Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje

27.11.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 23.11.2017. godine, na 153. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Rukovodilac Odsjeka za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, da je cilj Zakona da se obezbijedi nepušenje kao zdrav stil života.

"Zakon je usmjeren da smanjimo dostupnost duvana i ostalih duvanskih proizvoda djeci i mladima. U njegovoj izradi učestvovalo je šest ministarstava iz Vlade Republike Srpske", izjavio je Šeranić.

Šeranić je podsjetio na činjenicu koliko pušenje ima negativan uticaj na zdravlje, te samim tim istakao značaj ovog zakona.

"Mjere u okviru ovog zakona su donesene u skladu sa okvirnim konvencijama i to Okvirnom konvenciji o kontroli duvana i duvanskih proizvoda, Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o ljudskim pravima, prije svega", pojasnio je Šeranić.

Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje donosi se u skladu sa Politikom o unapređivanju zdravlja stanovništva Republike Srpske, a s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Usvajanje ovog zakona predstavlja jednu od mjera, koja se donosi u svrhu smanjenja štetnog djelovanja duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje po zdravlje stanovništva u Republici Srpskoj, između ostalog djelujući u pravcu podizanja svijesti i promjena ponašanja i praksi u vezi sa konzumiranjem duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Pomenuti zakon su kroz zajedničku Radnu grupu pripremili predstavnici slijedećih ministarstva u Vladi Republike Srpske: Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. U izradi zakona doprinos su dali i predstavnici Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Prema podacima Javne zdravstvene ustanove Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, i u 2015. godini u Republici Srpskoj, najčešći uzrok umiranja bila su oboljenja iz grupe bolesti sistema krvotoka, malignih bolesti i bolesti sistema za disanje, za koje se zna da su povezana sa pušenjem. Očekivani efekti primjene ovog zakona su smanjenje broja pušača, smanjenje broja mladih koji počinju sa pušenjem, te smanjenje izloženosti nepušača, naročito djece, štetnostima duvanskog dima. Namjera je da pušenje duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kao faktor rizika za zdravlje, primjenom odredbi ovog zakona, što manje utiču na oboljevanje i umiranje stanovništva u Republici Srpskoj."

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije zaštite zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje 2018-2023.

Govoreći o ovom dokumentu, Šeranić je istakao da Strategija doprinosi kvalietnijem sprovođenju samog zakona.

"Zakon i Strategiju zaštite zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje 2018-2023 donosimo zbog toga `u paketu`. Strategija sadrži niz mjera koje su kao takve preporučene", naveo je Šeranić.

Strategija zaštite zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje ima za cilj obezbjeđenje okvira za sprovođenje mjera kontrole upotrebe duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, radi unapređenja zdravlja i kvaliteta života stanovnika Republike Srpske. Termin kontrola duvana definisan je od Svjetske zdravstvene organizacije i odnosi se na niz mjera i aktivnosti koje smanjuju ponudu i potražnju duvana i duvanskih proizvoda, sprječavaju štetne posljedice koje nastaju upotrebom duvana i duvanskih proizvoda, a za cilj imaju unapređenje zdravlja stanovništva putem eliminacije ili smanjenja korištenja duvanskih proizvoda i izlaganja duvanskom dimu.

Vlada Republike Srpske je "Informaciju o održanom drugom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i poreze između EU i BiH".

Zadužuju se Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstava, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo finansija, Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Republička uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Poreska uprava Republike Srpske da u okviru svojih nadležnosti, a nakon što Evropska komisija dostavi preporuke i zahtjeve, pristupe realizaciji preporuka i pripreme informacije i dokumenta zatražena na drugom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i poreze između EU i BiH, i da iste, putem Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dostave Evropskoj komisiji

Zadužuju se pomenute institucije da u roku od 20 dana, od dobijanja preporuka Evropske komisije sa drugog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i poreze između EU i BiH, a u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, izrade i Vladi Republike Srpske dostave na razmatranje i usvajanje Prijedlog akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i poreze između EU i BiH.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, o realizaciji akcionog plana iz tačke 3. ovog zaključka informiše Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske se usvojila je "Informaciju o održanom Prvom sastanku privremenog IPA 2 Odbora".

Vlada Republike Srpske zahtijeva od privremenog DIPAK-a (državnog IPA koordinatora) da, u saradnji sa imenovanim članovima Privremenog IPA 2 odbora, obezbijedi punu primjenu dogovorenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH u procesu pripreme, programiranja, sprovođenja i izvještavanja o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku informiše Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara, Direkciju za evropske integracije BiH i članove Privremenog IPA 2 odbora.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o produženju Ugovora o uslugama zemaljskog opsluživanja na aerodromu Banjaluka zaključenog između "Aerodroma Republike Srpske" a.d. Banja Luka i preduzeća "Air SERBIA".

Vlada Republike Srpske zadužuje preduzeće "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka da, pod istim uslovima koji su i do sada važili, finansira troškove aerodromskih usluga i taksi za liniju Beograd-Banjaluka-Beograd u periodu od 01.12.2017. godine do 30.11.2018. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period 2014. do 2017. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine na nekretninama, nabavljenim sredstvima Vlade Republike Srpske i sredstvima opštine Rogatica radi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske na opštinu Rogatica, bez naknade.

Riječ je o stambenom objektu sa dvanaest stambenih jedinica ukupne površine 469,30 m2. Ugovorena vrijednost radova iznosi 413.103,60 KM sa uračunatim PDV-om (učešće ministarstva iznosi 360.218,43 KM, a učešće opštine Rogatica iznosi 52.885,17 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2017/2018. godinu, kojeg su sačinile "Željeznice Republike Srpske" A.D. Doboj i zasniva se na 19 putničkih vozova u unutrašnjem lokalnom saobraćaju, 6 vozova u međuentitetskom lokalnom saobraćaju i 4 brza voza u međuentitetskom saobraćaju, koji saobraćaju na prugama Republike Srpske u 24 sata.

Vlada Republike Srpske donijela je više odluka o prenosu osnovnih sredstava sa Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite na Grad Banja Luku, opštine Osmaci i Brod, te na JZU domove zdravlja u Doboju, Gacku, Gradišci, Kotor Varošu, Loparama, Prijedoru, Bratuncu, Čajniču, Kozarskoj Dubici, Laktašima, Novom Goraždu i Rudom.

Osnovna sredstva koja se prenose predmetnim odlukama ogledaju se u adaptiranim, saniranim, dograđenim, reorganizovanim i u potpunosti izgrađenim objektima domova zdravlja. U pitanju su aktivnosti realizovane u okviru projekta "Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje" (HSEP-AF), čiji je cilj poboljšanje efikasnosti zdravstvenog sistema.

Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj, Vlade Republike Srpske i budžeta jedinica lokalne samouprave.

Projekat implementira Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite po procedurama Svjetske banke.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o odobravanju finansiranja projekta "Izgradnja fiskulturne sale u opštini Jezero", iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Ovom odlukom odobrava se finansiranje projekta "Izgradnja fiskulturne sale u opštini Jezero čija procijenjena vrijednost, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Jezero iznosi do 500.000,00 KM, od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 391.166,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je opštine Jezero.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobravanju finansiranja nekoliko projekata u opštini Drvar iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Riječ je o sljedećim projektima:

-"Rekonstrukcija - asfaltiranje puteva na području opštine Drvar", čija procijenjena vrijednost, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Drvar iznosi do 259.600,00 KM od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 245.000,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je opštine Drvar.

-"Izgradnja ulične rasvjete na području opštine Drvar", čija procijenjena vrijednost, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Drvar iznosi do 243.000,00 KM od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 230.000,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je opštine Drvar.

-"Izgradnja gradske saobraćajnice - raskrsnice", čija procijenjena vrijednost, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Drvar iznosi do 187.880,00 KM od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 177.000,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je opštine Drvar.

-"Nabavka opreme za Javnu ustanovu Dom zdravlja Drvar", čija procijenjena vrijednost, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Drvar iznosi do 30.000,00 KM i u cijelosti se finansira donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije.


Izvor: Vebsajt Vlade, 23.11.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija