Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Dostupnije informacije o visini naknada računa za plaćanje i olakšice socijalnim kategorijama

27.02.2023.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, te ga uputila Parlamentu FBiH na razmatranje. Donošenjem ovog zakona očekuje se unapređenje pružanja usluga platnog prometa korisnicima na osnovu povećanja transparentnosti i uporedivosti naknada koje su povezane s računom za plaćanje, kao i uspostavljanje pravila za korištenje osnovnog računa za plaćanje.

Predloženim izmjenama i dopunama, između ostaloga, utiče se na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva. Naime, uvođenjem instituta osnovnog računa omogućit će se besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za socijalno osjetljive kategorije. Precizirano je da će Agencija za bankarstvo FBiH propisati i urediti obavezu bankama da određene vrste i broj platnih usluga po osnovnom računu određenim socijalno ugroženim kategorijama korisnika pružaju besplatno. Riječ je o kategorijama koje, prema propisima za socijalnu zaštitu, primaju naknade kao što su invalidnine, doplatak za pomoć i njegu, naknade nezaposlenim osobama, i slično.

Kako je obrazložilo resorno federalno ministarstvo, jedan od ciljeva je i poboljšanje i razvoj unutrašnjeg tržišta bankarskih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog takmičenja u sektoru bankarskih usluga stanovništvu. Od ključne je važnosti da korisnici razumiju naknade kako bi mogli uporediti ponude različitih pružalaca platnih usluga i donositi odluke o tome koji račun za plaćanje najbolje odgovara njihovim potrebama. Istaknuto je da se naknade ne mogu upoređivati kada se pružaoci platnih usluga koriste različitom terminologijom za iste usluge i pružaju informacije u različitim formatima. Uspostavljanje jedinstvenih pravila omogućit će vrlo jednostavan uporedni prikaz usluga i visine naknada koje se odnose na račun za plaćanje.

Listu najreprezentativnijih, odnosno najčešće korištenih platnih usluga, povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH podzakonskim propisom. Korisnici će imati mogućnost uporediti ponude različitih davalaca platnih usluga i donijeti odluku o tome koji im račun za plaćanje najviše odgovara. U tu svrhu će biti propisan način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama koji će biti dostupan u kratkom obliku, napisan razumljivim riječima i jednostavan za čitanje.

Uporedni prikaz naknada koje različiti davaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje Agencija će objavljivati na svojoj internet stranici. Te informacije će se redovno ažurirati na osnovu podataka prikupljenih od davalaca platnih usluga. Pristup stranici bit će besplatan i korisnicima će omogućiti da na jednom mjestu bez nepotrebnih troškova dobiju jasne, sažete i tačne informacije o naknadama koje naplaćuju svi davaoci platnih usluga u FBiH.

Davaocima platnih usluga se uvodi obaveza informisanja korisnika o naplaćenim naknadama uz račun za plaćanje. Bit će dužni najmanje jednom godišnje korisnika besplatno informisati o svim naplaćenim naknadama, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenim za prekoračenje.

Propisani su i uslovi pod kojima banka može jednostrano raskinuti ugovor o osnovnom računu, kao i obaveze banke u slučaju tog raskida.

Predloženim izmjenama i dopunama, određuje se i obaveza banke da ne smije otvaranje osnovnog računa uslovljavati ugovaranjem dodatnih usluga.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.02.2023.

Naslov: Redakcija