Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku su zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji se podnosi predsjedniku postupajućeg suda kao prva faza u ostvarenju zaštite ovog prava i zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede ovog prava, koji se također podnosi predsjedniku postupajućeg suda

27.01.2020.


Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Ovim zakonom propisani su način, uvjeti i postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH, a svrha mu je da spriječi povrede ovog prava i pruži sudsku zaštitu u slučaju njegove povrede.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je osiguranje mehanizama za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku garantiranih odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naime, Ustavni sud BiH je u svojoj dosadašnjoj praksi kontinuirano ukazivao na sistemsko kršenje prava apelanata na pravično suđenje u razumnom roku. U tom smislu poduzete su aktivnosti s ciljem definisanja i uspostavljanja efikasnog pravnog lijeka u odnosu na ovo pravo kroz okvir definisan ovim zakonom.

Predlagač zakona, Federalno inistarstvo pravde, ukazao je i na Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Glava V. - Područje slobode, sigurnosti i pravde i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne, i Bosne i Hercegovine, s druge strane.

U obrazloženju je navedeno da su pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji se podnosi predsjedniku postupajućeg suda kao prva faza u ostvarenju zaštite ovog prava i zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede ovog prava, koji se također podnosi predsjedniku postupajućeg suda.

Ovo zakonsko rješenje sadrži i odredbe kojima je propisano pokretanje postupka, sadržaj zahtjeva, odlučivanje o zahtjevu, provođenje ispitnog postupka, žalba i nadležnost za odlučivanje o žalbi i pravo na novi zahtjev. Njima je jasno propisan mehanizam zaštite prava na suđenje u razumnom roku kroz podnošenje zahtjeva predsjedniku postupajućeg suda.

Ostvaruje se i preventivna funkcija ovog zakona tako što predsjednik suda, na osnovu blagovremeno podnesenog, potpunog i osnovanog zahtjeva stranke, nalaže postupajućem sudiji poduzimanje radnji u konkretnom sudskom postupku u roku od šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje dužeg roka.

Sadrži i odredbe koje propisuju zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, odnosno sticanje prava, visinu novčanog obeštećenja i isplatu i obezbjeđenje sredstava. Po ovakvom zahtjevu odluku donosi predsjednik postupajućeg suda, a na čije rješenje stranka ima pravo žalbe predsjedniku neposredno višeg suda, odnosno vijeću Vrhovnog suda FBiH, ukoliko je rješenje donio predsjednik Vrhovnog suda FBiH. Prilikom određivanja visine primjerene naknade, u osnovanim zahtjevima, predsjednik suda će se rukovoditi mjerilima propisanim članom 6. ovog zakonskog prijedloga, s tim što novčano obeštećenje ne može biti više od ukupno 2.000 KM.

Ovakvim zakonskim rješenjem bit će smanjeni rashodi kantonalnih i federalnog budžeta, obzirom da je kriterij utvrđivanja visine naknade štete propisan odredbom člana 18. ovog zakonskog akta značajno niži u odnosu na praksu Ustavnog suda BiH, a posebno u odnosu na praksu Evropskog suda za ljudska prava.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.01.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija