Notice: Undefined index: vesti-napomena in C:\xampp\htdocs\editor-ba\index.php on line 417
OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima
Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima

23.12.2021.


U Banjoj Luci je, 22. decembra 2021. godine, održana Dvije stotine i sedamdeset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona i drugih opštih akata i propisa sa Ustavom Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na sjednici, donio odluku broj U-91/20 kojom je utvrđeno da član 29. tačka 2. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske u dijelu koji glasi “[...] u visini do pune cijene mjesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, što će se bliže urediti Uputstvom o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u ustanovama obrazovanja i kulture Republike Srpske, koje donosi ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Sindikata obrazovanja, nauke i kulture.”, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. Ustavni sud je, naime, utvrdio da citirani dio osporene norme nije u skladu sa Zakonom o radu kojim je propisano da se visina i način ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza zaposlenih uređuje kolektivnim ugovorom. S obzirom na to, propisivanje kao u osporenoj odredbi, koje daje ovlašćenje ministru da dodatno svojim aktom uređuje visinu i način obračuna ove naknade, Ustavni sud je ocijenio suprotnim ustavnom načelu zakonitosti opštih akata.

Ustavni sud je, takođe, u još jednom predmetu utvrdio povredu Ustava Republike Srpske. Naime, odlukom broj U-105/20 Ustavni sud je odlučio da član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, kojim je propisano da će se ranije doneseni Zakon o stvarnim pravima početi primjenjivati ne od 1. jula 2009. godine već od 1. januara 2010. godine, nije u saglasnosti sa najvišim normativnopravnim aktom Republike Srpske. Odlučujući u ovome predmetu, Ustavni sud je, prije svega, konstatovao da pojam “početak primjene” propisa nije kategorija utvrđena Ustavom. Ustav Republike Srpske poznaje samo institut stupanja na snagu zakona, ali ne i institut odgođene primjene zakona koji je stupio na snagu. Prema ocjeni Suda, iz navedene ustavne odredbe proizlazi da ukoliko zakon, drugi propis ili opšti akt stupa na snagu određenog dana, on se od tog dana i primjenjuje. Stoga, propisivanje kojim se nakon stupanja na snagu odgađa primjena normativnog akta nije u saglasnosti sa garancijama Ustava. Dakle, zakon stupa na snagu tačno određenog dana, što znači da se od tog dana mora početi i primjenjivati. To je opšti ustavni zahtjev kojem mora udovoljiti svaki zakon. Zakonske odredbe koje propisuju odgođeni početak primjene zakona koji je stupio na snagu ne udovoljavaju zahtjevima načela valdavine prava, a pogotovo principu pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao njegovom sastavnom dijelu. Odsustvo istovremenosti u stupanju na snagu i početku primjene zakona, drugih propisa i opštih akata, prema stanovištu Ustavnog suda, dovodi do pravne nesigurnosti, jer uzrokuje stanje uporednog postojanja više propisa koji regulišu istu materiju zbog čega može biti nejasno koji će se propis primjenjivati u razgoblju od dana stupanja na snagu opšteg akta do dana početka njegove primjene.

Pored navedenih odluka, Ustavni sud je donio odluke i u predmetima broj U-87/20, U-102/20, U-1/21, U-3/21 i U-13/21 kojima je odbio prijedlog, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba Porodičnog zakona i drugih podzakonskih opštih akata. Ustavni sud je, naposljetku, u predmetu broj U-27/21 donio rješenje kojim je obustavio ustavnosudski postupak ocjene pojedinih odredaba Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2021. godinu, jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 22.12.2021.

Naslov: Redakcija