Zastava Srbije

ODRŽANO SAVJETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU PRAKTIČNA RJEŠENJA SPORNIH PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZAŠTITE NA RADU SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA I PREGLEDOM AKTUELNE SUDSKE PRAKSE

25.03.2024.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 22. marta 2024. godine, u Banjaluci, savjetovanje na temu “Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse”.

Predavanje u Banjaluci - Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse

Predavanje u Banjaluci - Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse

Polaznicima su date konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene svih relevantnih propisa iz oblasti radnih odnosa, i to Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Predavači Branka Golić, Brankica Spasojević i Antonije Živković obradili su teme:

I

 1. Pojmovi, obaveze donošenja i međusobni odnos: 1) pravilnik o radu i kolektivni ugovor; 2) akt o sistematizaciji radnih mjesta i 3) ugovora o radu.
 2. Prava i obaveze poslodavca i prava i obaveze radnika
 3. Ugovori o radu van radnog odnosa - zakonski uslovi i način obračuna poreza i doprinosa (ugovor o djelu, ugovor o dopunskom radu i ugovor o privremenim i povremenim poslovima)
 4. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje u oblasti radnih odnosa
 5. Radno vrijeme i odmori i odsustva
 6. Zaštita radnika (opšta i posebna)
 7. Odgovornost za povrede obaveze iz ugovora o radu i materijalna odgovornost
 8. Zabrana konkurencije
 9. Izmjena ugovora o radu (aneks ugovora)
 10. Prestanak radnih odnose (sporazumni prestanak i otkaz ugovora o radu)
 11. Zaštita prava radnika
 12. Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu i obaveza donošenja Pravilnika o zaštiti od uznemiravanja na radu
 13. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju zakon i obaveza donošenja Upustva

II

 1. Prava i obaveza poslodavca kod inspekcijskog nadzora - praktični aspekt
 2. Prava i obaveze radnika i poslodavca kod zapošljavanja stranih državljana na osnovu Zakona o zapošljavanju stranih državljana
 3. Vrste ugovora o radu iz radnih odnosa - pravne posljedice sa aspekta inspekcijskog nadzora (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme i probni rad)
 4. Plata iz Zakona o radu Republike Srpske i Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj u kontekstu u Zakona o radu Republike Srpske
 5. Kaznene odredbe iz Zakona o radu Republike Srpske

III

 1. Naknada štete radi povrede na radu - sudska praksa na osnovu Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske
 2. Sudska praksa u pogledu radnih odnosa na osnovu Zakona o radu
 3. Tužbe za mobing na poslu na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 24.03.2024.