Zastava Srbije

VLADA RS: Od 1. januara penzije veće za 9,2 odsto

26.01.2024.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 54. sjednici u Banjaluci, Odluku o određivanju iznosa najniže penzije, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2024. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2023. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno za 9,20% i to:

- do 15 godina penzijskog staža - 300,61 KM,

- za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina - 360,76 KM,

- za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina - 420,90 KM,

- za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina - 481,08 KM,

- za 40 godina penzijskog staža i više - 601,35 KM.

Za realizaciju ove odluke Vlada Republike Srpske će obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2.900.000 KM mjesečno, odnosno oko 34.800.000 KM do kraja 2024. godine.

Članom 83. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se penzije ostvarene do 31. decembra prethodne godine usklađuju od 1. januara svake godine, počev od 2013. godine, prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Republici u prethodnoj godini.

Vlada je usvojila Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, kroz mjesečno novčano primanje, za 2024. godinu.

Riječ je o određenom vidu novčane pomoći koja se isplaćuje kao mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina, koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju, a koji imaju 15 i više godina penzijskog staža. Počev od 2018. godine, Vlada Republike Srpske svake godine donosi odluku na osnovu koje se navedenoj kategoriji boraca vrši isplata mjesečnog novčanog primanja koje se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije. Visina mjesečnog novčanog primanja za 2024. godinu iznosi 300,61 KM, što je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo 242,55 KM.

Na sjednici, Vlada Srpske usvojila je Informaciju o upisanim studentima u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

U prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini upisano je ukupno 5.968 studenata. Pri tome na javnim visokoškolskim ustanovama u ovoj 2023/24. akademskoj godini u odnosu na prethodnu - ostvaren je veći upis na prvu godinu prvog ciklusa studija za 42 studenta (3.252 upisanih u odnosu na 3.210), a smanjen je upis na privatnim visokoškolskim ustanovama za 191 studenta (1.874 upisanih u odnosu na 2.065).

Vlada Republike Srpske od ukupno upisanih 3.252 studenta na prvu godinu prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, u punom iznosu finansira 2.558 studenata ili 78,65 %, dok 694 upisana studenta ili 21,35 % sami finansiraju svoje školovanje. Takođe, Vlada Republike Srpske od ukupno upisanih 650 studenata na prvu godinu drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, u punom iznosu finansira 565 studenata ili 86,92 % upisanih studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija, dok 85 upisanih studenata ili 13,08 % sami finansiraju svoje školovanje. Javni univerziteti su na prvu godinu trećeg ciklusa studija upisali ukupno 89 studenata.

Vlada je donijela Odluku o Mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srpske za period 2024 – 2025. godina.

Odluku o Mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srpske donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Savjeta za visoko obrazovanje Republike Srpske. Donošenje Mreže takođe je predviđeno kao jedna od komponenti strateških ciljeva, definisanih u važećim strateškim dokumentima Republike Srpske. Mreža visokoškolskih ustanova i studijskih programa sadrži podatke o postojećem stanju, o potrebi za osnivanjem novih visokoškolskih ustanova i novih studijskih programa. U ovom dokumentu dati su brojni podaci o postojećem sistemu visokog obrazovanja i o njegovom okruženju. Na zaključcima nastalih analizom ovih podataka, kreirana je i uspostavljena Mreža, dok svakako time nisu iscrpljene mogućnosti njihove dalje analize i traganja za odgovorima na pitanja postavljena pred donosioce budućih odluka vezanih za sistem visokog obrazovanja, ali i kao predmet pažnje istraživača, analitičara, i javnosti. Odluka o Mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srpske donosi se za period od dvije godine, odnosno za period 2024 – 2025. godina i objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je i Program o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Zakonski osnov za donošenje Programa sadržan je u Zakonu o obnovljivim izvorima energije iz 2022. godine, a kojim je propisano da se ciljevi Republike Srpske o učešću energije iz obnovljivih izvora po godinama, količine predviđene za podsticaj po tehnologijama, pregled vrsta i način ostvarivanja podsticaja, kao i druga pitanja, uređuju Programom o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji donosi Vlada Republike Srpske. Programom su definisani ciljevi Republike Srpske do 2030. godine.

Donošenje Programa je neophodno radi ispunjenja obaveze iz Zakona o obnovljivim izvorima, Ugovora o Energetskoj zajednici i nastavka funkcionisanja sistema podsticaja, a isti je sačinjen na osnovu procjene o mogućnosti realizacije projekata.

Program sadrži procjene očekivane bruto finalne potrošnje električne energije, energije grijanja i hlađenja i energije u transportu, zatim sektorske ciljeve, odnosno udjele energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji, grijanju i hlađenju i transportu, maksimalne ukupne instalisane kapacitete po godinama i tehnologijama i maksimalne godišnje količine planirane proizvodnje električne energije za velika i mala postrojenja te zajednice obnovljive energije. Pored toga, Programom je definisan i način utvrđivanja uslova i obima aukcija, kao i doprinosi koji se očekuju od kupaca – proizvođača električne energije.

Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u oblasti električne energije očekuje se, prije svega, izgradnjom hidroelektrana, solarnih elektrana i vjetroelektrana velike instalisane snage te malih solarnih elektrana. Programom je predviđeno da će ostvarenju ovog cilja u sektoru grijanja i hlađenja najveći doprinos dati korištenje biomase i primjena toplotnih pumpi, a u transportu korištenje tečnih biogoriva i električne energije iz obnovljivih izvora.

Vlada je donijela Rješenje o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike Srpske i zemljoradničkim zadrugama, koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos, ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2024. godine.

Uplata doprinosa izvršiće se iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je zadužen da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike ako nema uplatilaca doprinosa, objavi javni poziv za korišćenje navedenih sredstava.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o aktivnostima u vezi prikupljanja podataka za potrebe SIGMA izvještaja procjene stanja u javnoj upravi u 2024. godini i istu podržava.

Vlada je saglasna da nadležne institucije Republike Srpske prikupe podatke i pribave traženu dokumentaciju za procjenu stanja u javnoj upravi u Republici Srpskoj, koju će za potrebe Evropske unije, Republike Srpske i BiH izvršiti SIGMA u skladu sa Principima javne uprave, pod uslovom da u predmetnom izvještaju bude vidljivo učešće svakog upravnog nivoa vlasti u BiH, u skladu sa njenom ustavnom nadležnošću.

Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da koordiniše sve aktivnosti oko prikupljanja podataka za potrebe SIGMA izvještaja procjene stanja u javnoj upravi u 2024. godini.

Zadužuju se svi organi uprave i druge institucije sa nivoa Republike Srpske, u čijem su djelokrugu poslova traženi podaci, da odrede osobe odgovorne za prikupljanje podataka i o istom obavijeste Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

Vlada Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima u vezi sa prioritizacijom i eventualnom revizijom Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2027. godine.

Vlada podržava reformu javne uprave u BiH i zadužuje imenovane članove i zamjenike članova nadzornih timova za provođenje procesa reforme javne uprave iz Republike Srpske, da učestvuju u aktivnostima koje se odnose na proces prikupljanja podataka, prioritizaciju i eventualnu reviziju Akcionog plana za reformu javne uprave, pod uslovom da se realizacija navedenih aktivnosti provodi u skladu sa ustavno-pravnim uređenjem BiH i Republike Srpske. Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da, u skladu sa Odlukom o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 119/18), sve potrebne radnje sprovodi u koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da o provedenim aktivnostima ovog procesa putem informacije obavijesti Vladu Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.01.2024.

Naslov: Redakcija