Zastava Srbije

PRIJEDLOG REBALANSA BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU: Predviđeno uvećanje za 8,9% ili 358 miliona KM

25.05.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu čiji je okvir 4,382 milijarde KM (četiri milijarde 382 miliona), što je uvećanje za 8,9% ili 358 miliona KM. Razlog za donošenje Rebalansa budžeta je stvaranje uslova za sprovođenje mjera Vlade Republike Srpske koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10%, te povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10%, od mjeseca maja 2022. godine, a sve s ciljem ublažavanja negativnih efekata inflacije, kao i omogućavanje realizaciju kapitalnih investicija i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća.

Ukoliko se analiziraju makroekonomska kretanja u prethodnoj godini i početkom ove godine, evidentno je da je došlo do bržeg oporavka privrede od očekivanog, što ima pozitivan uticaj na kretanje budžetskih prihoda (posebno prihoda od poreza na dobit).

U Prijedlogu Rebalansa su planirani poreski prihodi 3,352 milijarde KM, što je povećanje od 10,9% ili 330,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet za 2022. godinu.

Prihod od poreza na dobit iznosiće 312,5 miliona KM, što predstavlja rast od 25,4% ili 63,3 miliona KM u odnosu na planirano Budžetom za 2022. godinu.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske Rebalansom je planirano uvećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% od maja mjeseca 2022. godine, te je su planirani rashodi za lična primanja uvećani za 55,0 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske, planirano je uvećanje svih socijalnih davanja za 10 % od maja 2022. godine, te su doznake planirane u iznosu od 265,5 miliona KM i uvećane su za 17,9 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.

Uvećane su doznake za mjesečni borački dodatak, u iznosu od 6,5 miliona KM, tekuće doznake za porodične, lične i civilne invalidnine za 4,9 miliona KM, tekuće doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina, za 5 miliona KM, kao i doznake za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, koje su uvećane za 0,7 miliona KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja u Prijedlogu rebalansa Budžeta su planirane u iznosu od 1.360 miliona KM, i iste su u odnosu na Budžet RS za 2022. godinu uvećane za 89,8 miliona KM. Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija, očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te planiranim uvećanjem od 10 % od maja 2022. godine.

Planirano je i povećanje transfera Fondu za zdravstveno osiguranje za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata, u iznosu od 3,2 miliona KM, te transfer jedinicama lokalne samouprave za socijalnu zaštitu, u iznosu od 3,0 milion KM i za lične invalidnine u iznosu od 1,5 miliona KM.

Subvencije su u Prijedlogu rebalansa Budžeta RS za 2022. godinu su planirane u iznosu od 138,8 miliona KM, i iste su uvećane za 23,2 miliona KM, prvenstveno zbog povećanja plata zaposlenih, u iznosu 23 miliona KM.

Grantovi su u Prijedlogu rebalansa planirani u iznosu od 184,5 miliona KM i veći su za 84,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet. U okviru ove grupe rashoda uvećani su grantovi u okviru Javnih investicija u iznosu od 74,9 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u iznosu od 2,3 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta, u iznosu od 4,1 miliona KM, te grant u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, u iznosu od 1,5 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.05.2022.

Naslov: Redakcija