, a obezbijeđena su Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 25.5.2021. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

Vlada FBiH je izmijenila svoj zaključak od 15.7.2016. godine i, na taj način, do 31.12.2022. godine produžila rok do kojeg Porezna uprava FBiH odgađa naplatu dugovanja po osnovu javnih prihoda Rudniku mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik, Rudniku uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza i Rudniku mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila.

Prema do sada važećem rješenju, taj rok je bio 120 dana, odnosno ranije produženi rok isticao je krajem januara. Prijedlog je Vladi FBiH dostavilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a na osnovu prethodno upućene molbe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u kojoj je zatraženo da se produži obustava svih aktivnosti naplate javnih prihoda ovim rudnicima do 31.12.2022. godine, a radi nastavka aktivnosti na restrukturiranju zavisnih društava rudnika uglja.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Ovaj zakon uređuje definiciju, postupak i uslove sticanja statusa ovih organizacija, područje, svrhu i ciljeve njihovog djelovanja, aktivnosti, vođenje registra organizacija, finansiranje, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH.

Kako je definisano, organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) je udruženje koje okuplja osobe sa istom vrstom invaliditeta, urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti, kao i osobe sa statusom invalida rada bez obzira na vrstu invaliditeta, a koje djeluje u javnom i u interesu svoga članstva, na svim područjima od značaja za njihov položaj definiranim Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Organizacija civilnih žrtava rata (OCŽR) okuplja osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata (CŽR), djeluje, također, u javnom i u interesu svoga članstva, te na svim područjima definiranim Konvencijom i drugim područjima od značaja za njihov položaj.

Reprezentativna federalna OOSI je organizacija koja okuplja najveći broj redovnih članova iste vrste invaliditeta ili redovnih članova sa statusom invalida rada i organizacija, s područja najmanje tri kantona. Reprezentativna federalna OCŽR je organizacija koja okuplja najveći broj redovnih članova sa utvrđenim statusom CŽR iz populacije OSI i članova porodice CŽR i organizacija članica, s područja najmanje tri kantona. Reprezentativnost na području općine, grada, kantona ili FBiH može steći i OCŽR koja okuplja najveći broj redovnih članova posebne kategorije CŽR s područja te općine, grada, kantona ili FBiH.

Status reprezentativnih OOSI i OCŽR utvrđuje nadležno ministarstvo putem provođenja postupka javnog poziva za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja statusa reprezentativnosti.

Registar OOSI i OCŽR, kao i registar reprezentativnih OOSI i OCŽR, u okviru postojeće elektronske baze podataka, uspostavlja Federalno ministarstvo, a vode nadležna ministarstva.

Djelatnost koju obavljaju OOSI i OCŽR, odnosno reprezentativna OOSI i OCŽR je neprofitna. U skladu s važećim propisima, ove organizacije mogu obavljati i profitnu djelatnost, pri čemu ona ne smije biti organizovana kao osnovna djelatnost, a dobit ostvarena obavljanjem te djelatnosti može biti korištena isključivo za ostvarivanje ciljeva organizacije utvrđenih statutom.

Kako stoji u obrazloženju ovog zakona, kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, on je potreban jer nije postojao propis koji uređuje osnivanje i rad organizacija osoba sa invaliditetom i druga značajna pitanja, kao što su zagovaranje, predstavljanje i finansiranje. Za organe koji imaju obavezu saradnje sa ovim organizacijama u praksi se pojavio problem, prvenstveno u smislu finansijske podrške za osnovno funkcioniranje koja se udruženjima osoba s invaliditetom dugi niz godina dodjeljuje iz budžeta na svim nivoima vlasti, ali i u smislu predstavljanja i zastupanja stavova, kao i u procesima kreiranja i donošenja rješenja značajnih za populaciju osoba s invaliditetom.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o evidenciji pristupa i prenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u FBiH u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2019., 2020. i prva tri kvartala 2021. godine.

S tim u vezi, Vlada je zadužila sve organe uprave, javne ustanove i druge institucije koje djeluju na federalnom, kantonalnom i općinskom/gradskom nivou u FBiH koje su se izjasnile da isplaćuju ove vrste naknada i pristupile su Jedinstvenom registru, a nisu prenijele podatke o isplatama, da u skladu sa zakonom, prenesu podatke iz svojih elektronskih evidencija i drugih baza podataka u bazu Jedinstvenog registra, te da to kontinuirano i ažurno nastave raditi.

Zadužila je i sve organe uprave, javne ustanove i druge institucije koje djeluju na kantonalnom i gradskom/općinskom nivou u FBiH, a koje se do sada nisu izjasnile da to odmah učine pisanim putem i da, ukoliko isplaćuju ove vrste naknada, prenesu podatake o isplatama iz svojih elektronskih evidencija i drugih baza podataka u bazu Jedinstvenog registra.

Rok za završetak svih ovih aktivnosti je do 15.2.2022. godine.

Prihvaćeni su izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u 2021. godini, te Program rada i finansijski plan ove fondacije za 2022. godinu.

Prihvaćeni su i izvještaji o radu za prošlu godinu Arhiva Federacije BiH, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika, Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, te Federalnog zavoda za geologiju.

Usvojen je i izvještaj Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo o namjenskom utrošku sredstava odobrenih iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2021. godinu. Federalna vlada je prihvatila četvrti tromjesečni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH za period od 1.10. do 31.12.2021. godine.

Vlada FBiH je donijela odluke o neposrednom sazivanju za 16.2.2022. godine vanrednih skupština dioničara privrednog društva Binas d.d. Bugojno i BNT - TMiH d.d. Novi Travnik.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o stanju u privrednim društvima namjenske industrije Zrak d.d. Sarajevo, Tehnički remontni zavod d.d Hadžići, Binas d.d. Bugojno i BNT TMiH d.d. Novi Travnik. Vlada je zadužila nadzorne odbore i uprave ovih privrednih društva da hitno sačine planove mjera i aktivnosti s ciljem prevazilaženja trenutnog stanja i stvaranja uslova za samoodrživo poslovanje.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o rješenju od 29.9.2021. godine i izvještaju od 29.9.2021. godine Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, a resorno federalno ministarstvo rješenje će dostaviti Federalnom pravobranilaštvu na nadležno postupanje.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi zaštite interesa Federacije BiH od posljedica izgradnje hidroelektrane Ulog u Republici Srpskoj i sedam mini hidroelektrana koje čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva. Ova dva ministarstva Vlada je zadužila da, u skladu sa svojim nadležnostima, nastave sa aktivnostima iznalaženja načina zaštite interesa FBiH od posljedica izgradnje HE Ulog i sedam MHE, te da od Federalnog pravobranilaštva zatraže mišljenje o načinu i mogućnostima za ovu pravnu zaštitu.

Vlada FBiH je ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića da, u njeno ime, potpiše Anex 2 Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije BiH za realizaciju Projekta "Oporavak od poplava u FBiH".

Federalna vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Općini Travnik data je saglasnost da privrednom društvu MK CNC d.o.o. Slimena u kasarni “Slimena” može u zakup izdati objekat magacinskog tipa površine 188 m2.

Na prijedlog stručnog radnog tijela, Vlada je poništila rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH od 28.9.2017. godine o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije privrednog društva Granit d.d. Jablanica, te ovaj predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak.

Prihvaćena je informacija o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe. Federalno ministarstvo finansija i Poreznu upravu FBiH Vlada je zadužila da u međusobnoj koordinaciji poduzmu sve aktivnosti potrebne za primjenu međunarodnih standarda razmjene informacija.

Vlada je prihvatila informaciju o realizaciji svojih zaključaka za 2021. godinu.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za člana interresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH imenovan je Damir Šapina

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo Vlada je opunomoćila Draganu Batinić Plakalović.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 27.01.2022.

Naslov: Redakcija