Zastava Srbije

IMENOVANA DELEGACIJA ZA VOĐENJE PREGOVORA RADI ZAKLJUČIVANJA SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKAT UNAPREĐENJA ZDRAVSTVENIH SISTEMA

23.07.2021.


Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja zdravstvenih sistema, vrijedan 75 miliona američkih dolara.

Naglašeno je da delegacija BiH treba da tokom pregovora za zaključivanje ovog sporazuma istakne potrebu smanjivanja planiranih previsokih troškova upravljanja i monitoringa projekta u iznosu od oko pet miliona američkih dolara, jer bi se ta sredstva mogla usmjeriti za razvoj zdravstvenih ustanova u BiH.

Projekat ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u BiH, uz efektivnije upravljanje, kao ključnu zajedničku temu. Sredstva će, između ostalog, biti usmjerena na unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u korist građana BiH.

Riječ je o veoma povoljnom zajmu sa rokom otplate do 35 godina, s alokacijom na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a tačni iznosi će se dogovoriti tokom pregovora.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Prijedlog sporazuma Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke i Bosne i Hercegovine 2016. godine u Sarajevu i Luksemburgu - Modernizacija puteva Federacije BiH.

Ugovor za modernizaciju puteva u Federaciji BiH, vrijedan 50 miliona evra, odnosi se na izgradnju novih dionica puteva i traka za spora vozila, obnovu asfaltnog sloja, eliminisanje crnih tačaka i saniranje tunela i mostova, uključujući i tunel Crnaja, s ciljem poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putevima na 35 dionica u Federaciji Bosne i Hercegovine u ukupnoj dužini od 290 km.

Amandmanom se predlaže produženje roka za korištenje sredstava zajma do 23. februara 2023. godine, dok se rok za završetak radova produžava do 30. novembra 2022. godine. Do sada je povučeno više od 85% sredstava.

Istovremeno se projekat u manjoj mjeri restruktira, i to uvođenjem i finansiranjem rekonstrukcije puta Neum -Stolac (Vidovo polje) u dužini oko 1,3 km, a zbog nemogućnosti rješavanja imovinskih pitanja isključuju se određeni potprojekti Bosanski Petrovac - Drvar, izgradnja trake za spora vozila i granica RH / (Izačić) - Bihać, kružna raskrsnica Kamenica.

Prijedlog amnadmana biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u septembru 2010. godine, sa naknadnim izmjenama / Vodovod i kanalizacija u RS (FI 25.741 - SERAPIS 2008-0556).

Radi se o zajmu vrijednom 50 miliona evra, kojim će biti obuhvaćene 24 opštine u Republici Srpskoj, usmjerenom na izgradnju i obnovu vodosnabdijevanja i sanitarne infrastrukture s ciljem zaštite javnog zdravlja i životne sredine od zagađenih voda.

Projekat uključuje i zaštitu finansijske i operativne održivosti preduzeća za vodosnabdijevanje i izgradnju kapaciteta centralnih lokalnih vlasti u pripremi i upravljanju investicionim programima.

Amandmanom br. 3 predlaže se produženje roka za korištenje sredstava zajma do 30. juna 2022. godine, a do sada je povučeno oko 82% sredstava.

Prijedlog ovog amandmana biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog amandman broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u avgustu 2008. godine u Luksemburgu, sa naknadnim izmjenama / Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH.

Riječ je u ugovoru vrijednom 60 miliona eura za 19 opština u Federaciji BiH za projekte vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, od čega je do sada povučeno više od 76% kreditnih sredstava.

Zbog kašnjenja povezanog projekta “Vatsan FBiH” “Projektovanje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda/vode za piće uzrokovanog pandemijom Kovida-19, ovim amandmanom predloženo je produženje roka za povlačenje sredstava do 30. juna 2022. godine.

Prijedlog ovog amandmana biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Odgovor na inicijativu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, kojom je zatraženo da se razmotri mogućnost uspostavljanja fonda na nivou BiH za pomoć pripadnicima nacionalnih manjina u vanrednim situacijama, poput situacije koja je nastupila nakon proglašenja epidemije Kovida-19.

Odgovor koji je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora na Inicijativu Vijeća nacionalnih manjina BiH biće dostavljen Zajedničkoj komisiji za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće ministara BiH, sa pet glasova za i četiri protiv, nije u drugom krugu glasanja postiglo konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je i uputiće Predsjedništvu BiH Prijedlog za zaključivanje Posebnog sporazuma između Eurokontrola i ovlaštenih državnih upravnih tijela šest FAB CE država u vezi sa pružanjem podrške od strane Eurokontrola, nakon što je usvojena Informacija Ministarstva komunikacija i transporta u vezi sa zaključivanjem ovog sporazuma.

Zaključivanjem Posebnog sporazuma stvaraju se uslovi da Bosna i Hercegovina dobije tehničku pomoć Eurokontrola za planiranje i stvaranje sistema i službi u vazdušnom saobraćaju.

Posebnim sporazumom su, uz BiH, obuhvaćene Republika Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Slovačka Republika i Republika Slovenija.

Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina još 2011. godine pristupila FAB CE sporazumu.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o posuđivanju između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine.

Riječ je o austrijskoj pomoći od ukupno 135 kontejnera za smještaj osoba u BiH tokom migracionog pritiska, vrijednoj oko 670 hiljada evra.

Među kontejnerima je 98 rezidencijalnih, devet sanitarnih, 20 za hodnike i njih osam stepenišnih, a koristiće se za smještaj osoba kojima je potrebno sklonište i za nadležne organe u BiH.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar bezbjednosti.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donjelo je Odluku o imenovanju Koordinacionog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana Bosne i Hercegovine iz zone sukoba Sirije i Iraka, s ciljem efikasnijeg procesa povratka i reintegracije bh. državljana.

U Koordinacioni tim imenovani su predstavnici Tužilaštva BiH, državnih ministarstava bezbjednosti, spoljnih poslova, za ljudska prava i izbjeglice, civilnih poslova, pravde, Obavještajno-bezbjednosne agencije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Državne agencije za istrage i zaštitu. Članovi tima su i predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH i policije Brčko Distrikta BiH, kao i entitetskih ministarstava zaduženih za zdravlje, socijalnu zaštitu i obrazovanje, te institucija u ovim resorima u Brčko Distriktu.

Koordinacioni tim je imenovan kao interresorno, stručno tijelo Vijeća ministara BiH za razvijanje sistema i procedura za bezbjedan, human i kontrolisan povratak i prihvat državljana BiH iz zona sukoba Sirije i Iraka, te koordiniranje procesa njihove repatrijacije.

Ministarstvo bezbjednosti će odmah nakon donošenja ove odluke sazvati prvi sastanak, koji bi trebao biti održan u narednih 15 dana.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, usvojilo je Akcioni plana za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje.

Prethodno je razmotren Izvještaj o aktivnostima Tijela za nadzor nad provođenjem Strategije Bosne i Hercegovine za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje za period 2018. - 2022. godine.

Ministarstvo vanjskih poslova će Akcioni plan za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje dostaviti svim nadležnim institucijama u BiH na koje se odnosi, na nadležno postupanje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, donio je Odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda na osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (rutne naknade) u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Riječ je o planiranim sredstvima u ukupnom iznosu 67.722.589 KM, uključujući troškove Eurokontrola u iznosu 3.991.629 KM.

Korisnici prihoda od rutnih naknada su Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) i Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine.

Izvan Bosne i Hercegovine korisnik rutnih naknada je Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe (CCL) za pružanje usluga vazdušne navigacije u delegiranom dijelu vazdušnog prostora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donio je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prijelaza Doljani i Odluku o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prijelaza Osoje.

Odlukama je definisano da se višegodišnji projekat izgradnje i opremanja graničnog prelaza Doljani umanji za jedan milion KM, a ova sredstva biće preusmjerena za realizaciju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prijelaza Osoja.

Vijeće ministara BiH izjasniće se o Informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provedenim aktivnostima s ciljem osiguravanja učešća Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi "Ekspo 2020 Dubai", nakon što Parlamentarna skupština BiH usvoji Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu (GEF TF0A2317 i SCCFTF0A2320), u kojem se navodi da su sve planirane aktivnosti u 2020. godini uspješno realizovane.

Projekat je efektivan od marta 2017. godine i završio se 30. 4. 2021. godine, a krajnji rok za finansijske transakcije po projektu je 31.8.2021. godine.

Radi se o projektu čiji je cilj da unaprijedi mehanizme i kapacitete u zemljama učesnicama Projekta za planiranje i upravljanjem prekograničnim slivom rijeke Drine, uz adaptaciju na klimatske promjene. Efikasniji rad nadležnih institucija u ovoj oblasti u konačnici će omogućiti podizanje životnog standarda stanovništva u slivu rijeke Drine.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 8,4 miliona američkih dolara, a sredstva su obezbijeđena u jednakim omjerima po 50% iz Specijalnog fonda za klimatske promjene i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i raspoređuje se proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, i to BiH 3.375.270,00 američkih dolara (37%), Crnoj Gori 2.721.525,00 američkih dolara (32%) i Srbiji 2.635.625,00 američkih dolara (31%).

Iz sredstava predviđenih za BiH, Republici Srpskoj je namijenjeno 1.129.875,00, Federaciji BiH 359.875,00 i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa 1.885.520,00 američkih dolara.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se rok za primjenu Odluke o provođenju Zakona pomjera sa 1. avgusta 2021. na 1. januar 2022. godine.

Na ovaj način otvoren je prostor za donošenje novog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i obezbijedi se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2020. godinu, u kojem se navodi da institucije BiH ostvaruju kontinuirani napredak u ovom procesu i pokazaju veći stepen proaktivnosti.

Institucije BiH su u prošloj godini provele 543 konsultacije u izradi pravnih propisa, što je blago povećanje u odnosu na 2019. godinu, kada je provedeno njih 539, a značajno povećanje u odnosu na 2018. godinu, kada je provedena 281 konsultacija.

Veb-aplikaciju eKonsultacije koristile su 64 institucije, jedna više u odnosu na 2019. godinu, dok je u 2018. godini aplikaciju koristilo 56 institucija.

Sve institucije BiH registrovane na veb-platformi eKonsultacije su imenovale koordinatore i zamjenike koordinatora konsultacija.

Mali odziv zainteresovane javnosti u procesu konsultacija jedan je od izazova koji treba rješavati, zajedno sa vrlo malim brojem registrovanih pravnih i fizičkih lica zainteresovanih za aktivnosti institucija i izradu propisa.

Stoga će Ministarstvo pravde BiH provesti edukacije za zainteresovanu javnost o Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa i mogućnostima učešća u procesima kreiranja javnih politika putem veb-platforme eKonsultacije.

Vijeće ministara BiH imenovalo je za direktora Instituta za akreditovanje BiH Dražana Primorca, a za zamjenika direktora Vasilija Hamovića na period od pet godina, kao najbolje rangirane kandidate u skladu sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH, nakon završenog konkursa.

Na sjednici je za direktora Ureda za zakonodavstvo imenovan Džemail Ćibo na mandat od pet godina, a u skladu sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH, kao najbolji kandidat, nakon završene procedure Javnog konkursa, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti.ba, 22.7.2021.

Naslov: Redakcija