Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o prenosu prava svojine na nekretninama, usvojena Informacija o verifikaciji odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije na engleskom jeziku

23.02.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 165. sjednici u Banjaluci, Plan raspodjele sredstava za podsticaje u poljoprivredi u 2018. godini, kojim je predviđeno da 60 miliona KM ide u tekuću proizvodnju (agrarni budžet), a dodatnih 11 miliona za regresirano dizel gorivo i protivgradnu odbranu. Ukupno, budžet je povećan sa 60 na 71 milion KM, što je povećanje od oko 20 odsto.

Najveća i najznačajnija povećanja se odnose na premije za povrće 324 posto (sa 435.000 na 1.850.000 KM), voće 97 posto (sa 2.029.000 na 4.000.000), te proizvodnju mesa- priplodne junice 79 posto (sa 501.000 na 900.000 KM), priplodne krmače 86 posto (sa 483.000 na 900.000 KM), te u živinarstvu-roditeljska jata teške linije 140 posto i lake linije 116 posto. Značajna povećanja su i za pčelarstvo 60 posto, ili sa 377.000 na 600.000 KM.

Premije za utovljenu junad povećana je sa 1.235.000 na 1.550.000 KM ili 25 posto, premije za utovljene svinje sa 796.000 na 1.500.000 KM ili 88 posto, dok su premije za utvoljene brojelere povećane sa 789.000 na 900.000 KM ili 14 posto.

Značajnija povećanja zabilježile su i premije za proizvedenu heljdu i aromatično i ljekovito bilje čak 353 posto (sa 30.878 KM na 140.000 KM), a značajnije povećanje bilježe i stavke za investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, za traktore sa 600.000 KM na 1.000.000 KM, za priključke sa 570.000 na 800.000 KM.

Takođe povećana su značajno ukupna izdvajanja po osnovu kapitalnih investicija. Osim 9,19 miliona iz sredstava agrarnog budžeta, za razvoj ruralnih područja na raspolaganju su i 12,4 miliona, sredstva Svjetske banke za razvoj navodnjavanja, pet miliona, sredstva Vlade za izgradnju sistema za navodnjavanje, 9,5 miliona sredstava međunarodnih projekata za ruralni razvoj. To ukupno čini 26,9 miliona KM odnosno sa prethodnih devet miliona daje ukupno 36 miliona KM za kapitalne investicije u 2018 godini.

Pri tome treba naglasiti da proizvođači u Federaciji BiH uopšte nemaju na raspolaganju sredstva za kapitalne investicije, sredstva za regresirani dizel, sredstva za otkup pšenice, ni sredstva za protivgradnu zaštitu.

Takođe su povećana ukupna izdvajanja po ostalim izvorima finansiranja, pa je tako osim sredstava agrarnog budžeta u iznosu od 71 milion KM, poljoprivrednicima na raspolaganju najpovoljnija sredstva iz "Partner fonda" - 6 miliona KM, te sredstva IRB-a od 65 miliona KM.

Za nabavku specijalizovane mašine za uređenje krša biće izdvojeno tri miliona KM, što čini ukupno 171,9 miliona KM po svim izvorima finansiranja.

Ako se na to dodaju sredstva iz oblasti vodoprivrede u iznosu od 35 miliona KM, to je ukupno oko 207 miliona KM raspoloživih sredstava za razvoj poljoprivrede i zaštitu dobara u 2018 godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Plan utroška sredstava za šume za 2018. godinu, u iznosu od 1.900.000,00KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se za:

1) Radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma u iznosu od 1.767.000,00 KM,

2) Neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera, u iznosu od 95.000,00 KM,

3) Razvoj lovstva u Republici Srpskoj, u iznosu od 38.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju saradnje sa Donjom Šleskom, Republika Poljska, sa Prijedlogom sporazuma o međuregionalnoj saradnji. Daje se saglasnost za potpisivanje Sporazuma o međuregionalnoj saradnji izameđu Donje Šleske, Republika Poljska i Vlade Republike Srpske, BiH.

Sporazum će, u ime Vlade Republike Srpske, potpisati ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i potpredsjednik Vlade, Srebrenka Golić.

Glavna osnova saradnje će biti direktni kontakti ekonomskih organizacija, proizvodnih, trgovinskih i uslužnih preduzeća, kao i kulturnih i naučnih institucija. Ove organizacije i institucije će organizovati i finansijsku saradnju u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o verifikaciji odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije na engleskom jeziku. Vlada Republike Srpske je saglasna sa verifikacijom odgovora na upitnik Evropske komisije prevedenih na engleski jezik za svih 3242 odgovora u okviru 33 poglavlja i radnih grupa za Političke i Ekonomske kriterijume.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija FBiH i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na implementaciju infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva u BiH.

Ovlašćuje se ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić da potpiše memorandum iz ovog rješenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o saradnji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske sa Privrednom komorom Italija-Bosna i Hercegovina.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost ministru zdravlja i socijalne zaštite da potpiše Memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Italija-Bosna i Hercegovina.

Strane potpisnice, u okviru svojih institucionalnih nadležnosti i u okviru zakonodavno pravnog okvira u kome djeluju, u punom poštovanju preuzetih međuarodnih obaveza i onih obaveza koje obavezuju Republiku Italiju zbog njene pripadnosti Evropskoj Uniji, imaju namjeru da promovišu realizaciju inicijativa od međusobnog interesa, kojima je cilj unapređivanje i proširivanje saradnje u oblasti zdravlja i socijalne zaštite sa domena stručne i ekonomsko-privredne saradnje u navedenim oblastima, a na principima ravnopravnosti, uzajamnosti i zajedničkih interesa.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uspostavljanju Interoperabilnog informacionog sistema (IIS) kroz Projekat unapređenja investicionog okruženja i institucionalnog jačanja (ICIS).

Podsjećamo da je Vlada Republike Srpske Odlukom o prihvatanju donatorskih sredstava Švedske razvojne agencije (SIDA), a u vezi Projekta unapređenja investicionog okruženja i institucionalnog jačanja prihvatila donatorska sredstva u iznosu od 1.500.000 USD, što je 40% od 3.750.000 USD iznosa za BiH.

Vlada zadužuje sve institucije republičke uprave da za međusobnu razmjenu podataka u elektronskom obliku koju obavljaju u okviru svojih nadležnosti ili radi pružanja elektronskih usluga koriste Interoperabilni informacioni sistem.

Republika Srpska je na ovaj način realizovala infrastrukturu koja omogućava da republička uprava, ali i lokalna samouprava, u bliskoj budućnosti, zahvaljujući elektronskoj razmjeni podataka između institucija, građanima i privrednim subjektima, pruži jednostavne, dostupne i jeftinije elektronske usluge iz svih životnih oblasti.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Programom rada Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa finansijskim planom i saglasna je sa istim.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan izvođenja osnovnih geoloških istraživanja za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju zaštićenog staništa "Gromiželj" (Semberija), kao zaštićeno močvarno područje, kategorija IV – zaštićeno stanište (područje upravljanja staništem ili vrstom).

Osnovne vrijednosti područja koje se stavlja pod zaštitu su:

‒ stanište rijetke i ugrožene vrste ribe mrgude (Umbra krameri),

‒ stanište ptica: eje močvarice (Circus aeruginosus), crne rode (Ciconia nigra), crvene

čaplje (Ardea purpurea) i male bijele čaplje (Egretta garzetta),

‒ stanište ugroženih biljnih vrsta: rebratice (Hottonia palustris), močvarne paprati

(Telypteris palustris), žutog lokvanja (Nuphar luteum) i reliktne vrste močvarne žare (Urtica kioviensis).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Nacionalni park "Drina" Srebrenica.

Ovom odlukom osniva se Javna ustanova Nacionalni park "Drina" Srebrenica, uređuje djelokrug i način rada, finansiranje, organi upravljanja i rukovođenja, te druga pitanja od značaja za djelatnost i poslovanje javne ustanove.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dvanaestoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine.

Iznos emisije obveznica je 26.092.803,00 KM, a čine ga iznos neizmirenih obaveza utvrđenih verifikovanjem obaveza iz pravosnažnih sudskih odluka i vansudskih poravnanja kojima je priznato pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine na nekretninama. Ovom odlukom prenosi se pravo svojine na nekretninama, izgrađenim sredstvima Vlade Republike Srpske i sredstvima Opštine Šekovići radi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, na Opštinu Šekovići, bez naknade, i to stambeni objekat sa osam (8) stambenih jedinica u Šekovićima naselje Sučani. Na teritoriji Republike Srpske, za potrebe stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida izgrađen je veći broj stambenih jedinica, zajedničkim ulaganjem Vlade Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave. S tim u vezi, namjera Vlade Republike Srpske je da se pitanje prenosa prava raspolaganja i korištenja na izgrađenim stambenim jedinicama riješi na isti način sa svim opštinama/gradu kao što je to urađeno ovom odlukom.

Vlada Republike Srpske razriješila je Vasu Mijanovića dužnosti direktora JZU Bolnice Trebinje i za vršioca dužnosti imenovala Borislava Grubača. Vaso Mijanović je razriješen dužnosti na lični zahtjev zbog prelaska na drugo radno mjesto.


IZVOR: Vebsajt Vlada Republike Srpske, 22.02.2018.

Naslov: Redakcija