Zastava Srbije

NAJAKTUELNIJI PROBLEMI PRIMJENE U PRAKSI ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 1. decembra 2023. godine, u Sarajevu

24.10.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 1. decembra 2023. godine, savjetovanje na temu “Najaktuelniji problemi primjene u praksi Zakona o zaštiti na radu”.

Savjetovanje će biti održano u Hotelu Hollywood u Sarajevu, Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža.

Kompanija Paragraf organizuje savjetovanje na temu primjene Zakona o zaštiti na radu ("Sl. novine FBiH", br. 79/2020), kao i primjene novodonijetih podzakonskih akata u cilju upoznavanja svih zainteresovanih lica sa pravima i obavezama koje proistuču iz navedene regulative.

Na savjetovanju ćete saznati sve detalje u vezi izrade internog akta o zaštiti na radu, kao i radu povjerenika za zaštitu na radu.

Saznaćete šta sadrži akt o procjeni rizika, koja dokumentacija se priprema prije dolaska ovlaštene organizacije za zaštitu na radu, kao i koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika.

Takođe ćete se upoznati sa novom formom i sadržajem Izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, kao i obavezama poslodavca i radnika u navedenim situacijama, kao i raspoređivanjem radnika na poslove sa povećanim rizikom.

Saznaćete sve o općim i specifičnim elementima prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda, u skadu sa propisanim obrascima za postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda za radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

Upoznajte se na detaljan i praktičan način sa odredbama Zakona, kao i novodonijetim podzakonskim aktima, unaprijedite svoje znanje i riješite sve dileme koje imate na jednom mjestu.

Savjetovanje je namijenjeno svim praktičarima i profesionalcima iz javnog i privatnog sektora koji se bave poslovima zaštite na radu, a posebno ovlaštenim organizacijama za zaštitu na radu, inžinjerima zaštite na radu, povjerenicima za zaštitu na radu i drugim zainteresovanim licima kako bi izbjegli nezakonito postupanje i primjenu loše prakse.

Teme savjetovanja:

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
 • Kada se vrše izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
 • Pitanja i odgovori

Izrada internih akta poslodavca o zaštiti na radu

 • Sadržaj internih akta;
 • Ko može u firmi donijeti interni akt o mjerama zaštite na radu, a da je mjerodavan?

Izrada akta o procjeni rizika

 • Sadržaj akta o procjeni rizika;
 • Metode procjene rizika;
 • Mjere zaštite u odnosu na procijenjene rizike.

Izrada Pravilnika o zaštiti na radu

 • Organizovanje poslova zaštite na radu;
 • Određivanje lica za vođenje poslova zaštite na radu;
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu;
 • Ko vrši obuku zaposlenih radnika iz oblasti zaštite na radu u preduzeću?
 • Šta uraditi u situaciji ukoliko kod poslodavca niko ne ispunjava uvjete za imenovanje radnika za zaštitu na radu?

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu;
 • Izbor povjerenika za zaštitu na radu;
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu.
 • Pitanja i odgovori

Izrada Akta o procjeni rizika, uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika, povreda na radu i profesionalnih oboljenja

 • Izrada Akta o procjeni rizika - korak po korak;
 • Poslovi sa povećanim rizikom;
 • Skraćenje radnog vremena;
 • Prethodni ljekarski pregledi;
 • Periodični ljekarski pregledi;
 • Prava radnika na premještaj na drugo radno mjesto;
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;
 • Kategorisanje težine posljedica (povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje radnika).
 • Pitanja i odgovori

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Najaktuelniji problemi primjene u praksi Zakona o zaštiti na radu“.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 23.10.2023.