Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godine

27.05.2022.


Vijeće ministara BiH usvojilo je jednoglasno Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godine, koji sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2022. godinu, zajedno sa preliminarnim procjenama rashoda za 2023. i 2024. godinu.

Ovaj dokument prati Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period koji je Fiskalno vijeće usvojilo krajem marta ove godine, a kojim je utvrđen okvir za finansiranje institucija BiH za 2022. godinu u iznosu 1.073.600.000 KM, od čega su izdvajanja prihoda od indirektnih poreza 865.500.000 KM, a ostatak su vlastiti prihodi. Istovremeno su preliminarno dati rashodi institucija BiH za 2023. godinu u iznosu 1.073.900.000 KM, a za 2024. godinu okvirne procjene iznose 1.074.100.000 KM.

Dokument okvirnog budžeta prioritetno, između ostalog, podržava nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uvjeta za Evropsko partnerstvo, daljnje provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), te osiguranje sredstava za provođenje općih izbora 2022. godine i lokalnih izbora 2024. godine, kao i osiguranje potrebnih sredstava za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika u ovom periodu.

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH bit će objavljen na službenoj web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na ovaj način stvoreni su uvjeti da Ministarstvo finansija i trezora pripremi i Vijeću ministara BiH na utvrđivanje dostavi Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, radi daljnjeg upućivanja Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga u konačnici i usvaja.

UKINUTA COVID OGRANIČENJA ZA ULAZAK STRANACA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se ukidaju ranije donesene Covid restriktivne mjere za ulazak u BiH.

Odluka je donesena na osnovu podataka nadležnih zdravstvenih institucija o povoljnoj epidemiološkoj situaciji u BiH već duži period, te zbog činjenice da je većina zemalja regije i svijeta ukinula sve mjere stranim državljanima za ulazak u njihove zemlje.

Na ovaj način prestaje da važi ranija odluka o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu i njene izmjene objavljene u “Službenom glasniku BiH”, br. 57/20, 58/20 i 36/21.

Na sjednici je donesena i Odluka o prestanku važenja Odluke o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, donijeta radi zaštite zdravlja građana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija u martu 2020. godine proglasila pandemiju prouzrokovanu koronavirusom.

Donošenjem ove odluke prestaju se primjenjivati mjere kojim se zabranjuju kretanje i boravak stranaca izvan centara u koje su smješteni.

Ove dvije odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenom glasniku BiH”.

PONAVLJANJE TARIFNIH KVOTA ZA ŠEĆER

 Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota od 50.000 tona u 2022. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje, u cilju zaštite prehrambene industrije u BiH.

Pored jačanja jedine domaće šećerane u Brčko distriktu BiH, na ovaj način se štite i domaće kompanije koje u prehrambenoj industriji koriste šećer kao ulaznu sirovinu.

Vijeće ministara BiH donijelo je ovu odluku u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi BiH. 

PODRŽAN PROJEKT UNAPREĐENJA ZDRAVSTVENIH SISTEMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unapređenja zdravstvenih sistema, vrijedan 67,3 miliona eura, što je oko 75 miliona američkih dolara.

Sredstva su namijenjena entitetima i to Republici Srpskoj 48.060.000,00 eura i Federaciji BiH 19.240.000,00 eura, za unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u BiH, uz efektivnije upravljanje sredstvima.

Zajam će, između ostalog, biti usmjeren na unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u korist građana BiH, s rokom otplate od 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

PODRŠKA VMBiH JAČANJU POLJOPRIVREDE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede, kojim se želi povećati konkurentnost ovog sektora na tržištu Evropske unije.

Cilj Projekta je povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora na ekonomske, klimatske i druge promjene, što će doprinijeti povećanju konkurentnosti poljoprivrede, ali i boljem kvalitetu i sigurnosti hrane.

Zajam je vrijedan 61,4 miliona eura i bit će alociran u jednakim iznosima po 30,7 miliona eura Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Entiteti će od ovih sredstava po 1.576.000,00 eura doznačiti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za jačanje kapaciteta poljoprivrednog informacionog sistema, dogradnju veterinarskih IT sistema, fitosanitarnog i sistema za sigurnost hrane.

Radi se o veoma povoljnom zajmu s rokom otplate od 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

BiH I TURSKA JAČAJU SARADNJI U BORBI PROTIV PREKONGRANIČNOG KRIMINALA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, kojim se intenzivira sveukupna bilateralna saradnja u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala.

Na ovaj način će dvije države, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima, intenzivirati saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala, a naročito u vezi s terorizmom, organiziranim kriminalom, krijumčarenjem migranata, trgovinom ljudima, opojnim drogama i psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima, te u borbi protiv kibernetičkog kriminala.

Nadležni organi za provođenje ovog sporazuma bit će Ministarstvo bezbjednosti BiH i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Turske.

Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o obavljenim pregovorima bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

NOVI UGOVOR O GP IZMEĐU BiH I HRVATSKE ZA LAKŠI PRELAZAK I BOLJU KONTROLU GRANICE

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za pokretanje postupka i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, uz korekcije na sjednici.

Novim ugovorom žele se stvoriti uvjeti za lakši prelazak zajedničke državne granice i uspostaviti efikasniji sistem kontrole njenog prelaska u korist građana i privrede.

Prijedlogom osnova definiraju se granični prijelazi, i to za međunarodni cestovni robni i putnički promet sa svim inspekcijskim službama za promet robe koja podliježe inspekcijskoj kontroli, uključujući i prekogranični promet živih životinja; za međunarodni cestovni robni i putnički promet preko kojih je dozvoljen promet roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli; za međunarodni robni i putnički promet; za međunarodni cestovni i putnički promet; za međunarodni željeznički promet, te za pogranični promet.

Istovremeno se reguliraju rad graničnih prijelaza i funkcioniranje zajedničkih graničnih prijelaza, kao i formiranje Mješovite komisije.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika ugovora predložen je ministar sigurnosti, s tim da je na sjednici predloženo da se ovaj sporazum privremeno primjenjuje od dana potpisivanja s Republikom Hrvatskom. 

BiH PRISTUPA IZMJENI KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Protokolu u vezi sa izmjenom člana 50.(a) i člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, kojim se omogućava povećanje broja predstavnika u organima Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Na ovaj način iskazana je jasna namjera Bosne i Hercegovine da, u skladu sa ranije usvojenim rezolucijama Skupštine Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo i datim preporukama, pokrene postupak pristupanja izmjeni Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, kako bi stupila na snagu.

Ministarstvo komunikacija i prometta BiH dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika Instrumenta o pristupanju/ratifikaciji predložena je ministrica vanjskih poslova.

RATIFIKACIJA SPORAZUMA I PROTOKOLA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018. – 2020. za 2020. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, te Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinca u pogledu automatske obrade ličnih podataka.

Pojedinačni prijedlozi odluka o ratifikacije bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

ODOBREN ULAZAK I BORAVAK U BiH POD POSEBNIM UVJETIMA DJECI S PODRUČJA KOSOVA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uvjetima, kojom se državljanima Republike Srbije, učenicima osnovnih škola sa područja Kosova, bez važećih putnih isprava, odobrava organizovani ulazak u BiH u periodu od 25. 6. do 2. 7. 2022. godine, radi studijskog putovanja - ekskurzije.

Radi se o 461 učeniku koji dolaze organizirano u dvije grupe i tokom sedmodnevnog boravka će biti smješteni u lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

Organizator ove posjete - humanitarno udruženja građana “Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji” iz Banje Luke i učenici tokom boravka u BiH dužni su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe epidemioloških i zdravstvenih službi.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 26.05.2022.

Naslov: Redakcija