Zastava Srbije

VLADA FBIH: Naredbe i preporuke kriznog štaba FMZ-a produžene za 14 dana

24.09.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 20.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 23.9.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da je u 37. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast svih indikatora, a najviše broja pacijenata na respiratoru za 53,3 posto, smrtnih slučajeva za 28,9 posto i novopotvrđenih slučajeva oboljenja za 15,3 posto.

Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 139,3 slučaja na 100.000 stanovnika, a najviša je u Sarajevskom, Hercegovački-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

Vlada FBiH je donijela Uredbu o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 posto prve grupe, kojom se uređuje način obezbjeđenja i dodjele sredstava, uslovi i kriteriji za odabir korisnika, kao i uslovi korištenja putničkih automobila.

Sredstva za ove namjene obezbjeđuju se u budžetu Federacije BiH.

U svrhu sufinansiranja nabavke putničkih automobila za RVI 100 posto prve grupe obezbjeđuje se iznos do 30.000 KM po jednom putničkom automobilu, a broj korisnika će zavisiti od obezbijeđenih sredstava i razlike iznosa utrošenih sredstava.

RVI 100 posto prve grupe, zbog specifičnih potreba i posebnih uslova života, ima pravo na sufinansiranje ako mu je, kao pripadniku Oružanih snaga pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo RVI 100 posto prve grupe, te da ima prebivalište i stalno živi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Uslov je i da u posljednjih sedam godina nije od resornog federalnog ministarstva i nadležnog organa u Republici Hrvatskoj dobio putnički automobil ili sredstva za njegovu nabavku. Također je uslov da je proveden postupak kontrole zakonitosti korištenja prava prema Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Federalno ministarstvo vrši uplatu iznosa obezbijeđenih sredstava jednom korisniku do 30.000 KM, dok razliku iznosa do prodajne cijene automobila snosi sam korisnik sredstava.

Korisnik koji ovim putem nabavi automobil ne može ga otuđiti u roku od sedam godina.

Na ovaj način, omogućuje se da RVI 100 posto prve grupe mogu sami birati svoja ortopedska pomagala, odnosno automobile za svoje potrebe.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2021. godine.

Ova informacija će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i uredima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu, te biti objavljena na web stranici resornog ministarstva.

Istovremeno, Vlada je zadužila resorno ministarstvo i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da poduzmu organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za 2021. godinu.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o dodatnom kreditnom zaduženju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za dionicu autoceste na Koridoru Vc Vranduk - Ponirak, te podržala inicijativu da se za ovaj projekt osiguraju kreditna sredstva kod OFID-a do 25 miliona eura.

Uz ocjenu da je informacija osnova za vođenje pregovora, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa OFID-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i OFID-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Naime, na zahtjev lokalne zajednice za izmještanje trase izvan naselja i obradivog zemljišta, te zbog kolizije sa HE Vranduk, trasa glavnog projekta ove dionice je pomjerena istočno, u zaleđe prema strmoj padini. To pomjeranje je promijenilo uslove na terenu, pa je “dolinska” trasa postala “brdska” sa izrazito teškim uslovima izgradnje. Ukupna dužina trase na ovoj dionici je također povećana i sada iznosi 5,3 km.

Inače, na ovoj dionici su eksproprisana 24 stambena objekta i postupak eksproprijacije je okončan u cijelosti, u što su Autoceste FBiH uložile više od 7.000.000 KM vlastitih sredstava.

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 493.292,16 KM uplaćenih u Proračun FBiH u 2020. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupnog iznosa, 251.392,16 KM je raspodijeljeno za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja kulture, a 241.900 KM za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Korisnici, njih ukupno 168 u obje oblasti, odabrani su na temelju procedure po raspisanom javnom natječaju i s njima će Federalno ministarstvo kulture i sporta najkasnije u roku od 30 dana zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.

Ovo ministarstvo će, najkasnije do 1.3.2022. godine, Vladi FBiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

 Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi sa Uredbom o strateškoj procjeni uticaja na okoliš.

Ovo ministarstvo je zaduženo da formira interresornu radnu grupu koja će pripremiti Uredbu o strateškoj procjeni uticaja na okoliš, a koju će činiti predstavnici federalnih ministarstava prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prometa i komunikacija te energije, rudarstva i industrije, kao i agencija za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, te jedan predstavnik nevladinog sektora. Ukoliko se ukaže potreba, bit će imenovani i predstavnici drugih institucija.

Također, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će u sastav interresorne radne grupe uključiti predstavnike Ministarstva spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Vlade Brčko Distrikta, u svojstvu posmatrača.

Kako je obrazloženo, strateška procjena obavezno se provodi za strategije, planove i programe u oblastima prostornog planiranja ili upotrebe zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom i vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa biljnog i životinjskog svijeta.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je podzakonske propise koji se odnose na novi Zakon o zaštiti okoliša pripremalo uz tehničku podršku USAID i Resursnog centra za okoliš (REC), kroz projekat NEST - Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša, a koji finansira Vlada Švedske.

Kroz ovaj projekat planirana je i priprema Uredbe o strateškoj procjeni uticaja na okoliš, kao sljedećeg koraka u transponiranju direktiva Evropske unije. Uz to, donošenje ove uredbe utvrđeno je Zakonom o zaštiti okoliša.

 Vlada Federacije BiH je usvojila kvartalni izvještaj o provedbi Projekta “Energetska efikasnost u BiH" za FBiH (AF - dodatno finansiranje) za period od 1.4. do 30.6.2021. godine.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju u holding preduzeću Putevi BiH d.d. Sarajevo, te zadužila Finansijsko-informatičku agenciju da, u skladu sa Zakonom o stečaju, pokrene stečajni postupak za ovu firmu.

Na sjednici je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, usvojena informacija o analizi i specifikaciji opreme i rekonstrukcije za Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje, a u svrhu izgradnje ograde oko novoizgrađenih objekata i opremanja novoizgrađene škole u ovom KPZ-u u iznosu od 150.000 KM. Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da pripremi odluku o izdvajanju ovih sredstava iz tekuće rezerve, a na osnovu zahtjeva KPZ poluotvorenog tipa Orašje kao samostalnog budžetskog korisnika.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar - august 2021. godine.

Vlada FBiH je prihvatila odgovore svih federalnih ministarstava na izvještaj o finansjskoj reviziji izvještaja izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu, te zadužila Generalni sekretarijat da ovakav zaključak i odgovore svih federalnih ministarstava dostavi Uredu za reviziju institucija u FBiH i Federalnom ministarstvu finansija.

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Mirna d.o.o. Gračanica, u iznosu od 800.000 KM.

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave - direktora ovog privrednog društva Enesa Memića, zbog podnesene ostavke, te za imenovanje Muriza Šupića za novog vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Skupštini Unis Ginexa d.d. Goražde Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, kao i za imenovanje Alema Omerhodžića i Sedada Dedića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar), Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo), Stipo Buljan (UNIS Group d.o.o. Sarajevo) i Ismet Demirović (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.09.2021.

Naslov: Redakcija