Zastava Srbije

NACRT BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU: Skupština KS razmatraće Nacrt budžeta 8. februara 2023. godine

26.01.2023.


Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo odlučio je da je će se nacrt budžeta KS za 2023. godinu kao i zakon o njegovom izvršenju razmatrati na sjednici zakazanoj za 8. februar.

Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu iznosi skoro 1,2 milijarde KM, a u obrazloženju nacrta budžeta navedeno je da se za tekuću godinu prvi put podrazumijeva značajan pad prihoda po osnovu indirektnih poreza uzrokovan donošenjem novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, kojim se jedino Kantonu Sarajevo umanjuje pripadajući udio u dosadašnjoj raspodjeli smanjenjem pondera 1,96 na 1,5, te će se svake sljedeće kalendarske godine umanjivati za 0,1 do koeficijenta 1,3.

Federalno ministarstvo finansija je 07. novembra 2022. godine dostavilo KS revidirane projekcije javnih prihoda za 2022. godinu i projekcije za period 2023-2025. godina, a u kojima je predviđeno povećanje najznačajnih prihoda budžeta Kantona Sarajevo (prihodi od poreza na dobit, prihodi od poreza na dohodak i prihodi od indirektnih poreza), za što ističu da Ministarstvo finansija KS nije moglo predvidjeti prilikom izrade nacrta budžeta.

U 2023. godini očekuje se rast nominalnog BDP-a za 6,3 posto.

Ukupan broj nezaposlenih u septembru 2022. godine na području KS iznosio je 55.296, a najveći broj nezaposlenih lica prema kadrovskoj strukturi zabilježen je kod radnika sa nižom stručnom spremom, zatim kod kvalifikovanih radnika te kod nekvalifikovanih radnika.

Iz Ministarstva ističu kako je pad nezaposlenosti u odnosu na septembar 2021. godine zabilježen kod svih kategorija.

Prosječna neto plata u KS u oktobru 2022. godine iznosila je 1.419 KM, dok je prosječna plata u FBiH iznosila 1.139 KM.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 23.01.2023.

Naslov: Redakcija