Zastava Srbije

POČINJE UVOĐENJE NOVOG MODELA RADA U SUDOVE U BIH

27.10.2022.


O rezultatima primjene novih modela rada u općinskim sudovima u Širokom Brijegu, Ljubuškom i Konjicu, govorilo se tokom posjete predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog, Sudske administracije Švedske i Okružnog suda u Ostersunda, u oktobru 2022. godine.

U prethodnom periodu, uz podršku Sekretarijata VSTV-a BiH i zahvaljujući iskustvima iz Švedske, u ovim sudovima uvedeni su novi modeli rada koji su rezultirali kvalitetnijim radom sudija, intenzivnijim angažmanom pripravnika te značajnim osnaživanjem profesionalnih administrativnih kapaciteta suda.

Obzirom na ostvarene rezultate, ovi sudovi će u narednom periodu, kao ambasadori novih reformskih procesa u sudovima, sa VSTV-om BiH i kolegama iz Švedske raditi na uspostavljanju uslova za održivost novog modela rada i stvaranja pretpostavki za njegovo unapređenje, kako bi postao redovan način rada u svim sudovima u BiH.

Uspostavljanje procesa rada koji prate standarde modernog poslovanja, posebno unapređenja praktičnog učenja i stručnog osposobljavanja osoblja suda, od presudnog je značaja za odgovorno i profesionalno obavljanje rada u pravosudnim institucijama.

Sekretarijat VSTV BiH navedenu aktivnost realizuje u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija I tužilaca u BiH, uz podršku Vlade Švedske, a u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom i sudovima iz Švedske.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH, 24.10.2022.

Naslov: Redakcija