Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojene novopredložene naredbe i preporuke Kriznog štaba FMZ-a

25.02.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 21.2.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 24.2.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Među naredbama je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra u svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe ili osobe s poteškoćama u razvoju i s duševnim smetanjama, te kazneno-poravnim i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i sredstvima javnog prevoza. Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi korisnici ovih ustanova koji imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe.

Naređeno je i da se sva okupljanja odvijaju u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje dva metra između osoba i uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, za čije provođenje su odgovorni organizatori skupa. Na skupovima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, a na kojima se okuplja više od 300 osoba, pored maske, svi učesnici moraju imati negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata) ili PCR test (ne stariji od 48 sati), potvrdu o prebolovanom COVID-19 (ne stariju od četiri mjeseca) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od četiri mjeseci nakon druge, odnosno 12 mjeseci nakon treće doze vakcine).

Kada je riječ o pružanju usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru naređeno je poštivanje razmaka od minimalno dva metra između stolova. Ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene moraju provoditi VPT pravilo i obavezno poštivanje razmaka od minimalno dva metra između stolova.

U svim oblicima prodavnica, u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo, ograničava se broj kupaca tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača.

Kako je zaključeno, vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a, te im je preporučeno da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, uvedu pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a. Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području FBiH, kao i uvođenje i provođenje pravila VPT za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području FBiH u vezi pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Krizni štab će zaključke, s prilozima, dostaviti nadležnim kantonalnim institucijama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije, a Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela.

U prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u sedmoj ovogodišnjoj sedmici zabilježen pad svih indikatora, a najveći je pad broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence za po 45,8 posto. Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 148,4 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Zenica d.o.o. Zenica i Breza d.o.o. Breza koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 66 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci.

Od toga se na RMU Kakanj odnosi jedan radnik (rudarski inženjer), na RMU Zenica 30 (27 radnika na utovaru i transportu, dva radnika na dopremi i jedan radnik na održavanju i vjetrenju), te 35 na RMU Breza (jedan inženjer rudarstva na poslovima proizvodnje i 34 NK radnika - utovarača na širokom čelu i otkopu).

U informaciji Federalnog ministartva energije, rudarstva i industrije podsjećaju da je Vlada FBiH na 296. sjednici donijela zaključak kojim se zadužuju svi rudnici koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da obustave sve konkursne procedure za prijem radnika. Izuzetno, Vlada može dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje, na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za pojedino društvo iz Koncerna uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

U skladu sa zahtjevom EP, mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je da je potrebno provesti konkursnu proceduru prijema navedenih radnika na određeno vrijeme do šest mjeseci, jer je, s obzirom na navedenu sistematizaciju radnih mjesta, jasno da su u pitanju radnici koji su vezani za proces neposredne eksploatacije u jamskim proizvodnim pogonima ovih rudnika.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o analizi efekta primjene njene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, te zahtjevom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj.

Ovu informaciju, zajedno s predloženim zaključcima, Vlada će dostaviti Parlamentu FBiH.

Kako je obrazloženo, Odlukom Vlade o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od njenog stupanja na snagu napravi analizu efekta njene primjene, te eventualno predloži korekcije i dostavi ih Vladi Federacije BiH radi upućivanja Parlamentu FBiH.

U skladu s navedenim, a po dostavljenom dokumentu Elektroprivrede BiH, Federalno ministarstvo je napravilo analizu efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH, te napominje da je važno da je u narednom periodu planirano značajno smanjenje proizvodnje električne energije iz termoelektrana zbog ograničenog rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 TE Kakanj.

To proizilazi iz smanjenog broja sati rada ovih blokova, obzirom na preostali broj sati po Odluci Ministarskog vijeća Energetske zajednice iz 2016. godine, a kojom se odobrava izuzeće nekih postrojenja Elektroprivrede BiH od usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije utvrđenim Direktivom 2001/80/EZ. To su Blok 3 i Blok 4 u TE Tuzla, te Blok 5 u TE Kakanj.

Ovi proizvodni kapaciteti su, u skladu sa Odlukom, izuzeti iz režima usklađenosti s Direktivom i za njih je definisano da od 1.1.2018. do 31.12.2023. godine mogu pojedinačno u radu biti maksimalno 20.000 sati. Obzirom da su Blok 4 u TE Tuzla i Blok 5 u TE Kakanj pred kraj 2021. godine u periodu pripreme Elektroenergetskog bilansa (EEB) već bili prešli 90 posto odobrenog fonda sati, njihov rad je planiran samo u 2022. i 2023. godini i to s vrlo malim fondom sati i posljedično malom količinom proizvodnje.

EEB-om planirana količina bilansnih viškova iz EEB-a za 2022. godinu je prilično upitna obzirom da su zalihe uglja krajem 2021. godine iznosile 119,3 hiljada tona, a EEB je bilo predviđeno 200 hiljada tona.

Izlaskom iz pogona ovih blokova već ove godine, a radi iskorištenja preostalih sati rada do maksimalno 20.000, značilo bi i značajno smanjenje rezerve u proizvodnom portfoliju. S obzirom na starost ostalih termoblokova u proizvodnom sistemu Elektroprivrede BiH, njihove česte neplanirane izlaske iz pogona zbog kvarova, a u nedostatku rezerve u sistemu, značilo bi kupovinu električne energije na tržištu po izuzetno visokim cijenama s ciljem zadovoljenja potreba domaćih kupaca i ispunjenja ugovornih obaveza. Ovim bi Elektroprivreda BiH bila dovedena u tešku situaciju.

U informaciji je navedeno i da usporena realizacija projekata novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, te izvjesno kašnjenje i neizvjesnost izgradnje i puštanja u pogon zamjenskog Bloka 7 u Podružnici TE Tuzla, a uz zaustavljanje Bloka 3 i Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u podružnici TE Kakanj do kraja 2023. godine, smanjuje obim proizvodnje u periodu od 2024. do 2027. godina. To će, uz ostalo, za posljedicu imati značajno smanjenje ukupne instalisane snage proizvodnih kapaciteta Elektroprivredee BiH i smanjenje ukupne proizvedene električne energije. To ugrožava sigurnost snabdijevanja i nemogućnost obezbjeđenja potrebnih količina električne energije za domaće potrošače u situacijama većih havarija na postojećim proizvodnim hidro i termo postrojenjima.

Značajno bi bile smanjenje isporuke uglja za potrebe rada termoelektrana iz rudnika u sastavu Koncerna, a što ugrožava poslovanje pojedinačno svakog rudnika, te pravednu tranziciju ugljenih regiona. Uz to, došlo bi do gubitka izvora toplinske energije za sistem daljinskog grijanja Tuzle, Kaknja i Lukavca, s dalekosežnim okolišnim posljedicama po okolišni aspekt u regionu Tuzle i Kaknja, kao i klimu.

U dokumentu Elektroprivreda BiH traži da Vlada FBiH i Parlament FBiH svojim odlukama i/ili zaključcima odobre nastavak rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u Podružnici TE Kakanj, a sve u cilju obezbjeđenja sigurnog i pouzdanog snabdijevanja električnom energijom postojećih i eventualno novih kupaca, a prema odredbama Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji, te snabdijevanja toplotnom energijom u toku grijne sezone Tuzle, Lukavca, Kaknja i eventualno Živinica.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 24.02.2022.

Naslov: Redakcija