Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđene izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu

23.10.2023.


Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, na sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2023. godinu koji iznosi 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na ovogodišnji.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, koji će zajedno sa Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2023. godinu po hitnom postupku biti upućeni u parlamentarnu proceduru. Kako je navedeno u obrazloženju za hitni postupak, uzimajući u obzir revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije indirektnih poreza, kao i mjere koje Evropska centralna banka poduzima u borbi sa inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa), te zbog nemogućnosti izvršavanja pojedinih rashoda koji su planirani na osnovu usvojenih amandmana, koji su postali sastavni dio Budžeta FBiH za 2023. godinu i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, pristupilo se hitnoj pripremi i izradi izmjena i dopuna.

U obrazloženju Ministarstva navedeni su ključni razlozi za pristupanje Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg budžeta, a uključuju otklanjanje tehničkih grešaka na pojedinim ekonomskim kodovima u Budžetu i Zakona o izvršavanju budžeta Budžeta koji su nastali kao posljedica usvojenih amandmana tokom parlamentarne procedure usvajanja Budžeta, usvajanja Izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o vanrednom usklađivanju penzija u procentu 3,9 posto sa primjenom od maja 2023. godine. Razlozi su i povećanje sredstava za kamate na otplatama vanjskog duga uslijed porasta Euribora, te potreba za osiguranjem dodatnih sredstava za provođenje Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kao i potreba povećanja finansijskih sredstava u Fond solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

U obrazloženju Ministarstvo je navelo, s obzirom da je Vlada Federacije BiH na 3. sjednici održanoj 19.5.2023. godine donijela Odluku o vanrednom usklađivanju penzija u procentu od 3,9 posto, počev sa isplatom od penzije za maj 2023. godine, da je za ovo usklađivanje bilo potrebno osigurati dodatnih 69,6 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini.

Pored toga, usvojenim Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine, te je pored planiranih 160 miliona KM bilo potrebno osigurati još oko 67 miliona KM.

Za osiguranje isplate dječijeg dodatka je osigurano dodatnih 15,6 miliona KM.

Za Fond solidarnosti pri Zavoda osiguranja i reosiguranja FBiH obezbijeđeno je deset miliona KM.

Uz utvrđene Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2023.godinu Vlada je, na prijedlog premijera FBiH Nermina Nikšića, donijela i zaključak kojim Vlada FBiH poziva kantonalne vlade i kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, koji su iskazali suficit, da se pridruže naporima Vlade FBiH u rješavanju problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio sredstava potrebnih za njihovo liječenje do kraja godine.

Data saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine dala saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1. novembra 2023. godine, koja iznosi 836,53 KM/1.000 Sm³, odnosno 0,83653 KM/Sm³. U novu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Istaknuto je da će Vlada Federacije BiH pratiti stanje cijena na svjetskom tržištu i ukoliko dođe do njihovog pada, reagovat će i korigovati cijenu i prije isteka ovog kvartala.

Odluci o uvećanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za 4,96 posto, prethodile su dvije ovogodišnje odluke o smanjenju ove cijene. Prva je bila donesena početkom aprila 2023. godine kada je veleprodajna cijena prirodnog gasa smanjena za 12,53 posto, a druga je donesena početkom jula kojom je umanjena veleprodajna cijena prirodnog gasa za dodatnih 7,96 posto. U obrazloženju odluke istaknuto je da je iz ovih podataka vidljivo da je nova veleprodajna cijena niže za 3,40 posto u odnosu na onu od 1.4.2023. godine.

Također, u obrazloženju donošenje odluke je, između ostalog, navedeno da je Federalnom ministarstvu trgovine upućen zahtjev privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Energoinvest d.d. Sarajevo u svom zahtjevu je naveo da bi se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) trebala povećati za 4,96 posto, tj. sa dosadašnjih 797 KM/1.000 Sm³ (0,797KM/Sm³) na 836,53 KM/1.000 Sm³(0,83653 KM/Sm³), te da je na ovo povećanje cijene gasa uticalo povećanje cijene nafte na svjetskom tržištu, ali i smanjenje opskrbe do kraja godine koje su najavile Saudijska Arabija i Rusija, kao najveći svjetski izvoznici nafte i članice OPEC grupe.

Vlada FBiH iskazala spremnost za osiguranje smještaja i pratnje djece bez roditeljskog staranja iz SOS Dječijeg sela u palestinskoj Rafi

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, zaključak kojim se iskazuju volja i spremnost da se, u skladu sa zakonima države Bosne i Hercegovine i međunarodnim pravom, osigura privremeni smještaj djece bez roditeljskog staranja koja su smještena u SOS Dječijem selu u Rafi u Palestini, kao i za njihovu pratnju, a sve u skladu sa popisom djece i popratnih lica dostavljenog od strane SOS Dječijih sela Bosne i Hercegovine, te odgovarajućih saglasnosti nadležnih državnih organa Bosne i Hercegovine za boravak stranih državljana u BiH.

U Zaključku je istaknuto da će smještaj sa svim potrebnim uslovima za privremeni boravak biti osiguran na području Federacije BiH, ukoliko nadležne palestinske vlasti iskažu volju i daju odobrenje, te ukoliko se transport osigura u skladu sa međunarodnim pravnim okvirom sve do prestanka ratne opasnosti na teritoriji Gaze, a sve vodeći računa o najboljem interesu i pravima ugrožene djece u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i UN-ovim konvencijama.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica zaduženo je da u saradnji sa nadležnim državnim organima i međunarodnim organizacijama komunicira i sarađuje u eventualnoj pripremi prijema i brige o djeci u skladu sa domaćim i međunarodnim pravnim okvirom, kao i za realizaciju ovog zaključka.

Za obnovu dvorca u nacionalnom spomeniku Stari grad Ostrožac 2,5 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za obnovu dvorca “Lothara von Berksa” u sastavu nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac, a koju provodi Općina Cazin, u ukupnom iznosu od 2.500.000 KM. Sredstva će biti raspoređena sa pozicije “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima”.

Od navedenog iznosa, za I fazu izvođenja građevinsko-zanatskih radova namijenjeno je 750.000 KM, a za drugu 1.750.000 KM.

Sredstva će se prenositi sukcesivno na račun implementatora odobrenog projekta u najmanje dvije tranše. Prva tranša u postotku od 30 posto će se uplatiti u skladu s dostavljenim Predmjerom i predračunom građevinsko-zanatskih radova. Druga tranša od 70 posto će se uplatiti nakon što implementator dostavi zahtjev za uplatu tranše i dokaze o realizaciji prve tranše. Rok za implementaciju projekta će se definisati Ugovorom. Federalno ministarstvo kulture i sporta će sa implementatorom potpisati ugovor kojim će se definisati namjena sredstava, nakon čega će se izvršiti uplata sredstava implementatoru.

Općina Cazin je obavezna kvartalno izvještavati o realizaciji projekta Federalno ministarstvo kulture i sporta, koje će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija, odnosno Vladu FBiH.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Dva miliona KM za izgradnju pozorišne sale i rekonstrukciju Kulturnog centra Bihać

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za izgradnju pozorišne sale i rekonstrukciju Kulturnog centra Bihać u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH. Sredstva će biti raspoređena sa pozicije “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima”.

Od navedenog iznosa, 1.914.336 KM namijenjeno je za izvođenje građevinsko-zanatskih radova, 55.000 KM za vodovodne i kanalizacione radove, te 30.663 KM za troškove nepredviđenih radova.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će sa implementatorom odobrenog projekta potpisati ugovor kojim će se definisati namjena sredstava, nakon čega će se sukcesivno, u najmanje dvije tranše, izvršiti uplata sredstava. Prva tranša u postotku do maksimalno 30 posto će se uplatiti u skladu s dostavljenim Predmjerom i predračunom građevinsko-zanatskih radova. Druga tranša od 70 posto će se uplatiti nakon što implementator dostavi zahtjev za uplatu tranše i dokaze o realizaciji prve tranše. Rok za implementaciju projekta će se definisati Ugovorom.

Grad Bihać je obavezan kvartalno izvještavati o realizaciji projekta Federalno ministarstvo kulture i sporta, a koje će izvještavati Federalno ministarstvo finansija, odnosno Vladu FBiH.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Za podršku mobilnosti umjetnicima 100.000 KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima - transfer za podršku mobilnosti umjetnika/ca”. Radi se o sredstvima transfera u iznosu od 100.000 KM, utvrđenim ovom federalnom ministarstvu Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Svrha Programa je podrška umjetnicima u profesionalnom razvoju lične umjetničke prakse i jačanju ličnih profesionalnih kapaciteta s posebnim akcentom na mlade umjetnike. Raspodjela sredstava iz ovog transfera pojedincima, umjetnicima, vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima za programe i projekte.

Opći kriteriji su kvalitet kandidiranog projekta i interes javnosti, zatim značaj projekta za razvoj umjetničke scene u manje razvijenim sredinama, povezivanje i umrežavanje umjetnika s institucijama, udruženjima, fondacijama i drugim umjetnicima iz iste ili srodne oblasti u FBiH, BiH i izvan BiH, kao i prezentiranje umjetnika široj zajednici, te afirmacija mladih umjetnika/ca. Posebni kriteriji su podrška afirmaciji mladih umjetnika, kao i podrška umjetnicima, dobitnicima priznanja i nagrada u oblasti kulture i umjetnosti, članovima umjetničkih organizacija i mreža, te obogaćivanje kulturne scene i dostupnost umjetničkih sadržaja u manje razvijenim sredinama i osnaživanje regionalne zastupljenosti u BiH i izvan BiH.

Sredstva će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva koji raspisuje federalna ministrica kulture i sporta, te u skladu s Odlukom, i potpisuje s korisnicima pojedinačne ugovore o dodjeli ovih sredstava. Korisnici su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvještaj s potpunom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak, a čiju kontrolu će vršiti Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Odluke, informacije i zaključci

Vlada Federacije BiH upoznala se sa Informacijom Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o provedbi dijela programa humanitarnog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika koji se realizira po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu. Ovo ministarstvo zaduženo je da, s ciljem optimalne podrške povratničkim domaćinstvima, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima planiranim za realizaciju ovog programa razmotri i na listu korisnika uvrsti i podnosioce prijava na navedeni Javni poziv koji pripadaju svim povratničkim domaćinstvima, ne isključivo manjinskog povratka, a koji ispunjavaju sve druge uslove te su podnijeli potpune aplikacije do 25.9.2023. godine.

Usvojena je Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o prijedlogu novog investicijskog Programa za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela tri odluke o davanju saglasnosti i odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu FBiH za 2023. godinu na razdjelu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa sporazumima o načinu isplate jednokratne pomoći donatorskih sredstava krajnjim korisnicima donacije - penzionerima. Riječ je o sporazumima za općine Jablanica i Novo Sarajevo, te Tuzlanski kanton.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije doneseni su neophodni akti za raspisivanje javnih konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, uime državnog kapitala.

Vlada FBiH je donijela Odluku i utvrdila tekst obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde.

Vlada Federacije BiH zaključkom je iz parlamentarne procedure povukla Prijedlog zakona o prevozu opasnih materija radi dodatnog razmatranja i usaglašavanja.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, po okončanju konkursne procedure, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva Ceste d.d. Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva na mandatni period od četiri godine i to Branka Bage za direktora, Zdenka Propadala za izvršnog direktora za održavanje, Maje Pehar za izvršnog direktora za računovodstvo i finansije, te Josipa Marijanovića za izvršnog direktora za pravne i opće poslove. Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Društva, zbog isteka mandata.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.10.2023.

Naslov: Redakcija