Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 2. aprila 2024. godine 17. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

25.03.2024.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 17. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 2. april 2024. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje zapisnikâ 16, 11. hitne i 12. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-2286/23 od 1. 11. 2023. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima, predlagač: poslanik Nihad Omerović, broj: 01-02-1-2349/23 od 10. 11. 2023. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, predlagač: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2736/23 od 6. 2. 2024. (prvo čitanje);
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje šest institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-2554/23 od 4. 3. 2024;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuju četiri institucije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-2557/23 od 4. 3. 2024;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje pet institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Republici srpskoj da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi, broj: 01-50-1-2558/23 od 4. 3. 2024;
 9. Izvještaji o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2023. godinu:
  1) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01-50-3-2698/23 od 22. 12. 2023,
  2) Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije, broj: 01-50-3-257/24 od 29. 1. 2024,
  3) Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove, broj: 01-50-3-257/24 od 30. 1. 2024,
  4) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine, broj: 01-50-3-265/24 od 30. 1. 2024,
  5) Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01/5-50-3-253/24 od 30. 1. 2024,
  6) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01-50-3-486/24 od 28. 2. 2024,
  7) Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, broj: 01-50-3-525/24 od 6. 3. 2024,
  8) Informacija o radu Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH za 2023. godinu, broj: 01-50-3-506/24 od 11. 3. 2024;
 10. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2023. godinu:
  1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02-50-14-203/24 od 24. 1. 2024,
  2) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, broj: 03/2-50-3-259/24 od 30. 1. 2024,
  3) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 01,02-50-14-261/24 od 30. 1. 2024,
  4) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 01,02-50-14-283/24 od 31. 1. 2024;
  5) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-413/24 od 19. 2. 2024;
  6) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 01,02-50-14-643/24 od 22. 3. 2024;
 11. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-39-1-337/24 od 7. 2. 2024;
 12. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2022, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-361/24 od 12. 2. 2024;
 13. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2023. godinu, broj: 01,02,03-50-18-450/24 od 23. 2. 2024;
 14. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-502/24 od 4. 3. 2024;
 15. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 05/6-50-15-558/24 od 11. 3. 2023;
 16. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2023. godini, broj: 01,02-50-18-630/24 od 20. 3. 2024;
 17. Nacrt strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027, okvirni dokument, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-534/24 od 7. 3. 2024;
 18. Poslanička inicijativa Rejhane Dervišević, Saše Magazinovića, Ermine Salkičević-Dizdarević, Albina Muslića i Jasmina Imamovića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s nadležnim ministarstvom, omogući uplatu administrativnih taksi putem veb-servisa/aplikacije na račun Ministarstva finansija i trezora BiH, akt broj: 01-50-1-461/24 od 26. 2. 2024;
 19. Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vlade Federacije BiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, pripreme izmjene entitetskih krivičnih zakona i Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH kojim će se kao posebno krivično djelo definirati “obijesna vožnja u drumskom saobraćaju”, akt broj: 01-50-1-465/24 od 26. 2. 2024;
 20. Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-34-1-617/24 od 18. 3. 2024;
 21. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-18-375-1/24 od 5. 3. 2024;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu “Građani, jednakost, prava i vrijednosti” (CERV) 2021-2027, broj: 01,02-21-1-510/24 od 5. 3. 2024.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 22.03.2024

Naslov: Redakcija