Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske

27.05.2022.


25. maja 2022. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i osamdeset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje su usvojene na sjednici, Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-50/21 kojom je, između ostalog, utvrđeno da član 21. tačka 3. Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom("Sl. glasnik RS", br. 24/2021), u dijelu koji glasi: “tri zaposlena radnika sa visokom stručnom spremom”, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o upravljanju otpadom. Naime, Vlada Republike Srpske, kao donosilac osporene uredbe, ukinutim je dijelom navedene odredbe odredio da operater ambalažnog otpada mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje tri zaposlena radnika sa visokom stručnom spremom, iako je zakonom određeno da pravno lice ili poduzetnik koji obavlja poslove upravljanja otpadom mora imati najmanje jedno stalno zaposleno kvalifikovano lice. Ovakvim normiranjem Vlada je, prema ocjeni Ustavnog suda, prekoračila granice svojih ovlašćenja, jer je propisala strožije uslove od onih utvrđenih zakonom, a koji se, dakle, tiču obaveze zapošljavanja minimalnog broja radnika i stepena njihovog obarovanja. Normativnim regulisanjem spornog pitanja od strane Vlade na ovaj način došlo je, prema utvrđenju Ustavnog suda, do povrede ustavnih načela vladavine prava i podjele vlasti.

Ustavni sud je, takođe, donio i odluku u predmetu broj U-9/22, kojom je utvrdio da član 22. tačka a) podtačke 1) i 3) Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 11/2014, 25/2014, 31/2015, 101/2015 - odluka US, 3/2016 - odluka US, 80/2016 - odluka US i 12/2018 - odluka US) nije u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske i Zakonom o republičkoj upravi. Ustavni sud je utvrdio neustavnost navedenih odredaba, kojim je propisano da je Republika Srpska nosilac prava na autoputevima, brzim putevima, magistralnim i regionalnim putevima, kao i da je jedinica lokalne samouprave nosilac prava na lokalnim i nekategorisanim putevima, ulicama, naseljima i trgovima, jer je donosilac osporenog pravilnika, v.d. direktor Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, prekoračio ovlašćenja koja su mu data zakonom. Prema ocjeni Ustavnog suda, dakle, donosilac pravilnika je propisujući na osporeni način intervenisao u zakonodavnoj oblasti, jer je osporene odredbe ovog podzakonskog akta stavio u funkciju osnova za upis prava svojine Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave. Imajući u vidu da osporene odredbe nisu u saglasnosti sa navedenim zakonima, Ustavni sud je konstatovao da su njihovim propisivanjem istovremeno povrijeđena i ustavna načela vladavine prava, podjele vlasti i ustavnosti i zakonitosti.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-22/21, U-35/21, U-41/21, U-47/21 i U-48/21, a kojim su odbačeni, odnosno odbijeni prijedlozi, te nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih osporenih odredaba Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, Zakona o parničnom postupku i Zakona o igrama na sreću, odnosno za ocjenu ustavnosti i zakonitosti podzakonskih opštenormativnih akata i njihovih normi. Ustavni sud je, naposljetku, u predmetima broj U-6/21 i U-14/21 donio rješenja kojima je obustavio ustavnosudski postupak ocjene osporenih odredaba podzakonskih akata, jer su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 25.05.2022.

Naslov: Redakcija