Zastava Srbije

ZAKON O OSTVARIVANjU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U RS: U porastu broj građana kojima je potrebna besplatna pravna pomoć

23.12.2021.


Šest hiljada građana godišnje se obrati Centru za pružanje besplatne pravne pomoći RS, koji je uprkos pandemiji virusa korona zabilježio porast u obimu posla u proteklih godinu dana, a glavni zahtjevi se odnose na razvod braka, utvrđivanja bračne svojine i zakonsko izdržavanje maloljetne djece.

Milan Đuranović, direktor Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, rekao je da je glavni razlog povećanja broja stranaka stupanje na snagu novog Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020).

"Ovim zakonom je proširen obim postojećih prava i propisani su dodatni pravni osnovi na osnovu kojih pojedinci mogu da ostvare svoje pravo", rekao je Đuranović.

Istakao je da se Centru u prosjeku obrati od 6.000 do 7.000 ljudi godišnje, te da ovaj broj nije opao uprkos restriktivnim mjerama zabrane kretanja koje su nastupile kao posljedica pandemije virusa korona.

"Ova ograničenja nisu u znatnoj mjeri uticala na obim stranaka Centra, što je jasan pokazatelj da je Centar istinski servis građana, te da u kontinuitetu pruža besplatnu pravnu pomoć za hiljade ljudi kojima to pravo pripada u skladu sa zakonom", ukazao je Đuranović.

Prema njegovim riječima, razlog obraćanja Centru najčešće su pružanje opštih informacija i obavještenja o pravima i obavezama, kao i sastavljanje različitih vrsta pismena. Istakao je da se pomoć traži pretežno iz oblasti porodičnog, obligacionog, nasljednog i radnog prava.

"Često se traži i pomoć u vidu zastupanja u postupcima pred nadležnim sudovima, što je svakako najvažniji oblik pružanja ove pomoći, a uspješnost u ovim sporovima je 60 odsto", ukazao je Đuranović.

Kako ističe, besplatnu pravnu pomoć najčešće traže penzioneri, kao i nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Zavod za zapošljavanje RS. "Korisnici usluga Centra su često i zaposlena lica koja ostvaruju ovo pravo na osnovu finansijskog kriterijuma, propisanog zakonom, a pored njih česti korisnici su i majke u postupcima izdržavanje maloljetne djece", rekao je Đuranović.

Prema njegovim riječima, besplatnu pravnu pomoć mogu da koriste samo fizička lica, i to na osnovu finansijskog kriterijuma, kriterijuma ličnog statusa, kriterijuma očigledne osnovanosti, te kriterijuma obaveznosti po posebnim zakonima, kao i međunarodnim konvencijama koje obavezuju BiH. "Djeca imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć bez obzira na finansijski kriterijum u postupku ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje, djeca o čijim pravima, obavezama ili interesima se odlučuje pred sudom ili drugim nadležnim organom, kao i djeca bez roditeljskog staranja", kazao je Đuranović.

Dodao je da pored njih pravo mogu da ostvare i korisnici novčane pomoći, žrtve nasilja u porodici, osobe sa invaliditetom, lica sa oduzetom poslovnom sposobnošću i duševno oboljele osobe, lica sa četvoro i više djece dok su djeca na osnovnom školovanju, lica koja prijave korupciju i druga lica u skladu sa ovim kao i drugim zakonima RS i međunarodnim konvencijama koje obavezuju BiH.

"Pravo na besplatnu pravnu pomoć podrazumijeva i pravo na oslobađanje plaćanja troškova sudskih ili administrativnih taksa na podneske i odluke za koje se te takse plaćaju", rekao je Đuranović.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Milica Dragičević, 19.12.2021.

Naslov: Redakcija