Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

24.01.2020.


Vlada Federacije BiH je usvojila svoj Program rada za 2020. godinu. Strateški ciljevi i programi Vlade FBiH u 2020. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije i jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, nakon što je Ustavni sud BiH kontinuirano ukazivao na sistemsko kršenje ovog prava apelanata. Stoga su poduzete aktivnosti za uspostavljanja efikasnog pravnog lijeka u odnosu na pravo na suđenje u razumnom roku kroz zakonodavni okvir definisan ovim prijedlogom zakona. Predviđen je jasan, efikasan i ekonomičan zakonodavni okvir koji osigurava mehanizam zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH za treći kvartal 2019. godine. Riječ je o projektu utopljavanja i obnove javnih zgrada, kojim je od 2016. do 2019. godine obuhvaćeno 48 objekata na području FBiH. Od ukupnog broja, energetska efikasnosti je povećana u 35 obrazovnih i osam zdravstvenih institucija na kantonalnom nivou, te pet objekata na nivou Federacije BiH. Prosječna specifična godišnja potrošnja energije, odnosno prosječna energijska karakteristika javnih objekata prije uvođenja mjera povećanja energetske efikasnosti iznosila je 150 kWh/m2 godišnje. Nakon primjene mjera energetske efikasnosti ostvarena je ukupna ušteda električne i toplotne energije od 15.609.917 kWh godišnje, te je u prosjeku potrošnja smanjenja za 58 posto.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 1.7. do 31.12.2019. godine, u kojem je ova agencija postupala po ukupno 30 sudskih odluka. Vrijednost imovine kojom je upravljala u periodu juli - decembar 2019. godine iznosila je 14.352.913,58 konvertibilnih maraka, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, motornim vozilima, građevninskom materijalu i drugom.

Federalna vlada je donijela Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu, a za njegovu realizaciju su Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Budžetu FBiH za 2020. godinu utvrđena sredstva od 1.678.751 KM.

Usvojeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu više federalnih institucija. Među njima je i izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove u kojem je navedeno da je ova uprava u 2019. godini realizirala 95 posto planiranih aktivnosti, a pogotovo inspekcijskih nadzora, kod kojih je ostvaren i prebačaj plana.

Vlada Federacije BiH je premijera FBiH Fadila Novalića ovlastila da, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donosi podzakonske akte iz nadležnosti ovog ministarstva, do imenovanja federalnog ministra obrazovanja i nauke.

Također, ovlastila je sekretara Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Aldena Kajtaza za potpisivanje akata i čuvanje i upotrebu pečata ovog ministarstva, počev od 23.1.2020. godine, pa do imenovanja federalnog ministra obrazovanja i nauke.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.01.2020.

Naslov: Redakcija