Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta podzakonska akta

25.08.2023.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 34. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o odobravanju 100.000 KM Poljoprivrednom fakultetu Banjaluka na ime prava za ostvarivanje podsticajnih sredstava za razvoj Eksperimentalno-edukativnog centra fakulteta. Sredstva se obezbjeđuju sa pozicije – Subvencije za razvoj poljoprivrede i sela u okviru Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Kao glavnom nosiocu naučno-istraživačkog rada u oblasti poljoprivrede u Republici Srpskoj, Poljoprivrednom fakultetu Banjaluka na koncesiono korišćenje dodijeljeno je 50 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je predstavljlo i osnov za uspostavljanje Eksperimentalno-edukativnog centra, od čega je na 47 hektara organizovana proizvodnja pšenice, ječma, soje i kukuruza, dok je površina od tri hektara rezervisana i ograđena za podizanje višegodišnjih zasada voća. Centar se koristi kao poligon za praktičnu nastavu studenata Poljoprivrednog fakulteta, a u ogledima sa kukuruzom, između ostalih ogleda, ispituju se visine prinosa i fizioloških karakteristika u uslovima sa i bez navodnjavanja.

Vlada Srpske donijela je Odluku o izradi stretegije savjetodavnih aktivnosti u poljoprivredi Republike Srpske za period 2024-2030 godina. Strategija savjetodavnih aktivnosti u poljoprivredi je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definiše javne politike, usmjerava razvoj savjetodavnih aktivnosti u poljoprivredi, te zacrtanim starteškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za razvoj poljoprivrede i sveukupni društveni razvoj. Strategija će sadržavati prioritete i razvojne pravce definisane u relevantnim strateškim dokumentima Republike Srpske, kao i dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Republike Srpske. Odlukom se pokreće proces izrade Strategije, a rok za izradu Strategije je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.

Na sjednici, Vlada je prihvatila Informaciju o završetku realizacije “Hitnog projekta za COVID-19 u Bosni i Hercegovini”. Cilj ovog projekta, finansiranog zajmom Svjetske banke, u Republici Srpskoj bio je pružanje podrške u sprečavanju pojave dodatnih slučajeva COVID-19, ograničavanju daljeg prenosa, kao i podrška domaćinstvima u prevazilaženju društveno-ekonomskih uticaja pandemije. Iznos zajma za Republiku Srpsku je 13.240.100 evra.

U okviru projekta nabavljeni su dijagnostička i laboratorijska oprema i uređaji, kao i zaštitna oprema za JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i JU Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan”, te komunikacijska i informatička oprema. Takođe, za 26 bolnica i domova zdravlja nabavljena je medicinska oprema, poput RTG i UZ aparata, a zdravstvenim ustanovama uručeno je i 25 savremeno opremljenih sanitetskih vozila.

Pored toga, projektom je obuhvaćeno oko 23.000 korisnika prava iz socijalne zaštite. Isplaćen je poseban vid novčane podrške korisnicima određenih prava iz socijalne zaštite u Republici Srpskoj. Riječ je o korisnicima prava na ličnu invalidninu, korisnicima prava na pomoć i njegu u kući, korisnicima prava na jednokratnu novčanu pomoć, te korisnicima prava na novčanu pomoć. Takođe, refundirani su i troškovi goriva centrima za socijalni rad, a za ustanove socijalne zaštite za smještaj korisnika nabavljeni su i distribuisani medicinski materijali, zaštitna oprema i sredstava za dezinfekciju.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2024-2026. godina.

Usvojenim Akcionim planom razrađuje se okvirna dinamika realizacije mjera, strateških projekata, drugih projekata i aktivnosti iz strateškog dokumenta, te okvirno planiraju finansijska sredstva i određuju nosioci realizacije za period 2024-2026. godina.

Proces izrade Akcionog plana vodio je radni tim Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz aktivno učešće predstavnika drugih ministarstava i institucija koji su ranije učestvovali u izradi Strategije razvoja, uz stručnu podršku projekta MEG 2, koji realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH.

Realizacija planiranih mjera iz Akcionog plana za navedeni period treba da dovede do unapređenja položaja jedinica lokalne samouprave, njihovog finansiranja, kao i do unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Podsjećanja radi, Vlada Republike Srpske, na sjednici održanoj 23. februara 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina, a koja predstavlja integrisani, multisektorski strateški dokument koji služi kao okvir u kojem će se razvijati sistem lokalne samouprave, te kao osnov za kreiranje strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske upoznala se na sjednici sa Informacijom o projektnom planu opštine Milići u Projektu “Izgradnja objekata za sakupljanje i tretman otpadnih voda” i usvojila zaključak kojim se zadužuje Jedinica za upravljanje Projektom “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II” da nastavi sa realizacijom projekta u opštini Milići.

Ovaj projekat ukupne vrijednosti 3,3 miliona evra je podijeljen u dvije komponente koje se odnose na završetak kanalizacione mreže u urbanom dijelu opštine Milići i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Opština Milići je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja kod Evropske investicione banke po ovom projektu od 1.656.750 eura, a planirano je i sopstveno učešće opštine po ovom projektu, koje će do momenta njegovog okončanja iznositi 1.197.750 evra. Prethodne investicije opštine u izgradnju i rekonstrukciju mreže za vodu i piće iznosile su 459.000 KM. Cilj Projekta “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II” je poboljšanje kvaliteta usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske je do sada odobrila 15 projektnih planova za opštine: Gradiška, Zvornik, Doboj, Teslić, Lopare, Nevesinje, Vukosavlje, Prnjavor, Prijedor, Trebinje, Pale, Rogatica, Laktaši, Istočna Ilidža i Milići.

Vrijednost ukupnog Projekta “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II” koji će se realizovati u 20 i više lokalnih zajednica, u zavisnosti od njihovog interesa, je 60 miliona evra, pri čemu je kredit Evropske investicione banke 30 miliona evra, uz obavezno sopstveno učešće jedinica lokalne samouprave – učesnica u Projektu u vrijednosti od 30 miliona evra. U okviru Inicijative za ekonomsku otpornost odobren je grant od 1,2 miliona evra za tehničku pomoć Jedinici za upravljanje Projektom.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju u prvoj polovini 2023. godine, sa akcentom na sektore iz resorne nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva.

Na kretanja makroekonomskih pokazatelja u prerađivačkj industriji, u toku prve polovine 2023. godine, značajno su uticala globalna ekonomska kretanja (inflacija, zatvaranje tržišta zemalja Evropske unije, jaka konkurencija na ino tržištu, prvenstveno roba iz Kine). S tim u vezi, prerađivačka industrija je zabilježila pad industrijske proizvodnje od 5,8%. Međutim, unutar pojedinih sektora i oblasti prerađivačke industrije zabilježen je rast industrijske proizvodnje i to: u pojedinim oblastima metalne i elektro industrije, u oblasti proizvodnje papira i proizvoda od papira i u oblasti štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa. S druge strane, pojedine oblasti su zabilježile pad industrijske proizvodnje, posebno u oblasti drvne industrije, na šta su, pored naprijed navedenih negativnih uticaja, uticale i nepovoljne vremenske prilike (padavine) koje su onemogućile izvođenje šumskih radova i kontinuirano snabdjevanje drvoprerađivača drvnim sortimentima.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.08.2023.

Naslov: Redakcija