Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o elektronskom novcu

24.11.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 46. sjednici u Banjaluci Prijedlog zakona o elektronskom novcu kojim se stvaraju pravni uslovi za razvoj tržišta elektronskog novca na domaćem tržištu, te postavljaju sigurne osnove za korišćenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.

Predloženim zakonom o elektronskom novcu propisuju se izdavaoci elektronskog novca, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za izdavanje elektronskog novca, uključujući i odredbe koje se odnose na bonitetne zahtjeve ovih društava, zaštita sredstava imaoca elektronskog novca, nadzor nad poslovanjem izdavaoca elektronskog novca u Republici Srpskoj, te zaštita prava i interesa imalaca elektronskog novca.

Nacrt zakona o elektronskom novcu je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u julu, a nakon skupštinske rasprave razmatrani su sugestije i komentari relevantnih subjekata iz ove oblasti i zainteresovanih strana, te je, u saradlji sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske, izrađen Prijedlog zakona. Zakon je osnažen u pogledu ovlašćenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske u odnosu na poslovanje hibridnog društva za izdavanje elektronskog novca, kao i u pitanjima mjera koje ovaj nadzorni organ izriče prema društvima za izdavanje elektronskog novca. Takođe, unapređene su i odredbe o zaštiti prava imalaca elektronskog novca, te su precizirane obaveze redovnog izvještavanja i vanrednih obavještenja o poslovanju subjekata nadzora. Izvršena su i određena normativno tehnička usklađivanja teksta zakona s ciljem utvrđivanja preciznijih normi i lakše primjene ovog zakona.

Ministarstvo finansija, kao obrađivač propisa iz oblasti platnog prometa, pratiće sprovođenje zakona i vršiti kontinuiranu modernizaciju pravnog okvira kojim se uređuju platne usluge u skladu sa zahtjevima prakse i potrebama obezbjeđenja pouzdanog, efikasnog i pristupačnog platnog prometa.

Vlada Republike Srpske je dala saglasnost Ministarstvu energetike i rudarstva na utrošak sredstava u iznosu od dva miliona KM.

Ova novčana sredstva su planirana budžetom Ministarstva energetike i rudarstva za 2023. godinu i biće utrošena u vidu podsticaja koji će, na osnovu javnog poziva, biti dodijeljeni privrednim društvima u Republici Srpskoj.

Na ovaj način se žele dodatno unaprijediti poslovni procesi, efikasnost poslovanja i konkurentnost privrednih društava, povećati broj zaposlenih radnika, stvoriti dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda i proizvodnji baziranoj na inovacijama. Pored toga, na ovaj način se želi uvesti ili unaprijediti sistem kvaliteta proizvodnje i proizvoda i unaprijediti drugi opšti elementi poslovanja privrednih društava iz resorne nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva.

Javni poziv za dodjelu podsticaja privrednim društvima iz resorne nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva u ukupnom iznosu od dva miliona KM biće objavljen na internet stranici ovog ministarstva.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Zakon je usvojen nakon što je u julu ove godine usvojen nacrt ovog zakona koji je potom prošao javnu raspravu.

Očekivani rezultat predloženih izmjena i dopuna, jeste u prvom redu osnivanje novih zadruga, promovisanje zadruga kao što su ženske zadruge ili poljoprivredne zadruge organskih proizvođača.

Predloženim rješenjima izvršena je podjela poljoprivrednih zadruga na opšte, specijalizovane i složene zadruge, a njeni osnivači, pored domaćih mogu biti i strana fizička lica. Osnivači zadruge ne mogu biti članovi zajedničkog domaćinstva što će omogućiti otvorenost zadruge prema drugim zainteresovanim zadrugarima i kooperantima, te veću transparentnost u funkcionisanju zadruge. Nadalje, lica koja pristupe zadruzi poslije njenog osnivanja imala bi jednak status kao i osnivači zadruge.

Rješenja u ovom zakonu će omogućiti kvalitetniji poslovni ambijent u poslovanju zadruga kao organizacionog oblika udruživanja i poslovanja u postojećem privrednim ambijentu Republike Srpske.

Osnovna razlika između nacrta i prijedloga ovog zakona odnosi se na dopunu odredbe kojom se propisuju ulozi zadrugara. Ovom dopunom preciziraju se osnivački ulog, dodatni ulog i ukupan ulog zadrugara.

Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za 2024. godinu.

Odredbama Zakona o interventim nabavkama Vlada Republike Srpske jednom godišnje, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava, kojim se definišu vrsta, količina i vrijednost proizvoda, robe i sredstava, kao i nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave.

Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sačinjava listu nosilaca snabdijevanja, a nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave su privredna društva i druga pravna i fizička lica koja su osposobljena da na najbolji način, blagovremeno i efikasno, učine dostupnim proizvode, robu i sredstva.

Planom interventnih nabavki sačinjena je lista od 795 dobavljača u 50 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, a opštine Kupres, Oštra Luka, Rudo, Istočni Drvar, Kalinovik, Petrovac, Kneževo, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Krupa na Uni, Stanari i Srebrenica izjasnile su se da nemaju registrovanih privrednih društava, pravnih i fizičkih lica koja su osposobljena, organizaciono, kadrovski i materijalno-tehnički da vrše ulogu nosioca snabdijevanja, dok grad Banja Luka nije dostavio tražene podatke. Interventno snabdijevanje u ovim lokalnim zajednicama će se, u slučaju potrebe, sprovoditi u skladu sa odredbama zakona.

Vlade Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u privredi u Republici Srpskoj za 2022. godinu.

Programom rada Vlade Republike Srpske za 2023. godinu predviđena je izrada Informacije o stanju u oblasti privrede za 2022. godinu, sa prijedlogom mjera. Glavni akcenat u Informaciji je stavljen na 2022. godinu i prvo polugodište 2023. godine. Informacija obuhvata detaljne makroekonomske pokazatelje, ograničenja poslovanja, realizovane aktivnosti i prijedloge mjera i aktivnosti za poboljšanje poslovanja privrede u cjelini i pojedinačno po sektorima privrede. U 2022. godini zabilježen je oporavak proizvodnih aktivnosti, i to:

- ostvarena je stopa realnog rasta BDP-a od 3,9% u odnosu na 2021. godinu,

- prosječna stopa industrijske proizvodnje se zadržala na nivou prethodne godine,

- prosječna neto plata isplaćena je u iznosu od 1.144 KM, te je nominalno veća za 13,9%, a realno za 1,1% u odnosu na prethodnu godinu. Rast plata je nastavljen i u 2023. godini, te je u prvom polugodištu 2023. godine ista iznosila 1.284 KM i realno je veća za 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine,

- ostvaren je rast finansijskih pokazatelja poslovanja privrednih subjekata iz realnog sektora, tako da su ostvareni ukupni prihodi u 2022. godini veći za 23,6% u odnosu na prethodnu godinu (isti su iznosili oko 27,9 milijarde KM),

- rast izvoza za 22,7% u odnosu na prethodnu godinu, a važno je naglasiti da je ostvareni izvoz u 2022. godini prevazišao ostvarni izvoz iz 2018. godine,

- Broj zaposlenih u Republici Srpskoj u 2022. godini je najveći od kada se isti pokazatelj prati - 286.679 zaposlenih lica, što je više za 7.649 zaposlena ili 2.74% u odnosu na 2021. godinu.

Vlada Republike Srpske je nizom mjera i aktivnosti u 2022. godini doprinijela poboljšanju poslovnog ambijenta, a posebno usvajanjem seta zakona omogućila povećanje plata radnicima.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.11.2023.

Naslov: Redakcija