Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena srednjoročna strategija upravljanja dugom BIH do 2022.

24.07.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2019 – 2022. godine u skladu sa Akcionim planom za provođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Strategija upravljanja dugom BiH se zasniva na entitetskim i Brčko distrikt strategijama upravljanja dugom, uključujući dug institucija BiH. Sadrži pregled strukture duga, procjenu stanja zaduženosti te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva.

Strateškim pristupom žele se obezbijediti niži troškovi finansiranja i smanjenje rizika kamatne stope uz prihvatljiviji nivo valutnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definirane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH za period 2019 - 2022. godine.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH bit će objavljena na web-stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na sjednici je usvojena Informacija o prijedlogu saradnje između društva "Oracle BH" i Vijeća ministara BiH i zaključivanju Memoranduma o razumijevanju.

Ministarstvo komunikacija i prometa formirat će radnu grupu sastavljenu od svojih i predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Uprave za indirektno oporezivanje, koja će u saradnji sa Oracleom sačiniti analizu korištenja Oracle proizvoda u institucijama Vijeća ministara BiH, te predložiti efikasniji, transparentniji i efektivniji model upravljanja sa glavnim ciljem smanjenja ukupnih budžetskih troškova za Oracle proizvode koje koristi Vijeće ministara.

Rok za dostavljanje analize Vijeću ministara BiH je tri mjeseca od formiranja radne grupe.

Ministarstvo komunikacija i prometa će provesti aktivnosti na usaglašavanju teksta ovog memoranduma, a za potpisnika je ovlašten ministar komunikcija i prometa.

Vijeće ministara BiH na ovaj način želi podržati razvoj i unapređenje javne uprave, posebno u dijelu provođenja strateških dokumenata u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Područja saradnje sa Oracle BH su, između ostalog, intenzivnija digitalna transformacija Vijeća ministara te unapređenje usluga i servisa za građane.

Ministarstvo sigurnosti će do 30. septembra ove godine, u saradnji sa nadležnim entitetskim institucijama i Brčko distriktom BiH, koordinirati aktivnosti na sačinjavanju akcionog plana za implementaciju zaključaka i preporuka Taiex misije stručne procjene sistema civilne zaštite u BiH.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnosti o zaključcima i preporukama Taiex misije stručne procjene sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Institucijama i organima u BiH preporučeno je da u okviru svojih nadleženosti obezbijede implementaciju zaključaka i preporuka Taiex misije, a o njihovoj implementaciji Ministarstvo sigurnosti će dostaviti izvještaj Vijeću ministara.

Taiex misija fokusirala se na sagledavanje stanja i procjenu institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti civilne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Zaključci i preporuke stručne procjene sačinjeni su sa ciljem da pruže informacije za provođenje izmjena, podizanje kapaciteta i pomognu Odjelu za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije u procjeni stepena pripremljenosti Bosne i Hercegovine na putu da postane država članica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu

Institucije Vijeća ministara BiH u prošloj godini su realizirale 80 od planiranih 122 aktivnosti (65,57%) iz Akcionog plana za implementaciju Komunikacione strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji (EU). U toku je realizacija 12 aktivnosti, dok 30 aktivnosti nije realizirano.

Navodi se ovo u Informaciji Direkcije za evropske integracije o realizaciji Akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Komunikacione strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU za 2019. godinu, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Informacija obuhvata podatke dobijene iz 21 institucije na nivou Vijeća ministara BiH.

Planirane aktivnosti su imale za cilj da stimuliraju potrebu građana za pribavljanjem pravovremenih i tačnih informacija o procesu pristupanja, da pridonesu boljem razumijevanju implikacija pristupanja EU za BiH i njene građane, kao i da se spriječi dezinformiranje i nerealna očekivanja u vezi sa koristima od evropskih integracija.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018-2021) - Okvirni dokument u 2018. godini, s odgovarajućim zaključcima.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će ovaj izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH.

Podaci iz izvještaja ukazuju da je bruto dodana vrijednost u sektoru poljoprivrede porasla za oko 12% u odnosu na 2017. Broj zaposlenih u sektoru poljoprivrede u 2018. godini je smanjen za 12 hiljada u odnosu na prethodnu godinu, a istovremeno je povećana površina poljoprivrednog zemljišta u upotrebi, i to u Republici Srpskoj za 6,2, u Federaciji BiH za 1,9%, i u Brčko distriktu BiH za 1,6%.

Finansijska sredstva planirana Strateškim planom za 2018. godinu realizirana su u iznosu od 73% od planiranog, a od ukupno planiranih 66 podmjera, aktivnosti su vođene na implementaciji njih 40.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvještaj o provođenju Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koji sadrži informacije o provedenim aktivnostima u prošloj i onim planiranim za ovu godinu.  

Strategijom je definirano pet ključnih strateških ciljeva do 2035. godine: efikasno korištenje resursa, sigurna i pristupačna energija, efikasno korištenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini, te razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program praćenja provođenja preporuka Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope za 2019. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Program je usmjeren na praćenje preporuka Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope iz 2019. godine, koje se, između ostalog, odnose na zakonsko regulisanje prava mladih radnika, zaštite djece od zloupotrebe informacionih tehnologija, određivanja adekvatnih naknada za porodilje u svim dijelovima zemlje, adekvatno regulisanje noćnog rada, opasnog i napornog rada za trudnice, dojilje i majke sa djecom. Daljnje preporuke se odnose na pružanje adekvatne zaštite za žene žrtve nasilja u porodici i pravne zaštite za porodice kojima prijeti deložacija.

Pitanja obrazovanja djece i uključenosti Roma u proces obrazovanja te djece migranata koji su zatražili azil u BiH dio su preporuka na koje će nadležne vlasti u BiH pripremiti odgovore u izvještaju koji će biti pripremljen u ovoj godini.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će ovaj program dostaviti institucijama svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini nadležnim za provođenje preporuka Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope, a u svrhu prikupljanja informacija potrebnih za izradu narednog izvještaja o provođenju Evropske socijalne povelje /revidirane/ u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o stanju u oblasti nadzora nad tržištem neprehrambenih proizvoda u BiH za 2019. godinu, koji se provodi s ciljem postizanja većeg stepena zaštite potrošača, obezbjeđivanja slobodnog ketanja roba i fer tržišne konkurencije.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i nadležne inspekcije entiteta i Brčko distrikta BiH provode aktivnosti proaktivnog i reaktivnog nadzora nad tržištem, i na taj način vrše provjeru usklađenosti neprehambenih proizvoda stavljenih na tržište naše zemlje sa propisanim sigurnosnim zahtjevima.

Tokom 2019. godine realiziran je proaktivni nadzor za 23 grupe proizvoda, obavljeno 228 inspekcijskih kontrola, u okviru kojih su kontrolirana 193 različita proizvoda, od čega 121 model (63%) nije ispunjavao propisane sigurnosne zahtjeve. Kao rezultat aktivnosti sa tržišta je povučeno 6.278 komada proizvoda, od čega je uništeno 4.543. Poslovni subjekti su, dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa, uskladili 9.464 komada proizvoda sa propisanim sigurnosnim zahtjevima.

Agencija je u prošloj godini pokrenula 24 predmeta reaktivnog nadzora nad tržištem, a sa tržišta je povučeno i vraćeno od potrošača 7.312 komada, dok je uništeno 324 komada sigurnih proizvoda. Izvršeno je usklađivanje 21.497 komada proizvoda sa propisanim sigurnosnim zahtjevima.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu, koji je pripremila Agencija za sigurnost hrane BiH.

U sklopu programa monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla Agencija za sigurnost hrane BiH tokom 2019. godine analizirala je ukupno 195 uzoraka, od čega u Federaciji BiH i Republici Srpskoj po 94 uzorka i sedam u Brčko distriktu BiH.

Od ukupno 195 uzoraka, domaćeg porijekla je bilo 119 ili 61%, porijeklom iz uvoza 74 uzorka ili 37,9%, a za dva uzorka ili 1,1% porijeklo je nepoznato.

Od tog broja, 54 uzorka (27,7%) su sadržavala ostatke pesticida u/iznad nivoa kvatifikacije.

Vijeće ministara BiH je zadužilo Agenciju za sigurnost hrane BiH da kontinuirano, u saradnji s nadleženim organima entiteta i Brčko distrikta, provodi neophodne aktivnosti u vezi sa planiranjem, pripremom i provođenjem programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja u Bosni i Hercegovini za januar - mart 2020. godine u kojoj se navodi da je u ovom periodu došlo do slabljenja ekonomske aktivnosti u odnosu na isti period prošle godine, što je i trend u cijelom svijetu uzrokovan pandemijom KOVID-19.

Prema Informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje, globalni ekonomski pad, koji prema preliminarnim projekcijama IMF-a iznosi oko 3% u 2020. uz očekivan pad BDP u zemljama EU27 od oko 7,5%, nepovoljno će utjecati i na ekonomska kretanja u BiH.

Preliminarni kratkoročni ekonomski pokazatelji Agencije za statistiku BiH potvrđuju da je u prvom kvartalu ove godine došlo do pada fizičkog obima proizvodnje od 3,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz je u ovom periodu smanjen za 5,2%, a uvoz roba za 7,2%, što je djelomično popravilo trgovinski bilans.

Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument Bosna i Hercegovina - Ekonomski trendovi – godišnji izvještaj 2019. godine, koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Prema izvještaju, Bosna i Hercegovina je u prošloj godini ostvarila ekonomski rast od oko 2,6%, što predstavlja izvjesno usporavanje u odnosu na godinu ranije, kada je iznosio 3,3%. Glavno uporište ostvarenog ekonomskog rasta u 2019. godini predstavljala je domaća tražnja kroz povećanje finalne potrošnje i u manjoj mjeri investicija. Investicije u ukupnom BDP-u u Bosni i Hercegovini imaju učešće od oko 11,6%, i u prošloj godini ostvarile su solidan rast od 6,2% u odnosu na 2018.

Prosečan broj nezaposlenih lica u posmatranoj godini je iznosio 411,2 hiljada što je oko 9% manje u poređenju sa 2018. godinom i predstavlja do sada najveći pad broja nezaposlenih lica u BiH. Smanjenje broja nezaposlenih lica registrirano je u oba entiteta.

Bosna i Hercegovina, prema dostupnim podacima za 2019. godinu zabilježila je pad izvoza od 3,4% i usporen rast robnog uvoza od 1,2%, što je rezultiralo značajnim povećanjem robnog deficita od 8,6%, dok je pokrivenost uvoza izvozom smanjena za skoro 3 procentna poena.

 Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnost za imenovanje kapetana Davea Maggioa na dužnost pomoćnika vojnog atašea Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Sarajevu.

Na sjednici je data saglasnost za imenovanje brigadira Sergeja Iljnickog za vojnog i zrakoplovnog atašea Ruske Federacije za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Sarajevu.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za imenovanje brigadira Su Qianga za vojnog atašea Narodne Republike Kine za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Sarajevu.

Istovremeno je data saglasnost za imenovanje pukovnika Kabira Rabiua za odbrambenog atašea FR Nigerije za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Mladenka Čavaru kao prvorangiranog sa liste uspješnih kandidata za člana Odbora državne službe za žalbe, nakon procedure koju je provela Nezavisna komisija za izbor člana Odbora državne službe za žalbe i završenog javnog konkursa.

Vijeće ministara BiH potvrdilo je prijedlog Vlade Federacije BiH o imenovanju Dubravka Brdara za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, a iz reda hrvatskog naroda.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, koju će Ministarstvo komunikacija i prometa dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduru donošenja.

Za članove komisije predloženi su predstavnici oba doma Parlamentarne skupštine BiH, i to dva iz Predstavničkog i jedan iz Doma naroda, te tri predstavnika nevladinog sektora.

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija upoznao je ministre da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio imenovanje Selme Cikotića za ministra sigurnosti BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 23.07.2020.

Naslov: Redakcija